WIOSNA Facebook wydarzenie
Strona główna / Aktualności / Warsztaty Teatru CHOREA w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

Warsztaty Teatru CHOREA w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

miejsce i czas
31.03-02.04.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na  warsztaty „CIAŁO / GŁOS / RUCH” Teatru CHOREA oraz na pokaz spektaklu "Ja, Feuerbach", w reżyserii Pawła Głowatego, które odbędą się w Fabryce Sztuki  Łodzi, w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem 2023", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Ruszył nabór na wiosenną edycję cyklu „Spotkania z Mistrzem”, która odbędzie się w dniach 31 marca -2 kwietnia w Teatrze CHOREA w Łodzi. Kolejne dwie odsłony będą miały miejsce w dniach 29 czerwca-2 lipca w Kadzidle (Kurpie) oraz w dniach 20-22 października w Warszawie. Warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, adresowane są do twórców, artystów, instruktorów i pedagogów, pracujących w teatralnym i tanecznym ruchu amatorskim.   

 

Podczas pierwszej w tym roku odsłony „Spotkań z Mistrzem” zapraszamy na autorskie warsztaty Teatru CHOREA - „CIAŁO / GŁOS / RUCH”.  Skierowane są one nie tylko do osób zajmujących się teatrem, ale także do choreografów i tancerzy, w tym przedstawicieli zespołów folklorystycznych oraz studentów i absolwentów kierunku rytmika, którzy pragną rozwijać swój warsztat wykonawczy oraz instruktorski w twórczym i kreatywnym procesie grupowym.

 

W ramach „Spotkań z Mistrzem” zapraszamy także uczestników oraz miłośników teatru, nie tylko z Łodzi, na bezpłatny pokaz spektaklu Teatru CHOREA „Ja, Feuerbach” w reżyserii Pawła Głowatego, który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia, o godzinie 19:00, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi:

https://www.chorea.com.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/929

 

Więcej o projekcie "Spotkania z Mistrzem":

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/spotkania-z-mistrzem

 

Zgłoszenia na pierwsze w tym roku „Spotkania z Mistrzem” przyjmowane są do 16 marca 2023, przez formularz: 

https://www.webankieta.pl/ankieta/901789/spotkania-z-mistrzem-2023-edycja-wiosenna.html

 

Udział w warsztatach „Spotkania z Mistrzem” jest bezpłatny.

Organizator zapewnia uczestnikom obiady, ale nie zapewnia i nie refunduje kosztów noclegu oraz dojazdu.

Szczegółowe warunki udziału opisane są w regulaminie:

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/spotkania-z-mistrzem/do-pobrania

 

 

Warsztaty „CIAŁO / GŁOS / RUCH” Teatru CHOREA

 

Harmonogram warsztatów

31 marca | piątek | 12:00 - 20:00 

1 kwietnia | sobota | 10:00 - 18:00 | po warsztatach odbędzie się spektakl "Ja, Feuerbach" 

2 kwietnia | niedziela | 10:00 - 14:00 

 

Warsztaty dla profesjonalnych aktorów, tancerzy i muzyków, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jednym działaniu. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na pracy w grupie, pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Staramy się uruchomić organiczność aktora na sposób zbliżony do tego, jak definiował ją Grotowski. W metodzie CHOREI zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko - zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi nam o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie kreatywności każdego z uczestników. W trakcie naszych warsztatów zawsze dążymy do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia.

 

Warsztat organizowany jest na zamówienie NCK, w ramach stałej oferty Teatru CHOREA.

 

 

Spek­takl "Ja, Feu­er­bach" Teatru CHOREA, w reżyserii Pawła Głowatego

 

"Ja mu­sia­łem bez prze­rwy mó­wić, mu­sia­łem mó­wie­niem bro­nić swo­je­go ży­cia!"
(Feu­er­bach)

 

"Ja, Feu­er­bach", to au­tor­ski spek­takl Paw­ła Gło­wa­te­go na pod­sta­wie dra­ma­tu Tan­kre­da Dor­sta. To opo­wieść o uprzed­mio­to­wie­niu re­la­cji ludz­kich, ma­ni­pu­la­cji i cy­ni­zmie w trak­to­wa­niu lu­dzi we współ­cze­snym świe­cie i zo­bo­jęt­nie­niu wo­bec nad­wraż­li­wych człon­ków na­szej spo­łecz­no­ści.

 

Feu­er­bach, do­świad­czo­ny ak­tor, po okre­sie za­wo­do­wej sta­gna­cji po­wra­ca na sce­nę, by po raz ostat­ni za­wal­czyć o moż­li­wość speł­nie­nia swe­go ży­cio­we­go po­wo­ła­nia. W ocze­ki­wa­niu na dy­rek­to­ra te­atru wda­je się w po­zor­nie nie­win­ną kon­wer­sa­cję z asy­sten­tem dy­rek­to­ra.

 

Dla obu kon­se­kwen­cje tej roz­mo­wy będą nie­spo­dzie­wa­ne i za­ska­ku­ją­co bo­le­sne.

 

Au­tor tekstu: Tan­kred Dorst 
Re­ży­se­ria: Pa­weł Gło­wa­ty 
Ob­sa­da: Jo­an­na Chmie­lec­ka / Pau­li­na Wa­len­dziak, To­masz Ro­do­wicz, Pa­weł Gło­wa­ty 
Sce­no­gra­fia, ko­stiu­my: Da­ria Szy­mań­ska 
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz 
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski 
Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski 
Pro­jekt gra­ficz­ny pla­ka­tu: To­masz Ku­bic­ki 
Zdję­cie: HOL­LY­BA­BA 

 

Do­ce­nia­jąc wkład pra­cy Paw­ła Gło­wa­te­go i kre­atyw­ność pro­jek­tu, a tak­że pra­gnąc w jak naj­szer­szy spo­sób zre­ali­zo­wać je­den z ce­lów pro­gra­mu Prze­strze­ni Sztu­ki, któ­rym jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji ar­ty­stycz­nych, jak i or­ga­ni­za­cyj­no-pro­mo­cyj­nych ar­ty­stów nie­za­leż­nych i mło­dych twór­ców oraz ak­ty­wi­za­cja i po­sze­rza­nie moż­li­wo­ści dzia­ła­nia ar­ty­stów nie­za­leż­nych, Te­atr CHO­REA po­sta­no­wił umie­ścić spek­takl "Ja, Feu­er­bach" w swo­im re­per­tu­arze.

 

Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 17

Spektakl "Ja, Feuerbach" i spotkanie "Dosłownie o książce "Rodowicz - Teatr - Droga" w Lublinie

miejsce i czas
30.03.2023
Centrum Kultury w Lublinie | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Lublinie. Po spektaklu zapraszamy również na spotkanie autorskie z Dariuszem Kosińskim i Tomaszem Rodowiczem, poświęcone stworzonej przez nich książce "Rodowicz - Teatr - Droga".

rps 27.08.22 zlota nic fot. agnieszka cytacka 67

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
24.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralno-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

335609091 623917729555486 4221874805047111409 n

Festiwal Retroperspektywy w plebiscycie "Plastry Kultury"

miejsce i czas
14-21.03.2023
plasterlodzki.pl | Projekt

Z dumą i radością informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zajął 3 miejsce w plebiscycie "Plastry Kultury", na najlepsze łódzkie wydarzenie kulturalne minionego roku.