369471130 1278890502949891 7066811437470210313 n
369471008 1278889939616614 7745513453065483067 n
369534169 1278889999616608 5173576480420105581 n
369520651 1278890389616569 1938176256649490669 n
368692523 1278890532949888 1804189360290027640 n
369517770 1278890009616607 7963983724638016471 n
369462143 1278889879616620 5497639387521967382 n
369458650 1278890579616550 2209142571289302393 n
369446080 1278890289616579 396053463688408589 n
369376497 1278890286283246 2239864739899025829 n
368861451 1278889912949950 8521718269728558924 n
368712036 1278890626283212 2383916595744092333 n
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Księ­gi nie­po­ko­ju. Sta­ni­sław / An­to­ni / Fer­nan­do

Księ­gi nie­po­ko­ju. Sta­ni­sław / An­to­ni / Fer­nan­do

Spek­takl na mo­ty­wach “Księ­gi nie­po­ko­ju” Fer­nan­do Pes­soa i roz­gry­wek sza­cho­wych

Twór­cy: Te­atr CHO­REA

Re­ży­se­ria: To­masz Ro­do­wicz

Sce­na­riusz, dra­ma­tur­gia: Ka­ta­rzy­na Kny­chal­ska, To­masz Ro­do­wicz 

Asy­stent­ka re­ży­se­ra: Ju­lia Ja­ku­bow­ska

Ko­stiu­my, sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka 

Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz, Ne­ve­na Ro­do­wicz

Tłu­ma­cze­nie tek­stu Fer­nan­do Pes­soa: Mi­chał Lip­szyc

Świa­tło: Adam Za­ma­na

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski, Ka­rol Skrzy­piec

Ob­sa­da: To­masz Ro­do­wicz, An­to­ni Wój­cik-Urba­niak, Sta­ni­sław Gi­nal­ski

Kie­row­nik pro­duk­cji, opie­ka pe­da­go­gicz­na: Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA

Part­ner: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

Pre­mie­ra: 18 sierp­nia 2023, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

Czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)

Wiek wi­dzów: 7+

 

 

 

Spek­takl jest zbu­do­wa­ny na otwar­tym dia­lo­gu po­mię­dzy męż­czy­zna­mi róż­nych ge­ne­ra­cji: po­mię­dzy tymi, któ­rzy za­czy­na­ją świa­do­me ży­cie, a tymi, któ­rzy pró­bu­ją je za­mknąć. Jest kon­fron­ta­cją mię­dzy­po­ko­le­nio­wych po­staw w my­śle­niu o ży­ciu, jego sen­sach i war­to­ściach. To po­dróż przez róż­ne sta­ny świa­do­mo­ści i emo­cje. Per­for­me­rzy rzu­ce­ni na plan­szę wie­dzą, że czar­no lub bia­ło może być tyl­ko na sza­chow­ni­cy. Sto­su­ją róż­ne po­su­nię­cia, stra­te­gie, stwa­rza­ją róż­ne sy­tu­acje, pró­bu­jąc się zro­zu­mieć oraz po­znać i… od­cho­dzą.

 

Do roz­gry­wek za­pro­sze­ni zo­sta­li: Sta­ni­sław Gi­nal­ski, Fer­nan­do Pes­soa, To­masz Ro­do­wicz, An­to­ni Wój­cik-Urba­niak.