www 1200675 v6
Strona główna / Aktualności / Koncert "Livet. Suita dla Ziemi" w Oslo

Koncert "Livet. Suita dla Ziemi" w Oslo

miejsce i czas
21.10.2023
Kościół św. Jakuba w Oslo | Koncert

Zapraszamy na drugi - po premierze w Łodzi, podczas XII edycji Festiwalu Retroperspektywy - pokaz koncertu "Livet. Suita dla Ziemi", w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów oraz zespół Teatru CHOREA, który odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Kościele św. Jakuba w Oslo. Wydarzenie re­ali­zo­wa­ne jest w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzięki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.

 

data: 21 października 2023 (sobota)

godzina: 20:00

miejsce: Kulturkirken JAKOB / Centrum Kulturalne - Kościół św. Jakuba, ul. Hausmanns 14, Sofienberg 0506 Oslo, Norwegia

wstęp: bezpłatny

rezerwacja miejsc: forms.gle/KrNb2fmbENfYbHrj9

więcej:

https://www.jakob.no/

https://www.jakob.no/program/livet-suite-for-the-earth

https://www.facebook.com/events/287516767337959

 

 

ACT IN_OUT to dwu­let­nia ini­cja­ty­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, is­landz­kie­go cen­trum kul­tu­ry Sla­tur­hu­sid, te­atru tań­ca Car­te Blan­che w Ber­gen oraz te­atru Vi­sjo­ner w Oslo, re­ali­zo­wa­na w trzech ob­sza­rach: mu­zy­ka, te­atr i re­zy­den­cje. Cykl obej­mu­je kon­cer­ty nie­za­leż­nych ze­spo­łów pol­skich i is­landz­kich, spek­ta­kle te­atru, te­atru tań­ca i wi­do­wi­ska li­te­rac­ko-mu­zycz­ne, a tak­że se­mi­na­ria oraz dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne. ACT IN_OUT to tak­że wza­jem­ne od­kry­wa­nie tego, co nas kul­tu­ro­wo łą­czy, a co róż­ni i prze­ku­wa­nie tego w ar­ty­stycz­ną war­tość.

 

Wię­cej in­for­ma­cji: https://ac­ti­no­ut.pl/

 

 

“Livet. Suita dla Ziemi” to międzynarodowy projekt muzyczno-teatralny realizowany w 2023 roku przez Fabrykę Sztuki w Łodzi w ramach projektu ACT IN_OUT finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, w ramach Europejskiej Strefy Ekonomicznej i Funduszy Norweskich.

 

Celem projektu jest spotkanie pięciu kultur i pięciu różnych muzycznych tradycji, zgromadzonych wokół wspólnego motto wyrażającego troskę o przyszłość naszej planety. “Livet” to kameralne oratorium dla Ziemi, w kompozycji i aranżacji Piotra Klimka, rozpisane na cztery solistki, trzynastoosobowy chór i pięcioosobowy zespół jazzowy złożony z muzyków pochodzących z Polski i Norwegii. Muzyka “Livet” jest inspirowana tradycyjnymi pieśniami z Bułgarii, Ukrainy, Polski, Norwegii i - co najważniejsze - stworzonymi przez lud Saami. Wybrane muzyczne wątki pięciu europejskich tradycji snują opowieść o nieprzerywalnej więzi pomiędzy człowiekiem a naturą, trosce o naszą planetę i niepewności dotyczącej przetrwania naszego gatunku. Chcielibyśmy przypomnieć słuchaczom i samym sobie, że nie zostało nam dużo czasu na docenianie życia na tej planecie.

 

21 października, po międzynarodowej premierze w Łodzi, zespół artystów odpowiedzialnych za powstanie koncertu, wyrusza do Oslo. Ze sceny kościoła św. Jakuba usłyszymy Torda Gustavsena, Eivinda Aarseta, Rune Arnesena i Tore Brunborga z Norwegii wraz z Piotrem Rodowiczem z Polski. Partie solowe wykonają Elina Toneva (Bułgaria), Zoriana Dybovska (Ukraina), Marja Mortensson (Saami) i Joanna Chmielecka (Polska). Dwujęzyczną narrację prowadzić będą znakomita aktorka Teatru Visjoner - Juni Dahr (Norwegia) - oraz dyrektor Teatru CHOREA - Tomasz Rodowicz (Polska).

 

Twór­cy: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater

Koncepcja: Erik Hil­le­stad, Juni Dahr, To­masz Ro­do­wicz

Kie­row­nic­two mu­zycz­ne: Piotr Kli­mek

Tek­sty po­etyc­kie: Nils-Aslak Val­ke­apää 

Wybór tekstów: Juni Dahr

Recytacja: Juni Dahr, Tomasz Rodowicz

Producent muzyczny: Erik Hillestad 

Tłumaczenie z języka sami na język norweski: Laila Stien

Prze­kład na ję­zyk pol­ski: Ju­sty­na Cze­chow­ska

Pro­du­cent­ka: Ola Shaya

Wokalistki: Marja Mortensson, Zoryana Dybovska, Elina Toneva, Joanna Chmielecka

Chór: Ma­ciej Bed­na­rek, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ar­tur Chrza­now­ski, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Łu­kasz Fi­li­pow, Mi­chał Jóź­wik, Mar­cin Ko­by­liń­ski, Ewa Łu­ka­sie­wicz, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Eli­na To­ne­va

Mu­zy­cy: Tord Gu­sta­vsen (fortepian), Eivind Aar­set (gi­ta­ra), Tore Brun­borg (sak­so­fon te­no­ro­wy), Rune Arnesen (per­ku­sja), Piotr Ro­do­wicz (kon­tra­bas)

Specjalne podziękowania: Stiftelsen Lásságámmi og The publisher DAT



 

Projekt ACT IN_OUT jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 

 

Pokaz koncertu odbędzie się w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", re­ali­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Te­atrem Visjoner z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.


Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Za­da­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Cover wydarzenia fb

Warsztaty muzyczne "Echo_Lokacje"

miejsce i czas
20-21.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsz­ta­ty są czę­ścią pro­jek­tu „Fa­bry­ka dźwię­ków dziw­nych - sztu­ka i edu­ka­cja ar­ty­stycz­na dla dzie­ci i mło­dzie­ży”, któ­re­go ku­ra­to­rem jest Ra­fał Ko­łac­ki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

www 1200675 v5

Warsztaty muzyczne "Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?"

miejsce i czas
13.10.2023
Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych „Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?”, poprowadzone przez Tomasza Mirta. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Fab In baner www min

FAB_IN Field Improvisation Festival

miejsce i czas
13-14.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na czwartą edycję FAB_IN Field Improvisation Festival - festiwal sztuki dźwięku, który odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.