342165095 1403756510425643 6417655025352848993 n
Strona główna / Aktualności / Koncert "Dzień dobry Pinky Mouse!" w Dąbrowie Górniczej

Koncert "Dzień dobry Pinky Mouse!" w Dąbrowie Górniczej

miejsce i czas
03.06.2023
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej | Koncert

Dzień do­bry! Z okazji Dnia Dziecka za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w ramach cyklu Duża Scena Mały Widz!

  

data: 3 czerw­ca 2023 (sobota)
go­dzi­na: 17:00
miej­sce: sce­na Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
czas trwa­nia: 60 mi­nut
wiek wi­dzów: 2 +
więcej: https://www.facebook.com/events/886233649477077/

bilety: https://palac.art.pl/pl/wydarzenie/dzien-dobry-pinky-mouse-widowisko-muzyczne

 

 

Dzień do­bry! Przed Wami je­dy­na w swo­im ro­dza­ju, nie­po­wta­rzal­na, naj­pięk­niej­sza, naj­cu­dow­niej­sza, naj­mil­sza i naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­ta... Ró­żo­wa Mysz! Dla­cze­go ró­żo­wa? Bo ró­żo­wy, jej zda­niem, jest naj­pięk­niej­szy. Mo­że­cie na nią mó­wić Pin­ky Mo­use!

 

Pin­ky Mo­use ma wie­lu przy­ja­ciół, śpie­wa pio­sen­ki Na­ta­szy Zyl­skiej, lubi li­czyć dziu­ry w se­rze, a jak się ze­zło­ści, to wszyst­ko wy­rzu­ca przez okno. Pin­ky Mo­use Band to nowa for­ma­cja mu­zycz­na, gra­ją­ca bar­dzo skocz­ną, ży­wio­ło­wą mu­zy­kę dla Ma­łych i Nie­co Więk­szych Po­szu­ki­wa­czy Nie­za­po­mnia­nych Wra­żeń.

 

Na kon­cert skła­da się kil­ka­na­ście pio­se­nek in­spi­ro­wa­nych swin­giem, jaz­zem, pol­ską pio­sen­ką roz­ryw­ko­wą z lat 50-tych i tra­dy­cją lu­do­wą. “Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use” to so­lid­na por­cja no­wych dźwię­ków, któ­re swo­ją in­ten­syw­ność za­wdzię­cza­ją roz­bu­do­wa­nym in­stru­men­ta­rium i elek­tro­nicz­nym brzmie­niom. Do­brą za­ba­wę w to­wa­rzy­stwie sza­lo­nych my­szek, wzbo­ga­ca­ją rów­nież wy­strza­ło­we ko­stiu­my, ba­jecz­na sce­no­gra­fia oraz nie­spo­dzie­wa­ne zwro­ty ak­cji. W skład Pin­ky Mo­use Band wcho­dzą ar­ty­ści i mu­zy­cy zwią­za­ni z Te­atrem CHO­REA.

 

Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska
Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka
Ko­stiu­my: Anna Racz­kow­ska
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski
Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Mu­zy­ka: Ola Shaya, Pin­ky Mo­use Band, mu­zy­ka lu­do­wa, He­inz Gietz
Tek­sty: Ola Shaya, Zbi­gniew Szta­ba, Pin­ky Mo­use Band, Aya Sed­dik
Pla­kat, gra­fi­ka: Fi­lip Ap­pel
Ilu­stra­cje wy­ko­rzy­sta­ne w kon­cer­cie: Ola Cie­ślak

Pin­ky Mo­use Band wy­stę­pu­je w skła­dzie:
Pin­ky Mo­use - Anna Ma­szew­ska
Chór Du­żych My­szek - Jo­an­na Chmie­lec­ka, Eli­na To­ne­va, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Chór Ma­łych My­szek pod prze­wod­nic­twem Jo­an­ny Fi­lar­skiej - Wiesław Caban, Zofia Caban, Stanisław Ginalski, Antonina Jabłońska, Marta Kuba, Oliwia Kuba, Martyna Marasek, Ignacy Milewski, Lea Mrozicka, Sonja Shaya
Mysz­ki gra­ją­ce na in­stru­men­tach:
Klar­net, flet po­przecz­ny - To­masz Ro­do­wicz
Trąb­ka, in­stru­men­ty elek­tro, uku­le­le - Ma­ciej Ma­cia­szek

Instrumenty klawiszowe, syn­te­za­to­ry -  Grze­gorz Fajn­gold
In­stru­men­ty per­ku­syj­ne - An­drzej Pejo Siecz­kow­ski
Kon­tra­bas - Ka­mil Guź­ni­czak
Pia­no - Jo­an­na Fi­lar­ska
W kon­cer­cie bie­rze tak­że udział Ta­jem­ni­czy Ko­cur...

Pre­mie­ra: 23 czerw­ca 2021, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze czerwiec23 miesiac

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.06.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w czerwcowychTwór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

www FS

Dzień Dziecka na Abramce! / День захисту дітей на Абрамку!

miejsce i czas
01.06.2023
Pasaż Abramowskiego | Projekt

Z okazji Dnia Dziecka Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w Parku im. Edwarda Abramowskiego / dawnym Pasażu Abramowskiego! / З нагоди Дня захисту дітей Fabryka Sztuki в Лодзі і Театр «CHOREA» запрошує всіх прийняти участь у родинному святі у Parku im. Edwarda Abramowskiego / Pasaż Abramowskiego! текст українською нижче. ↓

308038508 6325034117511667 8512863315143123621 n

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Warszawie

miejsce i czas
27.05.2023
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | Koncert

Za­pra­sza­my na po­ka­z spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" w Warszawie.