www 1200675 6
Strona główna / Aktualności / Warsztaty naukowo-plastyczne „Dźwiękowa mapa miasta”

Warsztaty naukowo-plastyczne „Dźwiękowa mapa miasta”

miejsce i czas
23-24.09.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty naukowo-plastyczne dla dzieci - „Dźwiękowa Mapa Miasta”, prowadzone przez Magdalenę Parsoł. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 23-24 września 2023 (sobota-niedziela)
godzina: 10:30-13:30
miejsce: sala A_227, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6-10 lat
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207
prowadzenie: Magdalena Prasoł

 


Celem warsztatów jest multisensoryczna eksploracja otaczającego świata, a konkretniej - przygoda w świecie miejskich dźwięków, na których poszukiwanie wybiorą się uczestnicy warsztatów. Będzie sporo wiedzy do zdobycia, zwłaszcza w tematyce miejskiej, zbadamy, jak powstaje dźwięk, poszukamy jego źródeł i zrobimy HAŁAS!!! Wsłuchamy się w dźwiękowe opowieści o historii miasta i zilustrujemy je obrazami. Wspólnie stworzymy dźwiękową mapę miasta. A to jeszcze nie koniec atrakcji!

 


WAŻNE INFORMACJE

  • Nietypowe warsztaty z elementami gry miejskiej przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat.

  • Warsztaty są dwudniowe, na cykl składają się dwa spotkania - pierwsze w sobotę, drugie, stanowiące kontynuację, w niedzielę.

  • Rekomendujemy uczestnictwo w dwóch spotkaniach, gdyż każde jest częścią całości i tylko w takim wymiarze możemyw pełni zrealizować przewidziany program.

  • Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnych ubrań, adekwatnych do warunków pogodowych (np. strój nieprzemakalny), będziemy wychodzić na zewnątrz.

 


Magdalena Prasoł - edukuje i animuje, ucząc - bawi, bawiąc - uczy. Z wykształcenia i pasji nauczycielka, psycholożka i miejska przewodniczka. Lubi być pożyteczną, robić rzeczy z sensem, dzielić się wiedzą, zdziwieniem i entuzjazmem. Od kilkunastu lat pracuje w instytucjach kultury (Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, „EC1 - Łódź Miasto Kultury” w Łodzi), pozostając przy tym w zawodzie psychologa, nauczyciela szkolnego (uczy angielskiego poprzez eksperymenty i sztukę) i akademickiego (prowadzi zajęcia z psychologii międzykulturowej). W pracy podąża za marzeniami, szuka wyzwań i zawsze jest w gotowości, by rzucić się w wir przygód. Projektuje warsztaty o różnorodnej tematyce (zarówno w obszarze neuroróżnorodności, kompetencji społecznych, poradnictwa psychologicznego, edukacji kierowanej do najmłodszej młodzieży, jak i miejskiej turystyki). Nie cierpi tabelek, biurokracji, sztywnych hierarchii i planować rzeczy z rocznym wyprzedzeniem. Lubi ludzi, psy i owady. Zbiera książki, buty i rzeczy z duszą.

 

 

PROJEKT FABRYKA DZWIĘKÓW DZIWNYCH

 

Wydarzenie „Fabryka dźwięków dziwnych” poświęcone jest sztuce i edukacji artystycznej. Chcemy, aby celem tego wydarzenia było zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojętą kulturę poprzez oryginalną i dostosowaną niemal dla każdego ofertę edukacyjno-artystyczną. W programie wydarzenia przewidziano warsztaty, koncerty, performances, happeningi. „Fabryka dźwięków dziwnych” jest wydarzeniem kulturalnym, koncentrującym się na propagowaniu sztuki dźwięku głównie poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Uważamy, że w zdominowanej przez sferę wizualną kulturze, często zapominamy o równie istotnym elemencie naszej percepcji postrzegania świata – przestrzeni audio. W wydarzeniu weźmie udział grupa muzyków, artystów, edukatorów, wywodzących się z rożnych dziedzin sztuki (muzyki, teatru, sztuk wizualnych). Pragniemy, aby zaproszeni eksperci pracowali z przestrzenią (korzystając zarówno z bodźców pod kątem wizualnym, jak i dźwiękowym), którą spotkają na miejscu oraz inspirowali się ludźmi, charakterem miejsca. Wszystkie wydarzenia skupione będą̨ wokół głównego tematu, czyli szeroko pojętego dialogu między przestrzenią Łodzi a artystą/edukatorem i uczestnikami wydarzenia.

Proponujemy cykl spotkań́, dzięki którym artyści wraz z mieszkańcami Łodzi będą̨ próbowali ustalić́ m. in. specyficzne otoczenie dźwiękowe dla tego miasta. Chcemy, aby uczestnicy projektu poprzez te nowe i z całą pewnością̨ prekursorskie zjawiska obcowania z dźwiękiem zostali dobrowolnie wciągnięci w akt twórczy. Wydarzenia będą̨ koncentrowały się̨ wokół następujących problemów: analiza i praca z soundscape, otoczenie dźwiękowe Kosmosu, doświadczenie przestrzenne jako istotny element muzycznej percepcji, ekologia akustycznaa (dychotomia pojęć hi-fi i low-fi), zagadnienia field recordingu, pojęcie audio artu oraz sound artu (tworzenie przestrzennych instalacji dźwiękowych przy użyciu źródeł akustycznych i elektroakustycznych), antropologia dźwiękowa wykorzystywana jako nowa forma badań.


REZERWACJE

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.


W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł warsz­ta­tów, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.


Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

 


Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

 

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi

 

Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

pinky mouse premiera fot. agnieszka cytacka ACF 1834

Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" w Łodzi

miejsce i czas
09.09.2023
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | Koncert

Za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, Pikniku Międzypokoleniowego, w ra­mach 22. edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur: Tożsamość. 

tworcze wrzesien23 miesiac

Wrześniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.09.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału we wrześniowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi. Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie daty, rezerwujcie miejsca i czas.

livet v2

Premiera koncertu "Livet"

miejsce i czas
27.08.2023
Sala Kon­cer­to­wa Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi | Koncert

Zapraszamy na premierę koncertu "Livet", re­ali­zo­wa­nego w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, podczas zamknięcia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE.