290735011 360465606218943 139351787378706330 n
290308036 360465009552336 6771998457112853600 n
290738134 360465326218971 2913618681136745657 n
290733040 360465316218972 5304234851198124106 n
290599677 360465452885625 3561414807291034539 n
290565952 360465579552279 1196723838415058800 n
290669460 360465692885601 3817131740908409053 n
290689463 360464816219022 8789259178909969785 n
290690791 360465086218995 8823895238549695650 n
290723641 360465302885640 7265547241057477395 n
290786219 360465612885609 7004026486977468634 n
290912330 360465456218958 4305133398727257026 n
290769085 360465096218994 6868852366529730055 n
Strona główna / Spektakle / Aktualne / O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu

O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu

Spek­takl "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska"

Pro­wa­dze­nie gru­py: Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Kon­cep­cja, re­ży­se­ria, sce­na­riusz: dzie­ci, Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Sce­no­gra­fia: dzie­ci, ro­dzi­ce, Jola Kró­lic­ka

Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz

Re­ali­za­cja świa­tła: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki

Ob­sa­da: Wie­siek Ca­ban, Zo­sia Ca­ban, Staś Gi­nal­ski, To­sia Ja­błoń­ska, Mar­ta Kuba, Oliw­ka Kuba, Igna­cy Mi­lew­ski, Son­ja Shaya, Ma­ria Świa­to­pełk-Mir­ska

Gra­fi­ka: dzie­ci, Gra-Fika

W spek­ta­klu wy­ko­rzy­sta­no ry­sun­ki dzie­ci, któ­re po­wsta­ły pod­czas pra­cy warsz­ta­to­wej nad spek­ta­klem

Pre­mie­ra: 18 czerw­ca 2022, Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022

Czas trwa­nia: 30 mi­nut (bez prze­rwy) 

Wiek wi­dzów: 5+

 

 

 

Prze­cież w ży­ciu nie cho­dzi o to, żeby prze­cze­kać bu­rzę, ale o to, aby na­uczyć się tań­czyć w desz­czu. Nie cze­kaj­cie na lep­sze oko­licz­no­ści. Ko­rzy­staj­cie z tego, co ma­cie tu i te­raz, albo stwórz­cie so­bie ta­kie oko­licz­no­ści, ja­kich po­trze­bu­je­cie. Słoń­ce czy deszcz? Upał czy mróz? Nie­waż­ne! Przy­go­dę czas za­cząć!

 

Dzie­ciom i twór­com z Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej Te­atru CHO­REA nic nie prze­szko­dzi, by ba­wić się przez cały rok. Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­we spo­tka­nie te­atral­ne, pod­czas któ­re­go, jak za do­tknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki, zo­sta­nie­cie prze­nie­sie­ni do świa­tów peł­nych uśmie­chu, ra­do­ści, na­dziei, od­wa­gi i nie­po­skro­mio­nej ener­gii. W tej hi­sto­rii głów­ny­mi bo­ha­te­ra­mi są dzie­ci, bo to one uczą nas cie­sze­nia się z ma­łych rze­czy i wia­ry w ma­rze­nia. A po spek­ta­klu... słod­ka nie­spo­dzian­ka!

 

 

Wy­da­rze­nie re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb