290735011 360465606218943 139351787378706330 n v2
A7A0178
290738134 360465326218971 2913618681136745657 n v2
317426292 477659584499842 8600454686842730256 n
316947549 477659187833215 331479428939598451 n
302288871 1788671578167040 4362791297140267423 n
267747493 236617915270380 1507966936301229794 n
Strona główna / Grupy / Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA

Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA

Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA od kilku lat two­rzą spon­ta­nicz­ny i moc­no im­pro­wi­zo­wa­ny te­atr, we­dług wła­snych po­my­słów. Za­ję­cia te­atral­ne od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie, pod przewodnictwem Joanny Filarskiej oraz zaproszonych gości. Wprowadzamy dużo wspól­nej za­ba­wy i tro­chę sce­nicz­nej dys­cy­pli­ny, a tak­że pra­cę nad in­te­gra­cją gru­py i ener­gią ze­spo­ło­wą. Ideą jest by dać dzie­ciom moż­li­wość twór­czej eks­pre­sji, przy jak naj­mniej­szej in­ge­ren­cji do­ro­słych.

 

 

 

Zajęcia Dziecięcych Grup Teatralnych CHOREA mają na celu wy­zwo­le­nie twór­cze­go po­ten­cja­łu, drze­mią­ce­go w każ­dym mło­dym czło­wie­ku, za­po­zna­nie z kre­atyw­ną pra­cą gru­po­wą i wy­bra­ny­mi aspek­ta­mi tre­nin­gu Te­atru CHO­REA, in­te­gra­cję, oswo­je­nie z wła­snym cia­łem, pra­cą part­ner­ską i zespołową. Pra­ca ba­zuje przede wszyst­kim na kre­atyw­no­ści dzie­ci, któ­ra jest punk­tem wyj­ścia do two­rze­nia te­atru. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia i budowania wza­jem­ne­go sza­cun­ku.

 

Zajęcia teatralne dla dzieci obej­mują: pra­cę z cia­łem, warsz­taty mu­zycz­ne, sce­no­gra­ficz­no-pla­stycz­ne, przede wszyst­kim jed­nak pra­cę z wy­obraź­nią dzie­ci. Wa­run­kiem uczest­ni­cze­nia w spotkaniach grup jest za­de­kla­ro­wa­nie obec­no­ści i sta­łe­go udzia­łu oraz radosna chęć uczest­nic­twa.

 

 

Najmłodsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

 

Wiek uczestników: 6-9 lat

Data: zajęcia odbywają się w piątki

Godzina: 16:30-17:15

Miej­sce: Sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

Wstęp: 50 zł miesięcznie

Prowadzenie: Joanna Filarska, Wiktor Moraczewski

Informacje / zapisy: j.filarska@fabrykasztuki.org, +48 692 486 058

 

Najmłodsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - pracuje od 2019 roku. Grupa współpracowała z artystami: Ola Shaya, Jola Królicka, Michał Surosz. Grupa stworzyła spektakle: "Dzień Dobry Pinky Mouse!" (2021), "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska" (2022).

 

 

Starsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

 

Wiek uczestników: 10-13 lat

Data: zajęcia odbywają się w piątki

Godzina: 17:30-18:30

Miej­sce: Sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

Wstęp: 50 zł miesięcznie

Prowadzenie: Joanna Filarska

Informacje / zapisy: j.filarska@fabrykasztuki.org, +48 692 486 058

 

Starsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - współpracowała z artystami: Paweł Głowaty, Jola Królicka, Filip Appel, Paweł Korbus, Dominika Krzyżanowska, Patryk Zakrocki, Dorota Porowska, Przemysław Buksiński, Mateusz Pakuła. Grupa tworzyła spektakle: "Żarty teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Sklep z dobrym humorem" (2021) oraz wystawę "Pamięć" (2020). Spektakl “Sklep z dobrym humorem” otrzymał wyróżnienie “Trendy 2022” - za nieszablonowe i skuteczne podejście do procesu twórczego, podczas 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych - Dziatwa 2022.

 

 

Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

 

Wiek uczestników: 14-15 lat

Data: zajęcia odbywają się w piątki

Godzina: 18:30-20:00

Miej­sce: Sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

Wstęp: 50 zł miesięcznie

Prowadzenie: Joanna Filarska, Janusz Adam Biedrzycki

Informacje / zapisy: j.filarska@fabrykasztuki.org, +48 692 486 058

 

Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - działa od 2017 roku. Grupa współpracowała z artystami:  Januszem Adamem Biedrzyckim, Jolą Królicką, Filipem Appelem, Pawłem Korbusem, Dominiką Krzyżanowską, Patrykiem Zakrockim, Dorotą Porowską, Katarzyną Żuk, Przemysławem Buksińskim, Mateuszem Pakułą, Grzegorzem Fajngoldem, Anną Raczkowską, Januszem Szymańskim. Grupa stworzyła spektakle: "Żarty teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Od czasu do czasu" (2022) oraz wystawę "Pamięć" (2020).