A7A6487
Strona główna / Aktualności / Karnawałowa nocowanka-przebieranka w Teatrze CHOREA!

Karnawałowa nocowanka-przebieranka w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
17-18.02.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy dzieciaki od 7 roku życia, na niezwykłą, KARNAWAŁOWĄ NOCOWANKĘ-PRZEBIERANKĘ w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

 

rozpoczęcie: 17 lutego (piątek), godzina: 20:00
zakończenie: 18 lutego (sobota), godzina: 10:00
miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: 7+ (w gotowości do samodzielności)
prowadzenie i animacja: Małgorzata Lipczyńska, Ewa Otomańska, Janusz Adam Biedrzycki (Teatr CHOREA)
koszt: 150 zł za dziecko
zapisy / informacje: teatrchorea@gmail.com, +48 506 103 207

 

 

Karnawał trwa, a wraz z nim imprezowe szaleństwo! Pragnąc umożliwić rodzicom swobodne korzystanie z uroków tego czasu, a dzieciom urozmaicić wieczór i poranek - zapraszamy na KARNAWAŁOWĄ NOCOWANKĘ-PRZEBIERANKĘ w Teatrze CHOREA - która odbędzie się w ostatni weekend karnawału !

 

W trakcie wydarzenia wspólnie stworzymy stroje karnawałowe, ograniczone jedynie naszą wyobraźnią. Udekorujemy salę, zamieniając ją w magiczną przestrzeń rodem z baśni. Nauczymy się też malować i zdobić twarze. Rano wspólnie przygotujemy i zjemy pyszne śniadanie. Całe wydarzenie odbędzie się na sali warsztatowej Fabryki Sztuki w Łodzi - w ciepłym, przyjaznym i bezpiecznym miejscu.

 

Jeśli Twoje dziecko ma w sobie potrzebę nadawania światu barw, lubi się przebierać i wcielać w baśniowe lub wymyślone przez siebie postaci - zapraszamy gorąco do Teatru CHOREA! Poszukujemy chętnych - gotowe do samodzielności dzieciaki, które chcą zamienić domowe pielesze na niepowtarzalną noc karnawałowych zabaw w Fabryce Sztuki! 

 

UWAGA!
Prosimy o zabranie nocowankowego niezbędnika!
Potrzebne będą: karimata, własny śpiwór, mała poduszka, piżama, szczoteczka i pasta do zębów, ręcznik, ulubiony pluszak oraz dla chętnych - kolorowe materiały czy elementy stroju, które będziemy mogli wykorzystać do karnawałowych przebieranek.

 

 

IN­FOR­MA­CJE O PRO­WA­DZĄ­CYCH

 

Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska - ak­tor­ka, tan­cer­ka, cho­re­ograf­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, in­struk­tor­ka warsz­ta­to­wa. Ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie, na Wy­dzia­le So­cjo­lo­gii oraz Wy­dzia­le Hu­ma­ni­stycz­nym, na kie­run­ku Kul­tu­ro­znaw­stwo. Tan­cer­ka w gru­pie "Tań­ce La­bi­ryn­tu". Współ­za­ło­ży­ciel­ka Te­atru CHO­REA. W la­tach 2006-2008 pra­co­wa­ła w WTZ "Te­atro­te­ra­pia" przy Te­atrze im. J. Oster­wy w Lu­bli­nie jako in­struk­tor pla­sty­ki cia­ła. Współ­twór­czy­ni cho­re­ogra­fii do spek­ta­klu „Isa­do­ra. Opo­wieść o ko­bie­cie”. Tan­cer­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie ta­necz­nym „ma­Pro­ject” w re­ży­se­rii Liat Ma­gne­zy. Współ­pra­co­wa­ła z wie­lo­ma re­ży­se­ra­mi i cho­re­ogra­fa­mi, m.in.: Paw­łem Pas­si­nim, Ro­ber­tem M.Hay­de­nem, Ro­san­ną Gam­son, Ge­ral­dem Ty­le­rem, Jew­gie­ni­jem Kor­nia­giem, Ji­mem En­ni­sem, Ka­nem Kat­su­rą, Wal­de­ma­rem Raź­nia­kiem, Kon­ra­dem Dwo­ra­kow­skim, Łu­ka­szem Ko­sem. Je­sie­nią 2011 roku po­ka­za­ła swój mo­no­dram pt. „na­pew­no­mo­że”, opar­ty na twór­czo­ści ru­muń­skiej pi­sar­ki Aglai Ve­te­ra­nyi. Pra­co­wa­ła jako in­struk­tor­ka tań­ca w pro­jek­cie ta­necz­no-mu­zycz­nym „Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject” re­ali­zo­wa­nym z udzia­łem 100-oso­bo­wej gru­py dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych oraz or­kie­stry i chó­ru Fil­har­mo­nii Łódz­kiej, na­gro­dzo­nym „Ener­gią Kul­tu­ry' i „Zło­tą Ma­ską”. W la­tach 2012 - 2016 zwią­za­na z Te­atrem Tań­ca KIJO. W Pol­sce i za gra­ni­cą pro­wa­dzi­ła wie­le warsz­ta­tów dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych, z za­kre­su tań­ca i te­atru. Współ­pra­co­wa­ła z Uni­wer­sy­te­tem war­szaw­skim, pro­wa­dząc za­ję­cia te­atral­ne w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej. Re­gu­lar­nie pro­wa­dzi ro­dzin­ne za­ję­cia ru­cho­we w ra­mach pro­gra­mu Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki. Za­mo­ścian­ka z uro­dze­nia, ło­dzian­ka z wy­bo­ru. Nie­orto­dok­syj­na we­ge­ta­rian­ka. Mama Sta­sia. Lubi, gdy cza­sem jest pod gór­kę. Lubi po­dró­żo­wać, lubi się śmiać i lubi kie­dy lu­dzie się uśmie­cha­ją. Lubi dzie­ci. Nie umie się nie ru­szać. 

 

Ewa Oto­mań­ska - ab­sol­went­ka stu­diów te­atro­lo­gicz­nych pierw­sze­go stop­nia oraz stu­dent­ka pro­mo­cji Sztu­ki na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA. Prak­tyk, teo­re­tyk i ob­ser­wa­tor te­atru off-owe­go. W la­tach 2010-2013 uczest­nik i in­struk­tor pro­gra­mu PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr). Ko­or­dy­na­tor­ka wo­lon­ta­ria­tu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy w la­tach 2017 i 2019 oraz ko­or­dy­na­tor ds. pro­mo­cji pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Głów­na opie­kun­ka ini­cja­ty­wy “Włącz się! - sie­cio­wa­nie te­atrów nie­za­leż­nych re­gio­nu łódz­kie­go”. Uczest­nik or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go warsz­ta­tu “Pra­ca ze spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną” (2017) oraz kur­su “Te­atr - Sztu­ka Spo­łecz­na”(2022) or­ga­ni­zo­wa­ny przez Te­atr Re­ali­stycz­ny i In­sty­tut Je­rze­go Gro­tow­skie­go, sku­pia­ją­cym się na me­to­dach te­atral­nej pra­cy z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, z osa­dzo­ny­mi, z oso­ba­mi LGB­TQ+, mi­gran­ta­mi oraz miesz­kań­ca­mi ob­sza­rów re­wi­ta­li­zo­wa­nych. Od 2017 au­tor­ka re­cen­zji spek­ta­kli te­atru nie­za­leż­ne­go oraz re­cen­zent­ka pi­szą­ca dla ga­ze­ty fe­sti­wa­lo­wej Fe­sti­wa­lu Szkół Te­atral­nych w Ło­dzi. W la­tach 2016-2018 re­ży­ser­ka cy­klu spek­ta­kli „Re­wo­lu­cja 1905 - Ży­jesz w mie­ście re­wo­lu­cji!” or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach 111, 112 i 113 rocz­ni­cy ob­cho­dów wy­bu­chu re­wo­lu­cji 1905 w Ło­dzi. W 2019 roku re­ży­ser­ka spek­ta­klu "Re­wo­lu­cja 1905", któ­re­go pre­mie­ra od­by­ła się w Te­atrze Szwal­nia w Ło­dzi, w ra­mach ob­cho­dów 114 rocz­ni­cy Po­wsta­nia Łódz­kie­go i wy­bu­chu Re­wo­lu­cji 1905 roku, któ­ry zo­stał ob­ję­ty ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem władz mia­sta Ło­dzi. Współ­pra­co­wa­ła m.in. z Te­atrem Pi­no­kio, Te­atrem No­wym, Te­atrem Pic­co­lo oraz Gru­pą Kijo z Ło­dzi. W swo­ich dzia­ła­niach pra­gnie łą­czyć wie­dzę teo­re­tycz­ną z prak­ty­ką, po­sze­rza­jąc w ten spo­sób ho­ry­zont wła­snych po­szu­ki­wań te­atral­nych. Ani­ma­tor­ka i in­struk­tor­ka tań­ca, hip-hop oraz tań­ca współ­cze­sne­go. W 2013 roku in­struk­tor­ka warsz­ta­tu te­atru tań­ca na 8 Ogól­no­pol­skim przy­stan­ku PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr),  oraz cho­re­ograf­ka łódz­kie­go ze­spo­łu te­atral­ne­go „In­sa­nis”. W 2014 roku współ­two­rzy­ła ruch sce­nicz­ny do spek­ta­klu „Prin­ce” w reż. Anny Ci­szow­skiej, dla gru­py te­atral­nej Fu/Tu­ry­ści, wy­róż­nio­ne­go II miej­scem na 32 Ogól­no­pol­skich Kon­fron­ta­cjach Te­atrów Mło­dzie­żo­wych. W roku 2015 otrzy­ma­ła I na­gro­dę na XIII Łódz­kim Fe­sti­wa­lu F.E.T.A (Fe­sti­wal Eks­pre­sji Twór­ców Ama­to­rów) za re­ży­se­rię fil­mu krót­ko­me­tra­żo­we­go "Doj­rze­wal­nia". W 2017 w ra­mach 40 Łódz­kich Spo­tkań Te­atral­nych wspól­nie z To­ma­szem Ro­do­wi­czem opra­co­wa­ła sce­na­riusz i kon­cept sce­no­gra­ficz­ny per­for­man­su „IN-NI”. W trak­cie pra­cy nad spek­ta­kla­mi „Vi­do­mi” i „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, pra­co­wa­ła z oso­ba­mi nie­wi­do­my­mi i nie­do­wi­dzą­cy­mi, ba­da­jąc me­to­dy pra­cy z cia­łem w kon­tek­ście tego ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści. Współ­pro­wa­dzi­ła cykl warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych w szko­łach i ośrod­kach na te­re­nie Pol­ski, w ra­mach pro­jek­tów „Art-Im­pul­sy”, „Vi­do­mi- Kon­ty­nu­acje” i w trak­cie przy­go­to­wań spek­ta­klu „Ciem­ność. To co jest ukry­te”. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA jako tan­cer­ka, ak­tor­ka i per­for­mer­ka. Bra­ła udział w pro­jek­tach: ”Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject”, „Umrzeć w Ate­nach”, ”Brzy­dal”, ”Oj!czy­sty - pro­wo­ka­cje Tu­wi­mow­skie”, ”Vi­do­mi”, ”DER­BY.Bia­ło­czer­wo­ni”, ”Ta­śmy pro­fe­sjo­nal­ne", „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, „Ora­to­rium Zie­mi”, „IN-NI”, „Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne”, „Tra­ge­dia Jana”, "Śmierć na gru­szy".

Janusz Adam Biedrzycki - aktor, tancerz, choreograf, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego ze specjalizacją Kulturoznawstwo, folklorystyka, etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Członek kursu „Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 i 2014 oraz Urzędu Miasta Łodzi w latach 2013 i 2017. Współtwórca podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu” (2015), stworzonego we współpracy z PWSFTViT, przy wsparciu IMIT. Opiekun artystyczny i instruktor warsztatowy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „TAKE OVER: Seeing young audiences through young people’s eyes” (2015-2017), realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej „Creative Europe”, przy udziale British Council. Współautor choreografii i współreżyser spektakli: „Koguty Borsuki i inne Kozły” (2010) i „Upadek - PsychoSomaticGaym" (2010). Pomysłodawca i reżyser spektaklu „Brzydal” (2013), stworzonego w ramach cyklu warsztatów teatralno-tanecznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pomysłodawca i reżyser spektakli: "Vidomi" (2014), "Ciemność. To co jest ukryte" (2017) i "Rój. Sekretne życie społeczne" (2018), stworzonych w ramach cykli warsztatów teatralnych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Współautor choreografii spektaklu „Studium o Hamletach” (2017), w reżyserii Waldemara Raźniaka, stworzonego we współpracy Teatru CHOREA i Akademii Teatralnej w Warszawie. Reżyser spektakli "Właśnie tu. Właśnie teraz" (2019) i „iGeneration?" (2020), realizowanych przez młodzieżową grupę teatralną. Pomysłodawca i koordynator projektów: „Jak w Ulu” (cykl edukacyjno-integracyjnych, interdyscyplinarnych warsztatów dla osób niewidomych, słabowidzących i młodych animatorów z województwa łódzkiego, 2018); trzech edycji „Laboratorium Kreatywnego Działania” (cykle interdyscyplinarnych szkoleń i warsztatów z zakresu teatru dla pedagogów, animatorów kultury, seniorów i młodzieży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nieprzerwanie prowadzi młodzieżową grupę teatralną działającą w Teatrze CHOREA. Współpracował m.in. z: neTTheatre w Lublinie (Paweł Passini), Teatrem Pinokio w Łodzi (Konrad Dworakowski), Teatrem Cinema z Michałowic (Dariusz Skibiński), Korniag Theatre z Mińska (Ewgenij Korniag), Earthfall Dance Company z Walii (Jim Ennis), Teatrem Kana ze Szczecina, Teatrem Limen z Warszawy, Teatrem „A3”, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdniku, Stowarzyszeniem Integracji Społecznej, Uniwersytetem im. J.J.Lipskiego w Teremiskach, Academy of Arts and Culture w Osijek (Chorwacja), Uniwersytetem Warszawskim (Pedagogika teatru), Poleskim Ośrodkiem Sztuki (międzynarodowy projekt Erasmus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mistrzem Butoh Kanem Katsurą (Japonia), choreografem i tancerzem Robertem Haydenem (USA), reżyserką Darą Weinberg (USA).

 

 

REZERWACJE

 

Te­atr CHO­REA pro­wa­dzi za­pi­sy na warsz­ta­ty, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my o godz. 18:00, w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie, czy­li 16 lutego 2023 (czwar­tek).

 

W ma­ilu zgło­sze­nio­wym pro­si­my o po­da­nie na­stę­pu­ją­cych da­nych: 
- imię, na­zwi­sko i wiek dziec­ka,
- imię, na­zwi­sko i nu­mer te­le­fo­nu ro­dzi­ca, lub do­ro­słe­go opie­ku­na.

 

 

OPŁATY:

 

Opła­ta za udział w wy­da­rze­niu wy­no­si 150 zł za dziec­ko.

Opła­ty za udział w warsz­ta­tach przyj­mu­je­my na kon­to Te­atru CHO­REA - Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285.

W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży umie­ścić: imię i na­zwi­sko uczest­ni­ka oraz for­muł­kę „No­co­wan­ka w Te­atrze CHO­REA”.

Pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia prze­le­wu na ad­res: te­atr­cho­rea@gma­il.com.

Te­atr CHO­REA ma­ilo­wo po­in­for­mu­je uczest­ni­ków o od­no­to­wa­nej wpła­cie i tym sa­mym osta­tecz­nie po­twier­dzi uczest­nic­two w wy­da­rze­niu.

Wpła­ta musi zo­stać od­no­to­wa­na na kon­cie ban­ko­wym Te­atru CHO­REA naj­póź­niej do 13 lutego 2023 (poniedziałek), do go­dzi­ny 18:00.

Or­ga­ni­za­tor może wy­sta­wić fak­tu­rę VAT.

 

Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w wy­da­rze­niu zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie) do piątku, 10 lutego 2023 włącz­nie, or­ga­ni­za­tor zwra­ca peł­ną kwo­tę (100%) na kon­to nadaw­cy.
Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­ne) po piątku, 10 lutego 2023, or­ga­ni­za­tor zwra­ca po­ło­wę kwo­ty (50%) na kon­to nadaw­cy.

 

 

WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:


W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rze­nia o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:

- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

Udział w wy­da­rze­niu wią­że się z ko­niecz­no­ścią akceptacji regulaminu wydarzenia oraz obowiązkiem wy­peł­nie­nia oświad­cze­nia uczestnictwa w wydarzeniu - przez ro­dzi­ców, lub do­ro­słych opie­ku­nów nie­peł­no­let­nich uczest­ni­ków wydarzenia.

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA „KARNAWAŁOWA NOCOWANKA-PRZEBIERANKA W TEATRZE CHOREA” W FABRYCE SZTUKI W ŁODZI

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

2. „NOCOWANKA w Teatrze CHOREA” organizowana jest przez Teatr CHOREA i Fabrykę Sztuki w Łodzi, zwanych Organizatorami wydarzenia.

3. Wydarzenie rozpoczyna się 17 lutego 2023, o godzinie 20:00 i kończy się 18 lutego 2023 o godzinie 10:00.

4. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-11 lat (w gotowości do samodzielności).

5. W czasie wydarzenia, każde dziecko pozostaje pod opieką personelu Organizatora. W tej sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

a) poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka, zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zasadami sanitarnymi obowiązującymi na terenie Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi, a także o wypełnienie i podpisanie oświadczenia uczestnictwa w wydarzeniu, w tym przekazania numeru telefonu kontaktowego;

b) zagwarantowania, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w wydarzeniu;

c) poinformowania osób prowadzących wydarzenie lub Organizatorów o kontuzjach, urazach, przewlekłych chorobach, silnych alergiach dziecka oraz przyjmowanych lekach;

d) odebrania dziecka przed zakończeniem wydarzenia, lub na prośbę Organizatorów - w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź innego nieszczęśliwego wypadku.

6. Prowadzący lub Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na pozostawienie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego na terenie wydarzenia, lub mogą w każdej chwili taką zgodę odwołać.

7. Prowadzący lub Organizatorzy są uprawnieni do usunięcia z terenu wydarzenia osób, które zachowują się niezgodnie z nienijszym Regulaminem, lub które nie przestrzegają poleceń personelu obsługującego wydarzenie.

8. Na sali, w której odbywa się wydarzenie, zabronione jest:

a) spożywanie niezdrowej żywności i gorących napojów;

b) korzystanie ze wszystkich urządzeń i elementów wyposażenia sali niezgodnie z ich przeznaczeniem;

c) niszczenie konstrukcji, zabawek oraz elementów wyposażenia sali;

d) przebywanie w obszarach, które są wyłączone z zabawy (np. szatnia, korytarze, toaleta);

e) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych oraz sprzętów posiadających funkcję rejestrowania dźwięku i obrazu.

9. Za rzeczy zagubione, lub pozostawione na terenie wydarzenia prowadzący i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Rodzic/prawny opiekun dziecka będącego uczestnikiem wydarzenia, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach i mieniu, przez swoje dzieci.

11. W sytuacji, gdy dziecko ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi na terenie Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi, prowadzący zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu rodzica/opiekuna prawnego.

12. W przypadku gdy nie zbierze się optymalna ilość uczestników, wydarzenie zostaje odwołane i wszystkie opłaty zostają zwrócone na konta nadawców.

13. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych w późniejszym terminie. Organizator zwraca wtedy wszystkie opłaty na konta uczestników.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. Teatr CHOREA nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą Organizatora.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.

Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE FABRYKI SZTUKI W ŁODZI

 

1. W wydarzeniach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

2. Każdorazowo przed przybyciem do Fabryki Sztuki każdy uczestnik wydarzenia musi zmierzyć temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,9 stopni Celsjusza - uczestnik musi zostać w domu.

3. Wszystkie wydarzenia odbywają się w przestrzeniach dostosowanych i zgodnie z przyjętymi zachowaniami i zasadami sanitarnymi.

4. Ilość uczestników biorących udział w wydarzeniu uzależniona jest od przestrzeni, w której wydarzenie jest realizowane (dozwolona ilość osób na metr kwadratowy).

5. Każdy uczestnik wydarzeń może w nich uczestniczyć na własną odpowiedzialność i po akceptacji niniejszego regulaminu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu wymogów zawartych w niniejszym regulaminie, przez rodzica/opiekuna prawnego.

7. Przybory wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone, lub dezynfekowane.

8. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników.

9. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszych zasad, będą wykluczone z uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU „KARNAWAŁOWA NOCOWANKA-PRZEBIERANKA W TEATRZE CHOREA” W FABRYCE SZTUKI W ŁODZI

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wydarzeniu „NOCOWANKA w Teatrze CHOREA”, organizowanym przez Teatr CHOREA i Fabrykę Sztuki w Łodzi, odbywającym się w terminie: 17-18 lutego 2023.

2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz w dordze z miejsca, w którym odbywa się wydarzenie.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia oraz zasadami sanitarnymi obowiązującymi na terenie Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi i akceptuję ich treść.

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, który będzie utrwalony i rozpowszechniany przez Organizatorów, w celach promocyjnych i dokumentacyjnych wydarzenia, oraz na publikację na stronie internetowej i social mediach zdjęć i wideo z wizerunkiem mojego dziecka.

5. Przyjmuję do wiadomości, że jedynie podpisanie Regulaminu i wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika, upoważnia personel Organizatora do przyjęcia dziecka do udziału w wydarzeniu.

 

…..............................................................................................

imię, nazwisko i wiek niepełnoletniego uczestnika wydarzenia

 

.....................................................................................................................................

imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika wydarzenia

 

......................................................................................................................................

numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika wydarzenia

 

….....................................................................................................................................................

miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika wydarzenia

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

image 6483441

Warsztaty wokalne "Śpiewający krąg" z Oleną Kovernik

miejsce i czas
08.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty wokalne "Śpiewający krąg", prowadzone przez wybitną wokalistkę Olenę Kovernik.

LETS MEET UP 1200 x 675 3

LET'S MEET UP 3! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 3! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 3!

miejsce i czas
07.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Za­pra­sza­my na trzecie i ostatnie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на ТРЕТЮ і останню відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the third and last open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.

tworcze styczen23 miesiac 1

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-28.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.