aDSC 24 v2
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

miejsce i czas
29-31.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki, w reżyserii Katarzyny Knychalskiej, Marcina Kęszyckiego i Tomasza Rodowicza, w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi.

 
data: 29.10.2023 / niedziela

godzina: 18:00 (konieczna rezerwacja miejsc)

 

data: 30.10.2023 / poniedziałek

godzina: 13:00 (pokaz zamknięty, brak możliwości rezerwacji miejsc)

godzina: 19:00  (konieczna rezerwacja miejsc)

 

data: 31.10.2023 / wtorek

godzina: 10:00 (pokaz zamknięty, brak możliwości rezerwacji miejsc)

godzina: 13:00 (pokaz zamknięty, brak możliwości rezerwacji miejsc)

 

miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wstęp: płatny (zachęcamy do dobrowolnej darowizny na rzecz Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA)

uwaga: liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc

re­zer­wa­cje: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207

czas trwania: 60 minut

wiek widzów: 14+

 

 

W przestrzeni naszego spektaklu-wystawy "Przejścia nie ma" widzowie są jednocześnie zwiedzającymi. Każdy eksponat prowokuje tu nową opowieść. To przedmioty, które zostawili ludzie zmuszeni opuścić swoje domy, uciekając przed wojną, głodem i prześladowaniami. Co o nich wiemy? Dlaczego się ich boimy? Jak możemy im pomóc? Zapraszamy - wejdź i wysłuchaj ich historii.

 

Od początku swojej historii ludzkość przeprowadziła 15 tysięcy wojen.
Obecnie trwają 23 wojny i dziesiątki kryzysów.
2 miliardy ludzi żyją w obszarze dotkniętym konfliktami.
W ubiegłym roku 84 miliony ludzi zostało przymusowo przesiedlonych.
Szacuje się, że w tym roku pomocy humanitarnej potrzebowało 247 milionów ludzi.
800 milionów ludzi nie jest w stanie wyżywić się w miejscu, w którym mieszka.

Shirin, 26 lat, Iran
Mieszkała w Teheranie. Organizowała protesty przeciwko fundamentalnemu rządowi. Była odważna, nie zakładała hidżabu i ku przerażeniu swojego chłopaka łapała go publicznie za rękę, czasem nawet obejmowała go wpół. On był ostrożniejszy, ale zawsze wspierał ją w walce o prawa kobiet. Teraz siedzi w więzieniu w Evin, najgorszym w całym Iranie. Kiedy go zamknęli Shirin wiedziała, że przyjdą też po nią. Uciekła. Boi się, że nigdy więcej go nie zobaczy.

Maria, 45 lat, Salwador
Jej matka miała w Salwadorze sklep odzieżowy. Gangi żądały od nich 100 dolarów tygodniowo. Pożyczały. Ale po miesiącu chcieli już 100 dolarów co trzy dni. Potem 100 dolarów dziennie. Jednemu sąsiadowi podpalili sklep, drugiego ciężko pobili. Maria postanowiła uciec z dwójką synów. W Salwadorze została jej stara matka.

Abu Ali, 56 lat, Syria
Jest nauczycielem matematyki. Na jego wioskę na granicy syryjsko-jordańskiej spadły setki bomb. Któregoś dnia naliczył 130 strzałów moździerzy. Jednego z jego synów zamordowało w Damaszku Państwo Islamskie. Drugiego zatrzymało wojsko reżimowe i ciągnęło za ciężarówką tak długo, aż zmarł. Abu Ali mieszka w ośrodku dla uchodźców, ale chce wracać, żeby zbudować dom obok grobu synów.

Lucia, 54 lata, Kongo
Ubrana w niebieską tunikę, na szyi ma czarny naszyjnik, który nosi jako znak żałoby po synu. Zabłąkana kula zabiła go w czasie walk. Na rękach trzyma trzyletniego chłopczyka. To jej wnuk. Lucia żyje w obozie w Malkala. Brakuje tu wody, jedzenia i leków. I nie ma dokąd pójść. Jej wnuk Fidia ma 8 miesięcy i waży 4 kilo

Hasan, 17 lat, Syria
Uczestniczył w pogrzebie wujka. Żałobników zaatakowało wojsko. Na budynek zrzucili dwie bomby beczkowe. Od tej chwili nic nie pamięta. W Jordanii amputowali mu nogę. Rodzina została w Syrii. Wypuszczają tylko rannych i chorych. Bardzo chce wrócić do bliskich. Czym jest człowiek bez rodziny?

Nie robimy tego spektaklu, by zaogniać polityczne konflikty, wręcz przeciwnie - chcemy powiedzieć głośno, że sprawa osób uchodźczych, czy na granicy polsko-białoruskiej, czy na wszystkich innych granicach świata, to jest przede wszystkim sprawa ludzka, a dopiero potem polityczna. W czasie prac nad spektaklem byliśmy na granicy polsko-białoruskiej, słuchaliśmy opowieści aktywistek, ale poznawaliśmy też opowieści ludzi przepływających pontonami przez Morze Śródziemne, czy podróżujących z Gwatemali do Meksyku na dachu pociągu zwanego La Bestia. Te wszystkie historie łączą wspólne elementy: strach, głód, zimno, tęsknota za bliskimi, niepewność jutra. Kiedy się w nie wsłuchamy widzimy przed sobą drugiego człowieka, a nie strony politycznej barykady. I tego byśmy chcieli najbardziej - żeby nasz spektakl obudził empatię do drugiego człowieka w potrzebie.

 

Twórcy: Fundacja Teatr Nie-Taki
Scenariusz i koncepcja: Katarzyna Knychalska
Reżyseria:  Katarzyna Knychalska, Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz
Scenografia i produkcja: Szymon Antoniak
Obraz i dźwięk: Karol Budrewicz
Występują: Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu

- datę spek­ta­klu

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja

- ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc

 

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.


Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 Spek­takl po­wstał w ra­mach pro­gra­mu OFF Pol­ska or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 v6

Koncert "Livet. Suita dla Ziemi" w Oslo

miejsce i czas
21.10.2023
Kościół św. Jakuba w Oslo | Koncert

Zapraszamy na drugi - po premierze w Łodzi, podczas XII edycji Festiwalu Retroperspektywy - pokaz koncertu "Livet. Suita dla Ziemi", w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów oraz zespół Teatru CHOREA, który odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Kościele św. Jakuba w Oslo. Wydarzenie re­ali­zo­wa­ne jest w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzięki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.

Cover wydarzenia fb

Warsztaty muzyczne "Echo_Lokacje"

miejsce i czas
20-21.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsz­ta­ty są czę­ścią pro­jek­tu „Fa­bry­ka dźwię­ków dziw­nych - sztu­ka i edu­ka­cja ar­ty­stycz­na dla dzie­ci i mło­dzie­ży”, któ­re­go ku­ra­to­rem jest Ra­fał Ko­łac­ki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

www 1200675 v5

Warsztaty muzyczne "Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?"

miejsce i czas
13.10.2023
Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych „Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?”, poprowadzone przez Tomasza Mirta. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.