inny pies inny kot www
Strona główna / Aktualności / Pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT"

Pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT"

miejsce i czas
02.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT", w wykonaniu artystów działających w Klubie Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, prowadzonych przez Teatr CHOREA, w ramach programu "Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi 2024", dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

data: 2 kwietnia 2024 (wtorek)

godzina: 18:00

miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek widzów: 7+

czas trwania: 40 minut

wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc

rezerwacja bezpłatnych wejściówek: teatrchorea@gmail.com

 

Wydarzenie wpisane w program "Wiosny Teatrów w Łodzi 2024". 

Więcej informacji o "Wiośnie Teatrów 2024 w Łodzi":

 

 

Community, communauté, Gemeinschaft, fellesskap, comunumaro czy māfutaga... Tak w różnych językach brzmi słowo “wspólnota”. Możemy odmieniać je przez wiele znaczeń, kontekstów i momentów historycznych. A co znaczy dla nas? To poczucie więzi, bezpieczeństwo, możliwość bycia sobą, przy jednoczesnym poszanowaniu i akceptacji granic innych. 

 

W naszej scenicznej refleksji dotyczącej wspólnotowości, pokazujemy ją zarówno w dawnym, „pierwotnym” wydaniu, jak i współcześnie. Przyglądamy się sobie i relacjom z Innym. Szukamy wspólnych języków, wymiany, energii, która buduje. Cofamy się też na chwilę do czasów PRL, gdzie słowo „komunizm” miało oznaczać między innymi  równość i wspólnotę w organizacji życia społecznego.  Pleciemy siatkę powiązań, zależności i umieszczamy w niej wspólne zasady, ograniczenia, wartości. Pokazujemy, że w sytuacji odrzucenia, wciąż można zachować siłę i indywidualność. Jesteśmy w tym. Razem.

 

Twórcy: Teatr CHOREA, Fundacja Autism Team, Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team

Reżyseria i prowadzenie grupy: Maja Caban, Małgorzata Lipczyńska, Ewa Otomańska

Występują: Borys Chmielewski Jan Gawroński, Antonina Jakubowska, Lidia Kucharek, Michał Ludwiczak, Tomasz Muszyński,  Paula Oset, Szymon Popiel,  Michał Słowiński, Aleksandra Szałek

Wizualizacje: Kamil Wallace

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański

Partner: Fabryka Sztuki w Łodzi

Pokaz realizowany w ramach programu "Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi 2024", dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu

- datę spek­ta­klu

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja

- ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.


Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

IMG 4074 kopia

Cykliczne "Zajęcia z Tańca Współczesnego" dla młodzieży i dorosłych

miejsce i czas
25.03.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznych warsztatów tanecznych "Zajęcia z Tańca Współczesnego", przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych, prowadzonych przez Michała Rudkowskiego.

www 1200675 16

Warsztaty Teatru CHOREA "Ciało / Ruch / Głos"

miejsce i czas
23.03.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na intensywne Warsztaty Teatru CHOREA - „CIAŁO / RUCH / GŁOS” - podczas "Rozruchu z Teatrem CHOREA", w ramach Wiosny Teatrów 2024 w Łodzi.

ksiezniczki agnieszka cytacka 52 ScaleWidthWzI4MDBd

Spektakl "Księżniczki" w Toruniu

miejsce i czas
22.03.2024
Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księżniczki", w re­ży­se­rii Julii Jakubowskiej, w ramach Festiwalu Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, na scenie Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA" w Toruniu.