Cover wydarzenia fb
Strona główna / Aktualności / Warsztaty muzyczne "Echo_Lokacje"

Warsztaty muzyczne "Echo_Lokacje"

miejsce i czas
20-21.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsz­ta­ty są czę­ścią pro­jek­tu „Fa­bry­ka dźwię­ków dziw­nych - sztu­ka i edu­ka­cja ar­ty­stycz­na dla dzie­ci i mło­dzie­ży”, któ­re­go ku­ra­to­rem jest Ra­fał Ko­łac­ki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.


data: 20-21 października 2023 (piątek-sobota)
godzina: 11:00-13:00
miejsce: sala A_218, Art_inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: 9+

uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli, rodzice, opiekunowie, osoby niewidzące i słabowidzące
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, ko­niecz­na wcześniejsza re­zer­wa­cja miejsc
rezerwacja miejsc: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

prowadzenie: Krzysztof Topolski


„Echo_lokacje” to niezwykłe warsztaty muzyczne i dźwiękowe inspirowane - jak nazwa wskazuje - zjawiskiem echolokacji. Na warsztatach poznasz utwór Vespers autorstwa amerykańskiego kompozytora Alvina Luciera i wspólnie z resztą uczestników oraz prowadzącym przygotujesz i wykonasz tę eksperymentalną kompozycję.

Utwór Vespers przeznaczony jest dla dowolnej liczby wykonawców, którzy chcieliby oddać hołd wszystkim żywym istotom wyspecjalizowanym w sztuce echolokacji, czyli używania dźwięku i słuchu jako zmysłu orientacji przestrzennej. Zwierzętami posługującymi się echolokacją są na przykład jedyne czynnie latające ssaki – nietoperze. Wysyłane do otoczenia dźwięki powracają jako echa, niosąc informacje o kształcie, rozmiarze i istocie otaczającego środowiska oraz znajdujących się w nim obiektach. Kompozycję zrealizować można na wiele sposobów, używając zarówno elektronicznych generatorów, jak i akustycznych instrumentów perkusyjnych.

Na drodze ćwiczeń warsztatowych będziesz się uczyć słuchania i korzystania z echa jako sposobu orientacji przestrzennej. Na zakończenie warsztatów przedstawiony zostanie performance.

Krzysztof Topolski - artysta dźwiękowy, perkusista. Autor projektów z dziedziny muzyki i sztuki dźwięku. Zajmuje się field recordingiem, akustyczną ekologią i krajobrazem akustycznym. Tworzy instalacje dźwiękowe. W jego pracy kluczowe pojęcia to noise, soundscape i groove. Interesują go poszukiwania w sferze perkusji oraz live electronic, muzyka improwizowana i elektroakustyczna, komponuje przy użyciu komputera. Realizuje projekty poświęcone muzyce współczesnej, akustycznej ekologii i sztuce dźwięku oraz prowadzi warsztaty. Występuje jako Arszyn. Gra w zespole Synchrotrony.

 


PROJEKT FABRYKA DZWIĘKÓW DZIWNYCH

 

Wydarzenie „Fabryka dźwięków dziwnych” poświęcone jest sztuce i edukacji artystycznej. Chcemy, aby celem tego wydarzenia było zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojętą kulturę poprzez oryginalną i dostosowaną niemal dla każdego ofertę edukacyjno-artystyczną. W programie wydarzenia przewidziano warsztaty, koncerty, performances, happeningi. „Fabryka dźwięków dziwnych” jest wydarzeniem kulturalnym, koncentrującym się na propagowaniu sztuki dźwięku głównie poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Uważamy, że w zdominowanej przez sferę wizualną kulturze, często zapominamy o równie istotnym elemencie naszej percepcji postrzegania świata – przestrzeni audio. W wydarzeniu weźmie udział grupa muzyków, artystów, edukatorów, wywodzących się z rożnych dziedzin sztuki (muzyki, teatru, sztuk wizualnych). Pragniemy, aby zaproszeni eksperci pracowali z przestrzenią (korzystając zarówno z bodźców pod kątem wizualnym, jak i dźwiękowym), którą spotkają na miejscu oraz inspirowali się ludźmi, charakterem miejsca. Wszystkie wydarzenia skupione będą̨ wokół głównego tematu, czyli szeroko pojętego dialogu między przestrzenią Łodzi a artystą/edukatorem i uczestnikami wydarzenia.

Proponujemy cykl spotkań́, dzięki którym artyści wraz z mieszkańcami Łodzi będą̨ próbowali ustalić́ m. in. specyficzne otoczenie dźwiękowe dla tego miasta. Chcemy, aby uczestnicy projektu poprzez te nowe i z całą pewnością̨ prekursorskie zjawiska obcowania z dźwiękiem zostali dobrowolnie wciągnięci w akt twórczy. Wydarzenia będą̨ koncentrowały się̨ wokół następujących problemów: analiza i praca z soundscape, otoczenie dźwiękowe Kosmosu, doświadczenie przestrzenne jako istotny element muzycznej percepcji, ekologia akustycznaa (dychotomia pojęć hi-fi i low-fi), zagadnienia field recordingu, pojęcie audio artu oraz sound artu (tworzenie przestrzennych instalacji dźwiękowych przy użyciu źródeł akustycznych i elektroakustycznych), antropologia dźwiękowa wykorzystywana jako nowa forma badań.


REZERWACJE

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.


W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł warsz­ta­tów, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.


Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

 


Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi


Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi

 

Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 v5

Warsztaty muzyczne "Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?"

miejsce i czas
13.10.2023
Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych „Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?”, poprowadzone przez Tomasza Mirta. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Fab In baner www min

FAB_IN Field Improvisation Festival

miejsce i czas
13-14.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na czwartą edycję FAB_IN Field Improvisation Festival - festiwal sztuki dźwięku, który odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

385904312 706817488137394 24380728477595285 n

Spektakl „Hamlet w ruchu” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

miejsce i czas
11.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Hamlet w ruchu”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, przygotowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy, w ramach programu OFF Polska.