wakacje chorea 23 baner
Strona główna / Aktualności / Wakacje w Teatrze CHOREA!

Wakacje w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
26-30.06.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na "Wakacje w Te­atrze CHO­REA!". Od 26 do 30 czerwca 2023 za­pra­sza­my wszyst­kie dzie­ci od 10 do 13 roku ży­cia na bo­ga­tą se­rię kre­atyw­nych, ca­ło­dzien­nych, mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów! Je­że­li Two­je dziec­ko nie wy­jeż­dża z mia­sta pod­czas te­go­rocz­nych wakacji - przyjdź­cie ko­niecz­nie na Ty­mie­niec­kie­go 3!

 

W pro­gra­mie na­sze­go wy­da­rze­nia znaj­dzie­cie mnó­stwo wspa­nia­łych atrak­cji - trzy pół­to­ra­go­dzin­ne warsz­ta­ty dzien­nie, pro­wa­dzo­ne od go­dzi­ny 10:00 do 16:00, oraz prze­pysz­ne obia­dy, ser­wo­wa­ne przez re­stau­ra­cję Lo­ka­Lo­ve Cafe. Na uczest­ni­ków na­sze­go wakacyjnego ty­go­dnia cze­ka moc wspa­nia­łych nie­spo­dzia­nek: warsz­ta­ty gier i za­baw in­te­gra­cyj­nych, warsz­ta­ty te­atral­ne, taneczne, detektywistyczne, ogrodnicze, kostiumograficzne, pla­stycz­ne, ru­cho­we, re­lak­sa­cyj­ne, kulinarne oraz warsztaty makijażu. Już te­raz re­zer­wuj­cie miej­sca i czas!

 

Do­dat­ko­wo, co­dzien­nie, w go­dzi­nach 16:00-17:00, w trak­cie trwa­nia "Wakacji w Te­atrze CHO­REA", dzia­łać bę­dzie świe­tli­ca, wy­po­sa­żo­na w za­baw­ki, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne oraz książ­ki, w któ­rej dzie­ci będą mo­gły kre­atyw­nie spę­dzić czas, cze­ka­jąc na swo­je­go opie­ku­na.

 

 

PROGRAM "WAKACJI W TEATRZE CHOREA!"

 

 

  • 26 czerwca 2023 / PONIEDZIAŁEK

 

1. NIE­ZŁY CYRK - warsz­ta­ty gier i za­baw in­te­gra­cyj­nych

data: 26 czerwca 2023 (po­nie­dzia­łek)

go­dzi­na: 10:00-11:30

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Anna Ma­szew­ska, Jo­an­na Fi­lar­ska 

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Spo­tka­nie wy­peł­nio­ne bę­dzie za­ba­wa­mi in­te­gra­cyj­ny­mi, któ­re po­zwo­lą wspól­nie się za­po­znać i po­czuć siłę gru­py. Umoż­li­wią po­zby­cie się nad­mia­ru ener­gii, przy­pra­wią o dresz­czyk emo­cji i szczyp­tę zdro­wej ry­wa­li­za­cji, zaś wszyst­kie ma­ru­dy otrzy­ma­ją za­strzyk po­zy­tyw­nej ener­gii. Po­nad­to usta­li­my za­sa­dy wspól­ne­go funk­cjo­no­wa­nia na naj­bliż­sze 5 dni.

 

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

 

2. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - warsz­ta­ty teatralne

data: 26 czerwca 2023 (po­nie­dzia­łek)

go­dzi­na: 11:45-13:15

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: zespół Teatru CHOREA

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów młodzi uczestnicy wezmą udział w działaniach grupowych i indywidualnych. Skupimy się na obserwowaniu naszych codziennych zachowań, rutyn. Poprzez wyolbrzymienie ich, zwolnienie lub przyspieszenie tempa wykonania, lub odtworzenia ich w innym kontekście, nadamy im teatralną formę. W kolejnych ćwiczeniach będziemy analizować w jaki sposób skupiać na sobie uwagę, zaznaczać swoją obecność, ale także jak stać się niewidocznym i dać przestrzeń innym osobom na scenie, czy w prowadzonym dialogu.

Warsztat ma na celu rozbudzenie teatralnej pasji, integrację uczestników, jednak przede wszystkim daje narzędzia, które można wykorzystać w codziennym życiu. Przykładowo - podniesienie własnej wartości, nabranie śmiałości w „występach przed publicznością”, nawet jeśli takim występem ma być zwykłe zabranie głosu podczas lekcji. Warsztat pomoże także w poprawnym i sprawnym wypowiadaniu się i dobrej autoprezentacji.
 

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

 

3. TAJEMNICA ZAGINIONEGO OBRAZU - kurs dla młodych detektywów

data: 26 czerwca 2023 (po­nie­dzia­łek)

go­dzi­na: 14:15-15:45

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ola Shaya, Małgorzata Lipczyńska 

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Po wernisażu wystawy malarstwa, zatytułowanej: "Vackra kvinnor" zagniął obraz. Nikt w Fabryce Sztuki nie pamięta dokładnie jak wyglądał, a kuratorka wystawy nie chce kontaktować się ani z policją, ani z autorem obrazów- słynnym malarzem Mr Brush. Zatrudnia więc młodych adeptów sztuki detektywistycznej do rozwiązania tej zagadki... 

Tajne szyfry, nieoczywiste wskazówki, pomylone tropy, a przede wszystkim wiele zabawy czeka na młodych miłośników zagadek kryminalnych... 

 

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA


* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki

 

 

  • 27 czerwca 2023 / WTOREK

 

1.  LETNI MIEJSKI BADYLARZ - warsztaty ogrodnicze  

data: 27 czerwca 2023 (wtorek)

go­dzi­na: 10:00-11:30

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa / dziedziniec Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Janusz Adam Biedrzycki

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

  

Na warsztatach prowadzonych przez Miejskiego Badylarza, zajmiemy się sianiem kwiatów. Będziemy tworzyć własne mini hodowle roślin, w nietypowych recyklingowych doniczkach, które rozkwitną pod koniec lata. Krok po kroku poznamy działania, które pozwolą nam stworzyć własne małe ogrody, które będzie można powiesić lub postawiać na balkonach i parapetach. Wykorzystamy umiejętności majsterkowicza i wiedzę ogrodniczą. Takie ogrody potrafią zmienić wygląd nawet najbardziej zaniedbanych miejsc, przy okazji dają relaks, tłumią hałas i oczyszczają powietrze. 

 

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

 

2. SZTUKĄ POD PARTY- warsztaty robienia dekoracji

data: 27 czerwca 2023 (wtorek)

go­dzi­na: 11:45-13:15

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Jola Królicka

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Na warsztatach będziemy robić duże sylwety tańczących ludzi, którymi ozdobimy taneczną imprezę, na powitanie lata.

 

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

 

3. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - warsz­ta­ty teatralne

data: 27 czerwca 2023 (wtorek)

go­dzi­na: 14:15-15:45

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: zespół Teatru CHOREA

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów młodzi uczestnicy wezmą udział w działaniach grupowych i indywidualnych. Skupimy się na obserwowaniu naszych codziennych zachowań, rutyn. Poprzez wyolbrzymienie ich, zwolnienie lub przyspieszenie tempa wykonania, lub odtworzenia ich w innym kontekście, nadamy im teatralną formę. W kolejnych ćwiczeniach będziemy analizować w jaki sposób skupiać na sobie uwagę, zaznaczać swoją obecność, ale także jak stać się niewidocznym i dać przestrzeń innym osobom na scenie, czy w prowadzonym dialogu.

Warsztat ma na celu rozbudzenie teatralnej pasji, integrację uczestników, jednak przede wszystkim daje narzędzia, które można wykorzystać w codziennym życiu. Przykładowo - podniesienie własnej wartości, nabranie śmiałości w „występach przed publicznością”, nawet jeśli takim występem ma być zwykłe zabranie głosu podczas lekcji. Warsztat pomoże także w poprawnym i sprawnym wypowiadaniu się i dobrej autoprezentacji.
 

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA


* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki

 

 

  • 28 czerwca 2023 / ŚRODA

 

1. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - warsz­ta­ty teatralne

data: 28 czerwca 2023 (środa)

go­dzi­na: 10:00-11:430

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: zespół Teatru CHOREA

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów młodzi uczestnicy wezmą udział w działaniach grupowych i indywidualnych. Skupimy się na obserwowaniu naszych codziennych zachowań, rutyn. Poprzez wyolbrzymienie ich, zwolnienie lub przyspieszenie tempa wykonania, lub odtworzenia ich w innym kontekście, nadamy im teatralną formę. W kolejnych ćwiczeniach będziemy analizować w jaki sposób skupiać na sobie uwagę, zaznaczać swoją obecność, ale także jak stać się niewidocznym i dać przestrzeń innym osobom na scenie, czy w prowadzonym dialogu.

Warsztat ma na celu rozbudzenie teatralnej pasji, integrację uczestników, jednak przede wszystkim daje narzędzia, które można wykorzystać w codziennym życiu. Przykładowo - podniesienie własnej wartości, nabranie śmiałości w „występach przed publicznością”, nawet jeśli takim występem ma być zwykłe zabranie głosu podczas lekcji. Warsztat pomoże także w poprawnym i sprawnym wypowiadaniu się i dobrej autoprezentacji.

 

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

 

2. WAKACYJNY SURVIVAL - warsztaty ruchowe

data: 28 czerwca 2023 (środa)

go­dzi­na:11:45-13:15

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Janusz Adam Biedrzycki

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwiczeń fizycznych i wy­god­ne­go obu­wia sportowego na zmia­nę.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe, w ramach których uczestnicy będą mieli szansę wystartować w biegu z przeszkodami i wykonać ćwiczenia dotyczące sprawności survivalowej. Zapoznają się również z ćwiczeniami motorycznymi oraz wytrzymałościowymi, wymagającymi szybkości i siły, a także z ćwiczeniami koordynacji ruchowej.

 

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

 

3. GDZIE PRZECHOWYWAĆ SKARBY? - warsztaty plastyczne

data: 28 czerwca 2023 (środa)

go­dzi­na: 14:15-15:45

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Joanna Filarska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów każdy z uczestników stworzy swoje własne pudełko na skarby. Wyklejone z marzeń, wspomnień, wzorów i własnych artystycznych zmysłów.

 

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA


* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki

 

 

  • 29 czerwca 2023 / CZWARTEK

 

1. WSPÓŁ/TAŃCE - warsztaty taneczne

data: 29 czerwca 2023  (czwartek)

go­dzi­na: 10:00-11:430

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ewa Otomańska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwiczeń fizycznych i wy­god­ne­go obu­wia sportowego na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów stworzymy dziecięce plemię, posługujące się własnym językiem gestów i posiadające własne taneczne rytuały. Dowiemy się dlaczego każdy z uczestników jest tak samo ważny podczas wspólnego działania i co buduje charakter grupy. W trakcie warsztatów skupimy się na przygotowaniu własnego grupowego tańca, w oparciu o ważne dla nas słowa, kojarzące się z byciem razem, we wspólnocie. Za pomocą technik tańca współczesnego, zabaw ruchowych i improwizacji przygotujemy własny plemienny taniec.

 

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

 

2. GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE - warsztaty ruchowo-integracyjne

data: 29 czerwca 2023  (czwartek)
go­dzi­na: 11:45-13:15

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Joanna Filarska, Wiktor Moraczewski

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Cóż może być lepszego od zabawy na podwórku? Co prawda w Fabryce Sztuki nie mamy trzepaka, ale teren wspaniale nadaje się na zabawę w chowanego i podchody. Będą też skakanki, kapsle, kreda, guma do skakania i mnóstwo zabaw, takich jak: cymbergaj, palant, berek i krowa.

 

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

 

3. WARSZTATY KOSTIUMOWE - warsztaty projektowania i tworzenia strojów

data: 29 czerwca 2023  (czwartek)
go­dzi­na 14:15-15:45

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Anna Raczkowska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Warsztaty prowadzi Anna Raczkowska, tworząca kostiumy historyczne i teatralne. W trakcie warsztatów będziemy tworzyć celebracyjne kostiumy z tkanin, papieru, pasmanterii. Będziemy też spontanicznie kroić tkaniny, łączyć kolory i faktury, działać nożyczkami, by osiągnąć pożądane efekty. Zapraszamy młodych twórców do uruchomienia wyobraźni i wspólnego tworzenia strojów.

 

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA


* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki

 

 

  • 30 czerwca 2023 / PIĄTEK

 

1. WSPÓŁ/TAŃCE - warsztaty taneczne

data: 30 czerwca 2023  (piątek)

go­dzi­na: 10:00-11:430

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ewa Otomańska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwiczeń fizycznych i wy­god­ne­go obu­wia sportowego na zmia­nę.

 

Podczas warsztatów stworzymy dziecięce plemię, posługujące się własnym językiem gestów i posiadające własne taneczne rytuały. Dowiemy się dlaczego każdy z uczestników jest tak samo ważny podczas wspólnego działania i co buduje charakter grupy. W trakcie warsztatów skupimy się na przygotowaniu własnego grupowego tańca, w oparciu o ważne dla nas słowa, kojarzące się z byciem razem, we wspólnocie. Za pomocą technik tańca współczesnego, zabaw ruchowych i improwizacji przygotujemy własny plemienny taniec.

 

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

 

2. NIEZŁA JADKA - warsztaty kulinarne

data: 30 czerwca 2023  (piątek)

go­dzi­na: 11:45-13:15

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ola Shaya i Małgorzata Lipczyńska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Zakończenie tygodnia wspólnej zabawy nie może obyć się bez smacznego poczęstunku! Wspólnymi siłami przygotujemy  tzw. "finger foods" - kolorowe, smaczne i przede wszystkim zdrowe przekąski. To będzie niezła jadka! 

 

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

 

3. BARWY LATA - warsztaty makijażu

data: 30 czerwca 2023  (piątek)

go­dzi­na: 14:15-15:45

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 10-13 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ewa Otomańska

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Na zakończenie naszej wakacyjnej przygody każdy uczestnik będzie miał możliwość ozdobienia swojej twarzy makijażem, by wziąć udział w tanecznej imprezie na powitanie lata.

 

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki

 

 

MENU OBIADOWE

 

Po­nie­dzia­łek: Spa­ghet­ti w so­sie po­mi­do­ro­wym z moz­za­rel­lą
Wto­rek: Na­le­śni­ki na słod­ko
Śro­da: Plac­ki z jabł­kiem i śmie­tan­ką wa­ni­lio­wą
Czwar­tek: Pu­ree, ko­tle­ty vege, su­rów­ka
Pią­tek: Ko­pyt­ka w so­sie pie­czar­ko­wym i su­rów­ka

 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

 

Anna Ma­szew­ska - Ak­tor­ka, pro­du­cent­ka te­atral­na i fil­mo­wa, ko­or­dy­na­tor­ka wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych. Ab­sol­went­ka kul­tu­ro­znaw­stwa ze spe­cjal­no­ścią fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim oraz Wy­dzia­łu Or­ga­ni­za­cji Sztu­ki Fil­mo­wej w PWS­FTviT w Ło­dzi. Od roku 2018 głów­na ko­or­dy­na­tor­ka i pro­gra­mer­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy (edy­cja VII, VIII, IX, X, XI). Ko­or­dy­na­tor­ka wy­da­rzeń ar­ty­stycz­nych w Ło­dzi i Po­zna­niu oraz wy­da­rzeń roz­ryw­ko­wych o du­żym po­ten­cja­le ko­mer­cyj­nym. W la­tach 2016-2017 ko­or­dy­na­tor­ka pro­duk­cji w agen­cji ar­ty­stycz­no-even­to­wej Fer­ment Ko­lek­tiv, re­ali­zu­ją­ca m.in. ta­kie pro­jek­ty jak: „Ani­ma­tor On Tour”, „Fil­mo­we Lato z Oran­ge” oraz wy­da­rze­nia to­wa­rzy­szą­ce pod­czas 43. Fo­rum wo­kół Kina. Współ­pra­co­wa­ła z ta­ki­mi fe­sti­wa­la­mi jak 3D Ima­ge Fe­sti­val (2013), Trans­atlan­tyk Fe­sti­val (Mo­bil­ne Kino Sko­dy, 2016), Fo­rum Kina Eu­ro­pej­skie­go OR­LEN Ci­ner­gia (2015, 2017). W la­tach 2011-2015 ak­tor­ka gru­py ab'Te­atr: spek­ta­kle "In­flu­en­za H5N1" (reż. T.Ko­nop­ka, 2012), "Nie ma imie­nia" (reż. Ł.Urba­niak, 2013), "de Luxe" (reż. T.Ko­nop­ka, 2015); pro­wa­dzą­ca gru­pę warsz­ta­to­wą ab'Te­atru. W la­tach 2015-2017 li­der­ka i ak­tor­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie "TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes" (edy­cja pol­ska), dzia­ła­ją­cej w Te­atrze CHO­REA, re­ali­za­cja spek­ta­klu "Er­ror 404" (2016). Od 2018 ak­tor­ka ze­spo­łu Te­atru CHO­REA, gra w spek­ta­klach: "Tra­ge­dia Jana" (reż. Wal­de­mar Raź­niak, 2018), "Księż­nicz­ki" (reż. Ju­lia Ja­ku­bow­ska, 2020), vi­deo-per­for­man­ce "W wie­ży za­mknię­ta" (reż. Ju­lia Ja­ku­bow­ska, 2020), "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (reż. Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska 2021), "Śmierć na gru­szy" (reż. Łu­kasz Kos, 2021), "Ra­gna­rok" (reż. Ad­rian Bart­czak, 2022).
 

Jo­an­na Fi­lar­ska - Ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, wy­cho­waw­czyni. Cho­re­icz­na cza­row­ni­ca i ka­wiar­ka. Pra­co­wa­ła jako wy­cho­waw­czyni w świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej Pra­cow­ni Al­ter­na­tyw­ne­go Wy­cho­wa­nia w Ło­dzi, w świe­tli­cy dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym „Kra­ina Peł­na Skar­bów” w Ło­dzi oraz jako wy­cho­waw­czyni i ani­ma­tor­ka na Uni­wer­sy­te­cie Po­wszech­nym im. Jana Jó­ze­fa Lip­skie­go w Te­re­mi­skach. Ko­or­dy­nu­je pro­jek­ty ar­ty­stycz­no-spo­łecz­ne i edu­ka­cyj­ne w Te­atrze CHO­REA i Fa­bry­ce Sztu­ki. Pro­wa­dzi ca­ło­rocz­ny pro­gram edu­ka­cji kul­tu­ral­nej - "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki". Pra­cu­je z gru­pa­mi mło­dzie­żo­wy­mi i dzieć­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia mu­zycz­ne i te­atral­ne. Zaj­mu­je się pra­cą ze spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną, współ­pra­cą ze szko­ła­mi i or­ga­ni­za­cją wi­dow­ni. Sty­pen­dyst­ka Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w 2015 roku. Ab­sol­went­ka Pe­da­go­gi­ki Te­atru na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Po­my­sło­daw­czy­ni spek­ta­kli dzie­cię­cej gru­py te­atral­nej pra­cu­ją­cej w Te­atrze CHO­REA - "Żar­ty te­atral­ne", „Mia­sto“, "Sklep z do­brym hu­mo­rem". Z upodo­ba­niem śpie­wa. Bie­rze udział w kon­cer­tach: „Pie­śni Świa­ta”, „Lu­la­baj­ki”, „Pie­śni An­tycz­ne”, „Engi Ven­gi”, "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", oraz w spek­ta­klach: „Ba­chant­ki”, “Vi­do­mi”, “Ciem­ność. To co jest ukry­te”, "Śmierć na gru­szy". Współ­re­ży­ser­ka i współ­sce­na­rzyst­ka kon­cer­tu Te­atru CHO­REA "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!". W ży­ciu i pra­cy lubi nie­oczy­wi­sto­ści.

 

Ola Shaya - Ku­ra­tor­ka, pro­du­cent­ka, ko­or­dy­na­tor­ka pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry. Od 2008 roku zwią­za­na z Fa­bry­ką Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atrem CHO­REA. Ab­sol­went­ka Kul­tu­ro­znaw­stwa na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim oraz po­dy­plo­mo­wych stu­diów Mar­ke­tin­gu Kul­tu­ry na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (przy współ­pra­cy z NCK). Sty­pen­dyst­ka Fe­de­ra­tion of Scot­tish The­atre (2014/2015) oraz Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go (2015). Lau­re­at­ka Do­rocz­nej Na­gro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta Ło­dzi za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry oraz ochro­ny kul­tu­ry (2021). Po­my­sło­daw­czy­ni i Dy­rek­tor­ka Ar­ty­stycz­na Fe­sti­wa­lu Książ­ki Ob­raz­ko­wej „KROP­KA+KRE­SKA” (Łódź), Fe­sti­wa­lu Sztu­ki Pol­skiej dla Dzie­ci "LA­TA­WIEC I TRĄB­KA" w Edyn­bur­gu, Ro­dzin­ne­go Fe­sti­wa­lu Książ­ki "TY CHY­ba czy­tasz?" w Ty­chach. Ku­ra­tor­ka wy­staw dla dzie­ci: „Przy­tul Pol­skę” (w ra­mach 12. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Łódź De­sign Fe­sti­val), „Dzi­ki Po­kój” (w Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie), „Ma­lo­wa­ne Pta­ki” (re­ali­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Kul­tu­ra In­ter­wen­cje 2018. Et­no­Pol­ska), "Ele­men­tarz em­pa­tii" (w Cen­trum Dia­lo­gu im. Mar­ka Edel­ma­na w Ło­dzi). Współ­twór­czy­ni Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy. Po­my­sło­daw­czy­ni, re­ży­ser­ka i au­tor­ka pio­se­nek do spek­ta­klu mu­zycz­ne­go „Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!”. Mi­ło­śnicz­ka sur­re­ali­zmu, se­an­sów spi­ry­ty­stycz­nych, nie­bie­skich kró­li­ków i ró­żo­wych my­szy.
 

Małgorzata Lipczyńska - Ak­tor­ka, tan­cer­ka, cho­re­ograf­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, in­struk­tor­ka warsz­ta­to­wa. Ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie, na Wy­dzia­le So­cjo­lo­gii oraz Wy­dzia­le Hu­ma­ni­stycz­nym, na kie­run­ku Kul­tu­ro­znaw­stwo. Tan­cer­ka w gru­pie "Tań­ce La­bi­ryn­tu". Współ­za­ło­ży­ciel­ka Te­atru CHO­REA. W la­tach 2006-2008 pra­co­wa­ła w WTZ "Te­atro­te­ra­pia" przy Te­atrze im. J. Oster­wy w Lu­bli­nie jako in­struk­tor pla­sty­ki cia­ła. Współ­twór­czy­ni cho­re­ogra­fii do spek­ta­klu „Isa­do­ra. Opo­wieść o ko­bie­cie”. Tan­cer­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie ta­necz­nym „ma­Pro­ject” w re­ży­se­rii Liat Ma­gne­zy. Współ­pra­co­wa­ła z wie­lo­ma re­ży­se­ra­mi i cho­re­ogra­fa­mi, m.in.: Paw­łem Pas­si­nim, Ro­ber­tem M.Hay­de­nem, Ro­san­ną Gam­son, Ge­ral­dem Ty­le­rem, Jew­gie­ni­jem Kor­nia­giem, Ji­mem En­ni­sem, Ka­nem Kat­su­rą, Wal­de­ma­rem Raź­nia­kiem, Kon­ra­dem Dwo­ra­kow­skim. Je­sie­nią 2011 roku po­ka­za­ła swój mo­no­dram pt. „na­pew­no­mo­że”, opar­ty na twór­czo­ści ru­muń­skiej pi­sar­ki Aglai Ve­te­ra­nyi. Pra­co­wa­ła jako in­struk­tor­ka tań­ca w pro­jek­cie ta­necz­no-mu­zycz­nym „Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject” re­ali­zo­wa­nym z udzia­łem 100-oso­bo­wej gru­py dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych oraz or­kie­stry i chó­ru Fil­har­mo­nii Łódz­kiej, na­gro­dzo­nym „Ener­gią Kul­tu­ry' i „Zło­tą Ma­ską”. W la­tach 2012 - 2016 zwią­za­na z Te­atrem Tań­ca KIJO. W Pol­sce i za gra­ni­cą pro­wa­dzi­ła wie­le warsz­ta­tów dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych, z za­kre­su tań­ca i te­atru. Współ­pra­cu­je z Uni­wer­sy­te­tem war­szaw­skim, pro­wa­dząc za­ję­cia te­atral­ne w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej. Za­mo­ścian­ka z uro­dze­nia, ło­dzian­ka z wy­bo­ru. Nie­orto­dok­syj­na we­ge­ta­rian­ka. Mama Sta­sia. Lubi się śmiać i lubi kie­dy lu­dzie się uśmie­cha­ją. 
 

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - Ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, re­ży­ser, in­struk­tor te­atral­ny. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go ze spe­cja­li­za­cją Kul­tu­ro­znaw­stwo, folk­lo­ry­sty­ka, et­no­lo­gia, te­atro­lo­gia i fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA. Czło­nek kur­su „Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach 2010 i 2014 oraz Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach 2013 i 2017. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka „Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu IMIT. Opie­kun ar­ty­stycz­ny i in­struk­tor warsz­ta­to­wy w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes” (2015-2017), re­ali­zo­wa­nym w ra­mach pro­gra­mu Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej „Cre­ati­ve Eu­ro­pe”, przy udzia­le Bri­tish Co­un­cil. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii i współ­re­ży­ser spek­ta­kli: „Ko­gu­ty Bor­su­ki i inne Ko­zły” (2010) i „Upa­dek - Psy­cho­So­ma­tic­Gaym" (2010). Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­klu „Brzy­dal” (2013), stwo­rzo­ne­go w ra­mach cy­klu warsz­ta­tów te­atral­no-ta­necz­nych dla mło­dzie­ży za­gro­żo­nej wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­kli: "Vi­do­mi" (2014), "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (2017) i "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2018), stwo­rzo­nych w ra­mach cy­kli warsz­ta­tów te­atral­nych z udzia­łem osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii spek­ta­klu „Stu­dium o Ham­le­tach” (2017), w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy Te­atru CHO­REA i Aka­de­mii Te­atral­nej w War­sza­wie. Re­ży­ser spek­ta­kli "Wła­śnie tu. Wła­śnie te­raz" (2019), „iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Po­win­ni­śmy być..." (2021), "Zło­ta nić" (2022), re­ali­zo­wa­nych przez se­nio­ral­no-mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną. Po­my­sło­daw­ca i ko­or­dy­na­tor pro­jek­tów: „Jak w Ulu” (cykl edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­nych, in­ter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych, sła­bo­wi­dzą­cych i mło­dych ani­ma­to­rów z wo­je­wódz­twa łódz­kie­go, 2018); trzech edy­cji „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (cy­kle in­ter­dy­scy­pli­nar­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kre­su te­atru dla pe­da­go­gów, ani­ma­to­rów kul­tu­ry, se­nio­rów i mło­dzie­ży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzi se­nio­ral­no-mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną dzia­ła­ją­cą w Te­atrze CHO­REA. Współ­pra­co­wał m.in. z: neT­The­atre w Lu­bli­nie (Pa­weł Pas­si­ni), Te­atrem Pi­no­kio w Ło­dzi (Kon­rad Dwo­ra­kow­ski), Te­atrem Ci­ne­ma z Mi­cha­ło­wic (Da­riusz Ski­biń­ski), Kor­niag The­atre z Miń­ska (Ew­ge­nij Kor­niag), Ear­th­fall Dan­ce Com­pa­ny z Wa­lii (Jim En­nis), Te­atrem Kana ze Szcze­ci­na, Te­atrem Li­men z War­sza­wy, Te­atrem „A3”, Warsz­ta­ta­mi Te­ra­pii Za­ję­cio­wej w Świd­ni­ku, Sto­wa­rzy­sze­niem In­te­gra­cji Spo­łecz­nej, Uni­wer­sy­te­tem im. J.J.Lip­skie­go w Te­re­mi­skach, Aca­de­my of Arts and Cul­tu­re w Osi­jek (Chor­wa­cja), Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim (Pe­da­go­gi­ka te­atru), Po­le­skim Ośrod­kiem Sztu­ki (mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt Era­smus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mi­strzem Bu­toh Ka­nem Kat­su­rą (Ja­po­nia), cho­re­ogra­fem i tan­ce­rzem Ro­ber­tem Hay­de­nem (USA), re­ży­ser­ką Darą We­in­berg (USA). 

 

Jola Kró­lic­ka - ar­tyst­ka, pla­stycz­ka, pe­da­goż­ka, re­ali­za­tor­ka wie­lu sce­no­gra­fii do kon­cer­tów i even­tów, ry­sow­nicz­ka. Zaj­mu­je się rę­ko­dzie­łem ar­ty­stycz­nym, pro­wa­dzi edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży peł­no­spraw­nej i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Po­le­skim Ośrod­ku Sztu­ki w Ło­dzi oraz ro­dzin­ne, mię­dzy­po­ko­le­nio­we warsz­ta­ty pla­stycz­ne w ra­mach pro­gra­mu "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi". Jako ilu­stra­tor­ka współ­two­rzy pro­gram TVP pt. "Su­peł­ko­we ABC" skie­ro­wa­ny do dzie­ci nie­do­sły­szą­cych. Au­tor­ka sce­no­gra­fii do spek­ta­kli "Żar­ty Te­atral­ne" (2018), "Mia­sto" (2019), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2019), "iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Sklep z do­brym hu­mo­rem" (2021), zre­ali­zo­wa­nych w Te­atrze CHO­REA.

 

Ewa Oto­mań­ska - Ab­sol­went­ka stu­diów te­atro­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA. Prak­tyk, teo­re­tyk i ob­ser­wa­tor te­atru off-owe­go. W la­tach 2010-2013 uczest­nik i in­struk­tor pro­gra­mu PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr). Ko­or­dy­na­tor­ka wo­lon­ta­ria­tu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy w la­tach 2017 i 2019 oraz ko­or­dy­na­tor ds. pro­mo­cji pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Głów­na opie­kun­ka ini­cja­ty­wy “Włącz się! - sie­cio­wa­nie te­atrów nie­za­leż­nych re­gio­nu łódz­kie­go”. Uczest­nicz­ka or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go warsz­ta­tu “Pra­ca ze spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną” (2017) oraz kur­su “Te­atr - Sztu­ka Spo­łecz­na”(2022) or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Te­atr Re­ali­stycz­ny i In­sty­tut Je­rze­go Gro­tow­skie­go, sku­pia­ją­ce­go się na me­to­dach te­atral­nej pra­cy z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, z osa­dzo­ny­mi, z oso­ba­mi LGB­TQ+, mi­gran­ta­mi oraz miesz­kań­ca­mi ob­sza­rów re­wi­ta­li­zo­wa­nych. W la­tach 2016-18 re­ży­ser­ka cy­klu spek­ta­kli „Re­wo­lu­cja 1905 - Ży­jesz w mie­ście re­wo­lu­cji!” or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach 111, 112 i 113 rocz­ni­cy ob­cho­dów wy­bu­chu re­wo­lu­cji 1905 w Ło­dzi. W 2019 roku re­ży­ser­ka spek­ta­klu "Re­wo­lu­cja 1905", któ­re­go pre­mie­ra od­by­ła się w Te­atrze Szwal­nia w Ło­dzi, w ra­mach ob­cho­dów 114 rocz­ni­cy Po­wsta­nia Łódz­kie­go i wy­bu­chu Re­wo­lu­cji 1905 roku, któ­ry zo­stał ob­ję­ty ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem władz mia­sta Ło­dzi oraz otrzy­mał na­gro­dę "Punkt dla Ło­dzi". Współ­pra­co­wa­ła m.in. z Te­atrem Pi­no­kio, Te­atrem No­wym, Te­atrem Pic­co­lo, Gru­pą Kijo z Ło­dzi. W swo­ich dzia­ła­niach pra­gnie łą­czyć wie­dzę teo­re­tycz­ną z prak­ty­ką, po­sze­rza­jąc w ten spo­sób ho­ry­zont wła­snych po­szu­ki­wań te­atral­nych. Ani­ma­tor­ka i in­struk­tor­ka tań­ca, hip-hop oraz tań­ca współ­cze­sne­go. W 2013 roku in­struk­tor­ka warsz­ta­tu te­atru tań­ca na 8 Ogól­no­pol­skim przy­stan­ku PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr) oraz cho­re­ograf­ka łódz­kie­go ze­spo­łu te­atral­ne­go „In­sa­nis”. W 2014 roku współ­two­rzy­ła ruch sce­nicz­ny do spek­ta­klu „Prin­ce” w reż. Anny Ci­szow­skiej, dla gru­py te­atral­nej Fu/Tu­ry­ści, wy­róż­nio­ne­go II miej­scem na 32 Ogól­no­pol­skich Kon­fron­ta­cjach Te­atrów Mło­dzie­żo­wych. W 2015 otrzy­ma­ła I na­gro­dę na XIII Łódz­kim Fe­sti­wa­lu F.E.T.A (Fe­sti­wal Eks­pre­sji Twór­ców Ama­to­rów) za re­ży­se­rię fil­mu krót­ko­me­tra­żo­we­go "Doj­rze­wal­nia". W 2017 w ra­mach 40 Łódz­kich Spo­tkań Te­atral­nych wspól­nie z To­ma­szem Ro­do­wi­czem opra­co­wa­ła sce­na­riusz i kon­cept sce­no­gra­ficz­ny per­for­man­su „IN-NI”. W trak­cie pra­cy nad spek­ta­kla­mi „Vi­do­mi” i „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, pra­co­wa­ła z oso­ba­mi nie­wi­do­my­mi i nie­do­wi­dzą­cy­mi, ba­da­jąc me­to­dy pra­cy z cia­łem w kon­tek­ście tego ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści. Współ­pro­wa­dzi­ła cykl warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych w szko­łach i ośrod­kach na te­re­nie Pol­ski, w ra­mach pro­jek­tów „Art-Im­pul­sy”, „Vi­do­mi- Kon­ty­nu­acje” i w trak­cie przy­go­to­wań spek­ta­klu „Ciem­ność. To co jest ukry­te”. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA jako tan­cer­ka, ak­tor­ka i per­for­mer­ka. Bra­ła udział w pro­jek­tach: ”Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject”, „Umrzeć w Ate­nach”, ”Brzy­dal”, ”Oj!czy­sty - pro­wo­ka­cje Tu­wi­mow­skie”, ”Vi­do­mi”, ”DER­BY.Bia­ło­czer­wo­ni”, ”Ta­śmy pro­fe­sjo­nal­ne", "Er­ror404", „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, „Ora­to­rium Zie­mi”, „IN-NI”, „Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne”, „Tra­ge­dia Jana”, "Śmierć na gru­szy".

 

Wik­tor Mo­ra­czew­ski - Kul­tu­ro­znaw­ca, te­atro­log, pe­da­gog te­atral­ny. Ab­sol­went kul­tu­ro­znaw­stwa, spe­cjal­no­ści te­atro­lo­gicz­nej i te­atr w kul­tu­rze współ­cze­snej na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim (Ka­te­dra Dra­ma­tu i Te­atru). W la­tach 2014-2017 zwią­za­ny z Ośrod­kiem Kul­tu­ry „Gór­na” w Ło­dzi, gdzie był współ­or­ga­ni­za­to­rem i uczest­ni­kiem pol­skich i za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. pro­jek­tu „Ra­dar” (2017), re­ali­zo­wa­ne­go me­to­dą Sen­so­ry La­bi­rynth The­atre, któ­rej jest cer­ty­fi­ko­wa­nym in­struk­to­rem. Do­świad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie oraz eu­ro­pej­ski cer­ty­fi­kat zdo­był uczest­ni­cząc w mię­dzy­na­ro­do­wym te­atral­nym pro­jek­cie Ri­tu­al Bey­ond Ro­ots, od­by­wa­ją­cym się w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+ w Ru­mu­nii i pod­czas za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. w Ca­lyp­so - il te­atro per il so­cia­le (Wło­chy). W la­tach 2015-2018 współ­pra­co­wał z In­sty­tu­tem Te­atral­nym im. Mie­czy­sła­wa Hert­za w Ło­dzi. W 2016 roku zaj­mo­wał się ad­ap­ta­cją tek­stu i dra­ma­tur­gią do spek­ta­klu Anny Ci­chy-Fa­ty­gi "Ku wiel­kie­mu mo­rzu" w re­ży­se­rii Jac­ka Or­łow­skie­go. We współ­pra­cy z In­sty­tu­tem, w ra­mach pro­jek­tu „(m)Ło­dzi”, przy­go­to­wał rów­nież wy­sta­wę fo­to­gra­ficz­ną „7.15 p.m.”. Wy­sta­wa była czę­ścią jego pra­cy li­cen­cjac­kiej ("Te­atr 7.15 w łódz­kim Ho­te­lu Grand. Opis pro­jek­tu"), po­świę­co­nej hi­sto­rii te­atrów w łódz­kim Grand Ho­te­lu. Od 2017 roku współ­pra­cu­je z Fa­bry­ką Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atrem CHO­REA przy pro­jek­tach ar­ty­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych. Wła­śnie tej for­ma­cji te­atral­nej po­świę­cił swo­ją pra­cę ma­gi­ster­ską ("Pięt­na­ście lat Te­atru CHO­REA. Dzia­łal­ność te­atru w la­tach 2004-2019"). W CHO­REI zre­ali­zo­wał sce­na­riu­sze do spek­ta­klI: "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (spek­takl z udzia­łem osób nie­wi­dzą­cych i sła­bo­wi­dzą­cych, 2017), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (spek­takl dla dzie­ci i mło­dzie­ży, 2018), "iGe­ne­ra­tion?" (spek­takl w wy­ko­na­niu mło­dzie­żo­wej gru­py te­atral­nej, 2020). Był od­po­wie­dzial­ny za re­ży­se­rię i cho­re­ogra­fię spek­ta­klu "Po­win­ni­śmy być... Im­pre­sja na kil­ka cza­sow­ni­ków" (Te­atr CHO­REA, 2021). Jako asy­stent re­ży­se­ra i ak­tor brał udział w spek­ta­klu "Tra­ge­dia Jana" (Te­atr CHO­REA i War­szaw­skie To­wa­rzy­stwo Sce­nicz­ne, 2018) w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka oraz wy­stę­po­wał w spek­ta­klu "Śmierć na gru­szy" (Te­atr CHO­REA, 2021) w re­ży­se­rii Łu­ka­sza Kosa, i kon­cer­cie "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (Te­atr CHO­REA, 2021), w re­ży­se­rii Oli Shayi i Jo­an­ny Fi­lar­skiej. Był rów­nież pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty te­atral­no-li­te­rac­kie w ra­mach pro­jek­tu edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne­go „Jak w ulu!” (Te­atr CHO­REA, 2018) i 3 edy­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (Te­atr CHO­REA, 2019-2021). W la­tach 2019-2020 współ­pra­co­wał z Klu­bem Na­uczy­cie­la w Ło­dzi, gdzie pro­wa­dził za­ję­cia te­atral­no-li­te­rac­kie dla na­uczy­cie­li. Jako pe­da­gog te­atral­ny współ­pra­cu­je z łódz­ki­mi przed­szko­la­mi i szko­ła­mi. Ko­or­dy­na­tor biu­ra fe­sti­wa­lo­we­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2020 i 2021, ko­or­dy­na­tor me­ry­to­rycz­ny pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Pod­czas stu­diów pro­wa­dził ak­tyw­ną dzia­łal­ność re­cen­zenc­ką, któ­rą roz­po­czął w stu­denc­kich ga­ze­tach fe­sti­wa­lo­wych, wy­da­wa­nych pod­czas Łódz­kie­go Fe­sti­wa­lu Szkół Te­atral­nych oraz Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atru Mło­dych „Dzia­twa”. Pu­bli­ko­wał swo­je tek­sty rów­nież na ła­mach łódz­kich ga­zet - „Ka­lej­do­sko­pu” i „Dzien­ni­ka Łódz­kie­go”. Współ­twór­ca pu­bli­ka­cji po­świę­co­nej 15-le­ciu Te­atru CHO­REA.

 

Anna Racz­kow­ska - tre­ner­ka, ar­tyst­ka, po­pu­la­ry­za­tor­ka dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi na Wy­dzia­le Rzeź­by i Dzia­łań In­te­rak­tyw­nych. Od po­nad 10 lat ko­or­dy­nu­je pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne i ar­ty­stycz­ne. Ma wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w re­kru­ta­cji, pro­mo­cji i ko­or­dy­na­cji pra­cy grup wo­lon­ta­riac­kich przy naj­więk­szych wy­da­rze­niach kul­tu­ral­nych w Ło­dzi, np. Łódź De­sign Fe­sti­val (150 osób w 8 dzia­łach wo­lon­ta­riac­kich). Jest cer­ty­fi­ko­wa­ną tre­ner­ką - po­ziom 5. w ra­mach EQF, pro­wa­dzi szko­le­nia w za­kre­sie m.in.: umie­jęt­no­ści mięk­kich, ko­mu­ni­ka­cji w ze­spo­łach pro­jek­to­wych oraz do­sko­na­le­nia kom­pe­ten­cji kie­row­ni­czych. Za­ło­ży­ciel­ka i pre­ze­ska Sto­wa­rzy­sze­nia WICI pro­mu­ją­ce­go rze­mio­sło i kul­tu­rę daw­ną. Od 2017 roku pro­wa­dzi warsz­ta­ty rze­mio­sła dla ośrod­ków edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej w Pol­sce i za gra­ni­cą (Nor­we­gia, Szwe­cja). W 2020 roku otrzy­ma­ła Sty­pen­dium Pre­zy­dent Mia­sta Ło­dzi dla osób zaj­mu­ją­cych się twór­czo­ścią ar­ty­stycz­ną oraz upo­wszech­nia­niem i ani­ma­cją kul­tu­ry. Otrzy­ma­ła rów­nież sty­pen­dium Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go na re­ali­za­cję pro­jek­tu “Pol­skie dru­ki lu­do­we. Drze­wo­ryt daw­niej i dziś” w któ­rym od­two­rzy­ła daw­ną me­to­dę wy­dru­ku kloc­ka­mi drze­wo­ryt­ni­czy­mi. Pro­wa­dzi HAP HAP Stu­dio, w któ­rym pro­mu­je no­wo­cze­sne me­to­dy edu­ka­cji opar­te o sen­so­ry­kę. W ra­mach miej­skie­go pro­gra­mu “Zdro­wa Kul­tu­ra” zre­ali­zo­wa­ła pro­jekt “Kul­tu­ra i na­tu­ra na wy­cią­gnię­cie ręki”, po­wsta­ły fil­my do­ku­men­tu­ją­ce spa­ce­ry sen­so­rycz­ne pre­zen­tu­ją­ce łódz­kie par­ki i ich rzeź­by. W ostat­nim wy­daw­nic­twie Mu­zeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie „MO­CAK Fo­rum” uka­zał się jej tekst “Sztu­ka na wy­cią­gnię­cie ręki? Zmysł do­ty­ku z per­spek­ty­wy ar­ty­sty, od­bior­cy, in­sty­tu­cji”.

 

 

WAŻNE INFORMACJE

Or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest Te­atr CHO­REA w Ło­dzi. 

 

Data: 26-30 czerwca 2023
Go­dzi­na: 10:00-16:00/17:00
Miej­sce: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
Re­zer­wa­cje / In­for­ma­cje: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com / +48 506 103 207

 

Udział w wy­da­rze­niu wią­że się z prze­strze­ga­niem re­gu­la­mi­nu, a tak­że z wy­peł­nie­niem oświad­cze­nia uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu, przed jego roz­po­czę­ciem.

 

 

RE­ZER­WA­CJE

 

Te­atr CHO­REA pro­wa­dzi za­pi­sy na warsz­ta­ty, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:

- ma­ilo­wo: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu zgło­sze­nio­wym pro­si­my o po­da­nie:

- ty­tu­łu warsz­ta­tu

- daty warsz­ta­tu

- imie­nia, na­zwi­ska i wie­ku dziec­ka

- imie­nia, na­zwi­ska i nu­me­ru te­le­fo­nu opie­ku­na

- in­for­ma­cji czy za­ma­wia­ją Pań­stwo po­si­łek obia­do­wy


Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my o godz. 18:00, w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

 

OPŁATY

 

Opła­ta za udział w po­je­dyn­czych warsz­ta­tach wy­no­si 50 zł za dziec­ko.
Opła­ta za udział w jed­nym dniu warsz­ta­tów wy­no­si 140 zł za dziec­ko.
Opła­ta za udział we wszyst­kich warsz­ta­tach wy­no­si 650 zł za dziec­ko.
Opła­ta za je­den po­si­łek obia­do­wy wy­no­si 22 zł za dziec­ko.
Przy opła­cie za całe warsz­ta­ty koszt dru­gie­go dziec­ka wy­no­si 600 zł.

 

Opła­ty za udział w warsz­ta­tach oraz za obia­dy przyj­mu­je­my na kon­to Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285.

 

W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży umie­ścić: imię i na­zwi­sko uczest­ni­ka, ty­tuł warsz­ta­tów oraz for­muł­kę „Wakacje w Te­atrze CHO­REA”.

 

Pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia prze­le­wu na ad­res: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com.

 

Te­atr CHO­REA ma­ilo­wo po­in­for­mu­je uczest­ni­ków o od­no­to­wa­nej wpła­cie i tym sa­mym osta­tecz­nie po­twier­dzi uczest­nic­two w warsz­ta­cie.

 

Wpła­ta musi zo­stać od­no­to­wa­na na kon­cie ban­ko­wym Te­atru CHO­REA naj­póź­niej do poniedziałku, 19 czerwca 2023, do go­dzi­ny 18:00.

 

Or­ga­ni­za­tor może wy­sta­wić fak­tu­rę VAT.

 

Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie) do poniedziałku, 19 czerwca 2023 włącz­nie, or­ga­ni­za­tor zwra­ca peł­ną kwo­tę (100%) na kon­to nadaw­cy.

 

Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­ne) po poniedziałku, 19 czerwca 2023, or­ga­ni­za­tor zwra­ca po­ło­wę kwo­ty (50%) na kon­to nadaw­cy.RE­GU­LA­MIN UCZEST­NIC­TWA W WY­DA­RZE­NIU „WAKACJE W TE­ATRZE CHO­REA”

 

1. Ni­niej­szy re­gu­la­min obo­wiązu­je na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, 90-365 Łódź.

 

2. Wy­da­rze­nie „Wakcje w Te­atrze CHO­REA” or­ga­ni­zo­wa­ne jest przez Te­atr CHO­REA i Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, zwa­nych Or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­da­rze­nia.

 

3. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ter­mi­nie: 26 - 30 czerwca 2023.

 

4. Wy­da­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla dzie­ci od 10 do 13 roku ży­cia.

 

5. W cza­sie wy­da­rze­nia, ka­żde dziec­ko po­zo­sta­je pod opie­ką per­so­ne­lu Or­ga­ni­za­to­ra. W tej sy­tu­acji ro­dzic/opie­kun praw­ny zo­bo­wiąza­ny jest do:

- po­in­for­mo­wa­nia o za­mia­rze po­zo­sta­wie­nia dziec­ka;

- za­po­zna­nia się z ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem oraz za­sa­da­mi sa­ni­tar­ny­mi obo­wiązu­jący­mi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi;

- wy­peł­nie­nia i pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu, w tym prze­ka­za­nia nu­me­ru te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go;

- za­gwa­ran­to­wa­nia, że dziec­ko jest zdro­we i nie ma żad­nych prze­ciw­wska­za­ń do udzia­łu dziec­ka w wy­da­rze­niu;

- po­in­for­mo­wa­nia osób pro­wa­dzących wy­da­rze­nie, lub Or­ga­ni­za­to­rów, o kon­tu­zjach, ura­zach, prze­wle­kłych cho­ro­bach, sil­nych aler­giach dziec­ka oraz przyj­mo­wa­nych le­kach;

- ode­bra­nia dziec­ka przed za­ko­ńcze­niem wy­da­rze­nia - na pro­śbę Or­ga­ni­za­to­rów - w przy­pad­ku za­gro­że­nia zdro­wia, bądź in­ne­go nie­szczęśli­we­go wy­pad­ku.

 

6. Pro­wa­dzący lub Or­ga­ni­za­to­rzy mo­gą nie wy­ra­zi­ć zgo­dy na po­zo­sta­wie­nie dziec­ka przez ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go na te­re­nie wy­da­rze­nia, lub mogą w ka­żdej chwi­li ta­ką zgo­dę od­wo­ła­ć.

 

7. Pro­wa­dzący lub Or­ga­ni­za­to­rzy są upraw­nie­ni do usu­nięcia z te­re­nu wy­da­rze­nia osób, które za­cho­wu­ją się nie­zgod­nie z ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem, lub które nie prze­strze­ga­ją po­le­ce­ń per­so­ne­lu ob­słu­gu­jśce­go wy­da­rze­nie.

 

8. Na sali, w której od­by­wa się wy­da­rze­nie, za­bro­nio­ne jest:

- spo­ży­wa­nie nie­zdro­wej żyw­no­ści i go­rących na­po­jów;

- ko­rzy­sta­nie ze wszyst­kich urządze­ń i ele­men­tów wy­po­sa­że­nia sali nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem;

- nisz­cze­nie kon­struk­cji oraz ele­men­tów wy­po­sa­że­nia sali;

- nie­uza­sad­nio­ne prze­by­wa­nie w ob­sza­rach, które są wy­łączo­ne z wy­da­rze­nia, np.: szat­nia, ko­ry­ta­rze, to­a­le­ty;

- wno­sze­nie przed­mio­tów nie­bez­piecz­nych oraz sprzętów po­sia­da­jących funk­cję re­je­stro­wa­nia dźwięku i ob­ra­zu.

 

9. Za rze­czy za­gu­bio­ne, lub po­zo­sta­wio­ne na te­re­nie wy­da­rze­nia pro­wa­dzący i Or­ga­ni­za­to­rzy nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści.

 

10. Ro­dzic/praw­ny opie­kun dziec­ka będące­go uczest­ni­kiem wy­da­rze­nia, po­no­si od­po­wie­dzial­no­ść za szko­dy wy­rządzo­ne przez nie­peł­no­let­nich uczest­ni­ków wy­da­rze­nia, na oso­bach i mie­niu.

 

11. W sy­tu­acji, gdy dziec­ko ule­gnie ja­kie­mu­kol­wiek wy­pad­ko­wi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, pro­wa­dzący zo­bo­wiąza­ni są do nie­zwłocz­ne­go po­in­for­mo­wa­nia o tym zda­rze­niu ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go.

 

........................................................................................................................................................

miej­sco­wo­ść, data i pod­pis ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia

 

 

OŚWIAD­CZE­NIE UCZEST­NIC­TWA W WY­DA­RZE­NIU „WAKACJE W TE­ATRZE CHO­REA”

 

1. Wy­ra­żam zgo­dę na udział mo­je­go dziec­ka w wy­da­rze­niu „Wakacje w Te­atrze CHO­REA”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Te­atr CHO­REA i Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, od­by­wa­ja­̨cym się w ter­mi­nie: 26-30 czerwca 2023, na te­re­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

2. Od­po­wia­dam za bez­pie­cze­ństwo mo­je­go dziec­ka w dro­dze do miej­sca oraz w dro­dze z miej­sca, w któ­rym od­by­wa się wy­da­rze­nie.

 

3. Oświad­czam, że za­po­zna­łem się z Re­gu­la­mi­nem wy­da­rze­nia oraz za­sa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi i ak­cep­tu­ję ich tre­ść oraz zo­bo­wiązu­ję się do ich prze­strze­ga­nia.

 

4. Oświad­czam, że nie­peł­no­let­ni uczest­nik wy­da­rze­nia jest zdro­wy, uczest­ni­czy w za­ję­ciach za mo­ją zgo­dą i na mo­ją od­po­wie­dzial­no­ść.

 

5. Przyj­mu­ję do wia­do­mo­ści, że je­dy­nie pod­pi­sa­nie Re­gu­la­mi­nu wy­da­rze­nia i wy­peł­nie­nie ni­niej­sze­go Oświad­cze­nia uczest­nic­twa przez ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka, upo­wa­żnia per­so­nel Or­ga­ni­za­to­ra do przy­jęęcia dziec­ka do udzia­łu w wy­da­rze­niu.

 

…...............................................................................................................

imię, na­zwi­sko i wiek nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia (czy­tel­nie)

 

..................................................................................................................

imię, na­zwi­sko ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go (czy­tel­nie)

 

..................................................................................................................

nu­mer te­le­fo­nu ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go (czy­tel­nie)

 

…...............................................................................................................

miej­sco­wo­ść, data i pod­pis ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

308194075 508165377984199 7150832565720811204 n

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Krakowie

miejsce i czas
17.06.2023
Teatr Figur Kraków | Koncert

Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, któ­re za­gra­my w siedzibie Te­atru Fi­gur Kra­ków.

www 1200675

Konkurs "Szklarnia - Inkubator Teatralny"

miejsce i czas
14.06-14.07.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy niezależnych twórców i grupy teatru niezależnego do udziału w trzeciej edycji Konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny” w ramach realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi programu Przestrzenie Sztuki - Teatr 2023.

RPS post FB 1200675 px

Festiwal Retroperspektywy poszukuje Wolontariuszy!

miejsce i czas
12.06-31.08.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Cie­ka­wi Cię, jak two­rzy się wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne? In­te­re­su­je Cię, jak wy­glą­da prze­strzeń fe­sti­wa­lo­wa kil­ka dni przed pierw­szym spek­ta­klem? Co dzie­je się na sce­nie przed przy­by­ciem pu­blicz­no­ści i po wyj­ściu wi­dzów z sali te­atral­nej? A może chcesz być oso­bą, któ­ra wita fe­sti­wa­lo­wych go­ści? Za­sta­na­wiasz się o ja­kich ta­jem­ni­cach nie wie fe­sti­wa­lo­wy widz i co dzie­je się kie­dy fe­sti­wal do­bie­ga koń­ca?