363814143 669980845154392 3635790943544133507 n
Strona główna / Aktualności / Urodziny Łodzi na Abramce! - w Fabryce Sztuki

Urodziny Łodzi na Abramce! - w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
29.07.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

UWAGA! Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych "Urodziny Łodzi na Abramce!" przenosimy do Fabryki Sztuki w Łodzi! Zapraszamy wszystkich na Tymienieckiego 3, na wspólne rodzinno-sąsiedzkie świętowanie 600 urodzin Łodzi, wspólnie z Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA!

 

"Urodziny Łodzi na Abramce!" - zaplanowane na sobotę, 29 lipca - zapowiadają się rodzinnie i twórczo. Trzygodzinne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Wydarzenie obrywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 29 lipca 2023 (sobota)
godzina: 15:00-18:00
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny

 


Wspólnie zbudujemy Łódź i uszyjemy żagiel, wysłuchamy bajek i łódzkich historii, a także będziemy mieć okazję podzielić się swoimi niepowtarzalnymi opowieściami o naszym mieście. Przed Tobą warsztaty stolarskie, wyszywania, słuchania i opowiadania historii. Oprócz tego czeka na Ciebie kawa oraz lody.

 


Uwaga! Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN WYDARZENIA "URODZINY ŁODZI NA ABRAMCE"

data: 29.07.2023, godz. 15:00-18:00
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

1. Organizatorem wydarzenia jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 29 lipca 2023, w godzinach 15:00-18:00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie Parku Abramowskiego – między rozstawionymi namiotami – na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
7. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, pufy, leżaki, poduszki, koce, maty, namioty, a także wszelkie materiały, przedmioty, narzędzia, rekwizyty i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów odbywających się podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieniszczenia go, niewynoszenia poza teren wydarzenia i zwrotu na życzenie osób obsługujących wydarzenie.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia każdej osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, jak również będącej pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki, celem wyegzekwowania powyższego żądania.
10. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Uczestnik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fabryki Sztuki w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.
11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.


Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzi Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

1200x675

Letnie warsztaty na Abramce!

miejsce i czas
17.07-11.08.2023
Park im. Edwarda Abramowskiego | Warsztat

Zapraszamy na „Letnie warsztaty na Abramce!”, organizowane przez Fabrykę Sztuki, w ramach programów: Przestrzenie Sztuki i Twórcze Warsztaty. Mamy dla Was mnóstwo bezpłatnych atrakcji, które uprzyjemnią wakacyjny czas. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do Parku im. Abramowskiego!

wakacje chorea 23 baner

Wakacje w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
26-30.06.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na "Wakacje w Te­atrze CHO­REA!". Od 26 do 30 czerwca 2023 za­pra­sza­my wszyst­kie dzie­ci od 10 do 13 roku ży­cia na bo­ga­tą se­rię kre­atyw­nych, ca­ło­dzien­nych, mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów! Je­że­li Two­je dziec­ko nie wy­jeż­dża z mia­sta pod­czas te­go­rocz­nych wakacji - przyjdź­cie ko­niecz­nie na Ty­mie­niec­kie­go 3!

308194075 508165377984199 7150832565720811204 n

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Krakowie

miejsce i czas
17.06.2023
Teatr Figur Kraków | Koncert

Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, któ­re za­gra­my w siedzibie Te­atru Fi­gur Kra­ków.