RPS post FB 1200675 px
Strona główna / Aktualności / Festiwal Retroperspektywy poszukuje Wolontariuszy!

Festiwal Retroperspektywy poszukuje Wolontariuszy!

miejsce i czas
12.06-31.08.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Cie­ka­wi Cię, jak two­rzy się wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne? In­te­re­su­je Cię, jak wy­glą­da prze­strzeń fe­sti­wa­lo­wa kil­ka dni przed pierw­szym spek­ta­klem? Co dzie­je się na sce­nie przed przy­by­ciem pu­blicz­no­ści i po wyj­ściu wi­dzów z sali te­atral­nej? A może chcesz być oso­bą, któ­ra wita fe­sti­wa­lo­wych go­ści? Za­sta­na­wiasz się o ja­kich ta­jem­ni­cach nie wie fe­sti­wa­lo­wy widz i co dzie­je się kie­dy fe­sti­wal do­bie­ga koń­ca?

 

Za­pra­sza­my Cię do współ­two­rze­nia XII edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023 - GE­NE­RA­CJE.

 

Biu­ro Fe­sti­wa­lo­we znaj­du­je się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w sie­dzi­bie Te­atru CHO­REA, przy ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Fe­sti­wal od­by­wa się w dniach 18-27 sierp­nia 2023.

 

TWO­JEJ PO­MO­CY BĘ­DZIE­MY PO­TRZE­BO­WAĆ:

 • mię­dzy 12 a 23 czerw­ca 2023  / wspie­ra­nie dzia­łań pro­mo­cyj­nych - wy­bra­ne dni /

 • mię­dzy 19 a 29 lip­ca 2023 / wspie­ra­nie dzia­łań pro­mo­cyj­nych - wy­bra­ne dni /

 • mię­dzy 7 a 17 sierp­nia 2023 / przy­go­to­wa­nia przed Fe­sti­wa­lem - wy­bra­ne dni /

 • mię­dzy 18 a 27 sierp­nia 2023 / w trak­cie trwa­nia Fe­sti­wa­lu - po­trze­ba du­żej dys­po­zy­cyj­no­ści /

 • mię­dzy 29 a 31 sierp­nia 2023 / sprzą­ta­nie po Fe­sti­wa­lu - wy­bra­ne dni /

* Bar­dzo ce­ni­my pra­co­wi­tość, po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści, punk­tu­al­ność i duże po­czu­cie hu­mo­ru. :) 

 

CO GWA­RAN­TU­JE­MY?

 • Bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we.

 • Prze­pust­kę na wy­bra­ne wy­da­rze­nia fe­sti­wa­lo­we.

 • Moż­li­wość od­by­cia prak­tyk stu­denc­kich.

 • Do­brą at­mos­fe­rę i ba­lans mię­dzy pra­cą i ży­ciem fe­sti­wa­lo­wym.

 

CZE­KA­JĄ NA CIE­BIE RÓŻ­NE ZA­DA­NIA!

 • Dzia­ła­nia w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym.

 • Tech­nicz­ne przy­go­to­wy­wa­nie prze­strze­ni fe­sti­wa­lo­wych.

 • Ob­słu­ga fe­sti­wa­lo­wej wi­dow­ni.

 • Wspie­ra­nie fe­sti­wa­lo­wych dzia­łań pro­mo­cyj­nych.

 • Opie­ka nad go­ść­mi fe­sti­wa­lo­wy­mi - twór­ca­mi, ar­ty­sta­mi i ze­spo­ła­mi te­atral­ny­mi z Pol­ski i za­gra­ni­cy.

 

NA TWO­JE ZGŁO­SZE­NIE CZE­KA­MY DO 7 czerw­ca 2023!

 

Aby wy­słać zgło­sze­nie, na­le­ży wy­peł­nić FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIO­WY.

 

* Uwa­ga! Wa­run­kiem zgło­sze­nia się do wo­lon­ta­ria­tu jest ukoń­cze­nie 18 roku ży­cia.

* Po otrzy­ma­niu Two­je­go zgło­sze­nia, wy­śle­my Ci wia­do­mość po­twier­dza­ją­cą przy­ję­cie for­mu­la­rza i pro­po­zy­cję spo­tka­nia, po któ­rym po­dej­mie­my de­cy­zję o kwa­li­fi­ka­cji do gru­py wo­lon­ta­riu­szy.

 

Masz py­ta­nie? Na­pisz do nas, na ad­res: wo­lon­ta­ria­trps@gma­il.com.

 

Więcej o Festiwalu Retroperspektywy:
https://www.retroperspektywy.com
https://www.facebook.com/retroperspektywy

  

DO ZO­BA­CZE­NIA NA RPS 2023 !!! 

Ze­spół Te­atru CHO­REA :)

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Cover wydarzenia www 1200675 px

Premiera spektaklu „Teatralny plac zabaw”

miejsce i czas
06.06.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Teatralny plac zabaw” w wykonaniu uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im Władysława Broniewskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

342165095 1403756510425643 6417655025352848993 n

Koncert "Dzień dobry Pinky Mouse!" w Dąbrowie Górniczej

miejsce i czas
03.06.2023
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej | Koncert

Dzień do­bry! Z okazji Dnia Dziecka za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w ramach cyklu Duża Scena Mały Widz!

tworcze czerwiec23 miesiac

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.06.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w czerwcowychTwór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.