rps 18.08.23 ksiegi niepokoju fot. agnieszka cytacka ACF 2916
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" w Łodzi

Spektakl "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" w Łodzi

miejsce i czas
16.02.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

 

data: 16 lutego 2024 (piątek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 7+
bi­le­ty: 50 zł (nor­mal­ny) / 35 zł (ulgo­wy)
re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207,  lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com

wię­cej: https://www.chorea.com.pl/pl/spektakle/aktualne/ksiegi-niepokoju/

 

 

Spektakl jest zbudowany na otwartym dialogu pomiędzy mężczyznami różnych generacji: pomiędzy tymi, którzy zaczynają świadome życie, a tymi, którzy próbują je zamknąć. Jest konfrontacją międzypokoleniowych postaw w myśleniu o życiu, jego sensach i wartościach oraz o śmierci. To podróż przez różne stany świadomości, emocje i marzenia. Performerzy rzuceni na planszę wiedzą, że czarno lub biało może być tylko na szachownicy. Stosują różne posunięcia, strategie, stwarzają różne sytuacje, próbując się zrozumieć, poznać i... wygrać, każdy swoją partię.

 

Do rozgrywek na scenę zaproszeni zostali: Stanisław Ginalski, Antoni Wójcik-Urbaniak i Tomasz Rodowicz.

 

W scenariusz spektaklu, oprócz cytatów z przemyśleń Fernando (Pessoa), wpisane zostały dialogujące z nimi teksty - o śmierci, życiu, matce, szachach, wojnie i marzeniach - wymyślone, spisane i realizowane na scenie, przez Stanisława (lat 9) i Antoniego (lat 12).

 

Spektakl na motywach “Księgi niepokoju” Fernando Pessoa i rozgrywek szachowych

Twórcy: Teatr CHOREA

Reżyseria: Tomasz Rodowicz

Scenariusz, dramaturgia: Katarzyna Knychalska, Tomasz Rodowicz 

Asystentka reżysera: Julia Jakubowska

Kostiumy, scenografia: Jola Królicka 

Opracowanie muzyczne: Michał Surosz, Nevena Rodowicz

Tłumaczenie tekstu Fernando Pessoa: Michał Lipszyc

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański

Obsada: Tomasz Rodowicz, Antoni Wójcik-Urbaniak, Stanisław Ginalski

Kierownik produkcji, opieka pedagogiczna: Wiktor Moraczewski

Produkcja: Teatr CHOREA

Partner: Fabryka Sztuki w Łodzi

Premiera: 18 sierpnia 2023, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 12:00-18:00:

- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu,

- datę spek­ta­klu,

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja,

- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

 

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl/pl.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze luty24 miesiac

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-24.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

Projekt bez nazwy

20 lat Teatru CHOREA

miejsce i czas
10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Kochani Przyjaciele Teatru CHOREA! W tym roku świętujemy nasze 20 urodziny. 10 lutego 2004 powstało Stowarzyszenie Teatralne CHOREA.

buycoffetous

Buy coffe to Teatr CHOREA

miejsce i czas
10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Kochani Przyjaciele! Jeśli nasze działania są dla Was ważne, a wartości którymi się kierujemy bliskie, to może rozważycie postawienie nam kawy...?