tworcze styczen23 miesiac 1
Strona główna / Aktualności / Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-28.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

 

 

KRAV MAGA - warsztaty ruchowe dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat

 

data: 1, 8, 15, 22 lutego 2023 (środa)

godzina: 18:00-19:00 (6-9 lat), 19:00-20:00 (10-13 lat)

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat

czas trwania: 1 godzina

prowadzenie: Elina Toneva

koszt: 35 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat / 120 zł za dziecko, za cztery warsztaty - karnet ważny przez 1,5 miesiąca od daty wystawienia

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju sportowego i wygodnego sportowego obuwia na zmianę.

 

Za­pra­sza­my na za­ję­cia ru­cho­we "Krav Maga" prze­zna­czo­ne dla dzie­ci. Pod­czas za­jęć bę­dzie­my bie­gać, ska­kać i tur­lać się. Po­ka­że­my też jak za po­mo­cą sys­te­mu Krav Maga moż­na uży­wać swo­je­go cia­ła jako na­rzę­dzia do sa­mo­obro­ny - jak i czym ude­rzać, jak i gdzie ko­pać, jak wy­wra­cać się bez­piecz­nie. Tre­ning za­koń­czy­my roz­cią­ga­niem i wy­ci­sze­niem.

Eli­na To­ne­va - uro­dzo­na w So­fii (Buł­ga­ria) pie­śniar­ka, ak­tor­ka Te­atru CHO­REA. Wy­kła­dow­czy­ni ru­chu sce­nicz­ne­go i śpie­wu w Szko­le Fil­mo­wej w Ło­dzi. Wie­lo­let­nia in­struk­tor­ka wal­ki wręcz Krav Maga. Ab­sol­went­ka łódz­kiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Pro­fe­sjo­nal­nie za­ję­ła się śpie­wem w Gar­dzie­ni­cach, po­dej­mu­jąc współ­pra­cę z "Or­kie­strą An­tycz­ną", (pro­jekt mu­zycz­no-ba­daw­czy To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Ma­cie­ja Ry­chłe­go, bę­dą­cy kre­atyw­ną re­kon­struk­cją mu­zy­ki An­tycz­nej Gre­cji). Od po­cząt­ku ist­nie­nia Te­atru CHO­REA jest współ­twór­cą i wy­ko­naw­czy­nią mu­zy­ki w więk­szo­ści spek­ta­kli i pro­jek­tów mu­zycz­nych Te­atru. Jest jed­nym z li­de­rów pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i warsz­ta­to­wych ze­spo­łu, pro­wa­dząc in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo za­ję­cia z ak­to­ra­mi, mu­zy­ka­mi, tan­ce­rza­mi i in­struk­to­ra­mi te­atral­ny­mi oraz ze wszyst­ki­mi, któ­rzy lu­bią śpiew i ruch, za­rów­no w Pol­sce jak i w wie­lu kra­jach Eu­ro­py i świa­ta. Jej warsz­ta­ty cie­szą się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, dzię­ki jej cha­ry­zma­tycz­nej oso­bo­wo­ści, du­że­mu do­świad­cze­niu pe­da­go­gicz­ne­mu oraz pro­fe­sjo­nal­ne­mu łą­cze­niu ele­men­tów ru­chu fi­zycz­ne­go, ćwi­czeń i za­baw ryt­micz­nych oraz wy­ma­ga­ją­cych pie­śni tra­dy­cyj­nych.

 

 

SOBÓTKI RĘCZNE - rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, wraz z opiekunami

 

data: 4 lutego 2023 (sobota)

godzina: 15:00-17:00

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci w wieku 6-10 lat, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami

czas trwania: 2 godziny

prowadzenie: Jola Królicka

koszt: 35 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju, który będzie można pobrudzić i wygodnego obuwia na zmianę.

 

Week­en­do­we ro­dzin­ne za­ję­cia, ad­re­so­wa­ne do dzie­ci w wie­ku 6-10 lat oraz ich opie­ku­nów. Da­je­my "śmie­ciom" nowe ży­cie, uczy­my pa­trze­nia na nie w kre­atyw­ny spo­sób. W trak­cie warsz­ta­tów ze­spo­ły two­rzą pra­ce pla­stycz­ne na za­pro­po­no­wa­ny te­mat, z wy­ko­rzy­sta­niem róż­no­rod­nych ma­te­ria­łów, po­cząw­szy od rze­czy z re­cy­klin­gu (pla­sti­ko­we bu­tel­ki, pu­dła kar­to­no­we, fo­lie, tka­ni­ny), przez two­rzy­wa na­tu­ral­ne (kije, pa­ty­ki, wi­kli­na), aż po przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku (sit­ka, lej­ki, ko­sze, mio­tły, łyż­ki), czy ele­men­ty kon­struk­cyj­ne (kół­ka, rury, ta­śmy, sznur­ki). Pro­jek­ty nie wy­ma­ga­ją od uczest­ni­ków wy­jąt­ko­wych zdol­no­ści pla­stycz­nych ani ma­nu­al­nych, nie uży­wa­my na­rzę­dzi (poza no­życz­ka­mi). Za­ję­cia po­zwa­la­ją dzie­ciom spoj­rzeć na zwy­kłe przed­mio­ty z zu­peł­nie in­nej per­spek­ty­wy, uczą twór­cze­go my­śle­nia oraz dają moż­li­wość stwo­rze­nia cze­goś nie­zwy­kłe­go wspól­ny­mi si­ła­mi, przy czym opie­ku­no­wie tyl­ko wspie­ra­ją dzia­ła­nia dzie­ci. To one są tu głów­ny­mi wy­ko­naw­ca­mi.

Jola Kró­lic­ka - ar­tyst­ka, pla­stycz­ka, pe­da­goż­ka, re­ali­za­tor­ka wie­lu sce­no­gra­fii do kon­cer­tów i even­tów, ry­sow­nicz­ka. Zaj­mu­je się rę­ko­dzie­łem ar­ty­stycz­nym, pro­wa­dzi edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży peł­no­spraw­nej i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Po­le­skim Ośrod­ku Sztu­ki w Ło­dzi oraz ro­dzin­ne, mię­dzy­po­ko­le­nio­we warsz­ta­ty pla­stycz­ne w ra­mach pro­gra­mu "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi". Jako ilu­stra­tor­ka współ­two­rzy pro­gram TVP pt. "Su­peł­ko­we ABC" skie­ro­wa­ny do dzie­ci nie­do­sły­szą­cych. Au­tor­ka sce­no­gra­fii do spek­ta­kli i kon­cer­tów: "Żar­ty Te­atral­ne" (2018), "Mia­sto" (2019), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2019), "iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Sklep z do­brym hu­mo­rem" (2021), "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (2021), zre­ali­zo­wa­nych w Te­atrze CHO­REA.

 

 

UM CIA CIA BUM - rodzinne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z opiekunami

 

data: 4, 25 lutego 2023 (sobota)

godzina: 17:00-17:45

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami

czas trwania: 45 minut

prowadzenie: Natalia Wicher

koszt: 30 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i wygodnego obuwia na zmianę. 

 

Na za­ję­ciach bę­dzie­my śpie­wać w roz­ma­itych ska­lach, sty­lach i tem­pach, a tak­że ryt­mi­zo­wać i im­pro­wi­zo­wać wo­kal­nie i ru­cho­wo, po­bu­dza­jąc kre­atyw­ność i mu­zycz­ną wraż­li­wość u dzie­ci. Wszyst­ko od­by­wa się w for­mie swo­bod­nej za­ba­wy, z to­wa­rzy­sze­niem ko­lo­ro­wych re­kwi­zy­tów i in­stru­men­tów. Wy­star­czy wy­god­ny strój i otwar­tość na wspól­ne mu­zy­ko­wa­nie! 


Pod­sta­wą za­jęć gor­do­now­skich jest za­nu­rze­nie dziec­ka w mu­zycz­nej róż­no­rod­no­ści, któ­rej nie spo­tka ono nig­dzie in­dziej. Pod­czas za­jęć dia­lo­gu­je­my z dzieć­mi ucząc je RO­ZU­MIE­NIA mu­zy­ki, czy­li au­dio­wa­nia, my­śle­nia mu­zycz­ne­go, a nie tyl­ko od­twa­rza­nia mu­zy­ki. Przy­spie­sza­my tym sa­mym roz­wój mowy oraz moż­li­wo­ści szyb­sze­go przy­swa­ja­nia wie­dzy z in­nych dzie­dzin. 

Na­ta­lia Wi­cher - ma­gi­ster Fi­lo­zo­fii na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­no-Hi­sto­rycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go oraz ab­sol­went­ka Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Cer­ty­fi­ko­wa­na in­struk­tor mu­zy­ki wg teo­rii ucze­nia E.E. Gor­do­na, wła­ści­ciel­ka pra­cow­ni mu­zycz­nej Ta­da­am, w ra­mach któ­rej pro­wa­dzi za­ję­cia sta­cjo­nar­ne w żłob­kach i przed­szko­lach. Współ­pra­cu­je z Bi­blio­te­ką Miej­ską w Ło­dzi. Uczest­nicz­ka kur­su gor­do­now­skie­go I stop­nia "Im­pro­wi­zu­ję, czy­li au­diu­ję" or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Kre­atyw­nej Edu­ka­cji oraz Pol­skie To­wa­rzy­stwo Edwi­na Elia­sa Gor­do­na w War­sza­wie. Była człon­ki­ni łódz­kie­go chó­ru Spo­łecz­nej Aka­de­mii Nauk w Ło­dzi, uczest­nicz­ka wie­lu warsz­ta­tów śpie­wu bia­łe­go. Mi­ło­śnicz­ka buł­gar­skich pie­śni tra­dy­cyj­nych i sze­ro­ko po­ję­tej mu­zy­ki lu­do­wej. Mama dwój­ki ma­lu­chów, Rom­ka i Ma­rian­ki, któ­re sta­no­wią naj­lep­szą siłę na­pę­do­wą, in­spi­ra­cję i mo­ty­wa­cję do po­dej­mo­wa­nia ko­lej­nych ży­cio­wych wy­zwań.

 

 

HU­LAJ DU­SZA - ro­dzin­ny mul­ti­sen­so­rycz­ny plac za­baw dla dzie­ci naj­młod­szych, w wie­ku od 6 mie­się­cy do 6 lat, wraz z opie­ku­na­mi

 

data: 5 lutego 2023 (niedziela)

Godzina: 11:00- 12:10

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci w wieku 6 miesięcy - 6 lat, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami

czas trwania: 70 minut

prowadzenie: Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska

koszt: 55 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat 

zapisy / informacje: kontakt@hulajdusza.com.pl / + 48 660 275 402 / @karolina_hulaj_dusza / www.facebook.com/hulajdusza.net

 

UWA­GA!

Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów, rezerwacji miejsc oraz sposobu opłaty, udzielają osoby prowadzące warsztaty - Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska - pod adresem: kontakt@hulajdusza.com.pl / @karolina_hulaj_dusza / www.facebook.com/hulajdusza.net, lub telefonicznie: + 48 660 275 402.
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, który będzie można pobrudzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.
Dzie­ci na te­re­nie pla­cu za­baw po­win­ny prze­by­wać z do­ro­sły­mi opie­ku­na­mi, któ­rzy dba­ją o ich bez­pie­czeń­stwo.

Mul­ti­sen­so­rycz­ny, mo­bil­ny plac za­baw Hu­laj Du­sza, to nie­za­po­mnia­na wy­pra­wa do kra­iny róż­no­rod­nych fak­tur, dźwię­ków, ko­lo­rów i kształ­tów. Pod­czas spo­tkań warsz­ta­to­wych dzie­ci będą mo­gły cie­szyć się kon­tak­tem z róż­no­rod­ny­mi bodź­ca­mi, sty­mu­lu­ją­cy­mi wszyst­kie zmy­sły. Cze­kać na nie będą wy­spy wy­peł­nio­ne po brze­gi sub­stan­cja­mi, ma­te­ria­ła­mi, ta­ki­mi jak: ki­siel, ma­ka­ro­ny, zbo­że, masy mącz­ne, księ­ży­co­wy pia­sek, ciecz nie­new­to­now­ska i wie­le in­nych. Wszyst­ko to w pięk­nych, baj­ko­wych aran­ża­cjach. Każ­da wy­spa to inna hi­sto­ria, inny po­mysł na sty­li­za­cję, dzię­ki cze­mu dzie­ci co chwi­lę od­kry­wa­ją coś no­we­go. Wy­róż­nia nas dba­łość o szcze­gó­ły, kre­atyw­ność w two­rze­niu aran­ża­cji, do­pa­so­wy­wa­nie się do pór roku, ocze­ki­wa­nej te­ma­ty­ki, oko­licz­no­ści z aran­ża­cją i wy­po­sa­że­niem pla­cu za­baw.

 

Pod­czas za­ba­wy na te­re­nie mul­ti­sen­so­rycz­ne­go pla­cu za­baw jest obec­nych 2 ani­ma­to­rów. Ich za­da­niem jest za­chę­ca­nie dzie­ci do wspól­ne­go hu­la­nia, wy­ko­ny­wa­nie do­świad­czeń lub mas pla­stycz­nych we­dług prze­pi­sów (cia­sto­li­ny, ka­szo­li­ny, sli­me'y, itp.). Dzie­ci na te­re­nie na­sze­go pla­cu za­baw po­win­ny prze­by­wać z opie­ku­na­mi, któ­rzy dba­ją o ich bez­pie­czeń­stwo.

 

 

BA­TIK - ro­dzin­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, mło­dzie­ży i do­ro­słych

 

data: 5 lutego 2022 (niedziela)

godzina: 12:00-15:00 

miejsce: sala A_120, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczest­ni­ków: dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z ro­dzi­ca­mi, lub do­ro­sły­mi opie­ku­na­mi, mło­dzież i do­ro­śli

czas trwania: 3 godziny 

pro­wa­dze­nie: Na­ta­lia She­my­aki­na

koszt: 40 zł za uczestnika, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org,

 

UWAGA!

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, który będzie można pobrudzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Ba­tik to uni­kal­na, sta­ro­żyt­na tech­ni­ka, po­le­ga­ją­ca na two­rze­niu ob­ra­zu na tka­ni­nie, po­przez ma­lo­wa­nie go­rą­cym wo­skiem. Za­pra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich, niezależnie od wieku, któ­rzy w przy­jem­nej at­mos­fe­rze chcą po­znać nie­zwy­kłą tech­ni­kę zdo­bie­nia tka­nin, stwo­rzyć uni­kal­ne, wo­sko­we ob­ra­zy, a tak­że po­siąść wie­dzę na te­mat ma­te­ria­łów i na­rzę­dzi po­trzeb­nych do wła­sno­ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ba­ti­ku. 

 

Na­ta­lia She­my­aki­na - ab­sol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, ar­tyst­ka zaj­mu­ją­ca się tka­ni­na­mi, pro­jek­tant­ka. Człon­ki­ni Związ­ku Ar­ty­stów Ukra­iny. Ukoń­czy­ła In­sty­tut Boj­czu­ka w Ki­jo­wie oraz Ki­jow­ski Na­ro­do­wy Uni­wer­sy­tet Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry (Wy­dział Pro­jek­to­wa­nia). Na swo­im kon­cie ma 11 wy­staw in­dy­wi­du­al­nych, jed­na pra­ca w fun­du­szu mu­zeum sztu­ki (Bach­czy­sa­raj, Krym). Od trzy­dzie­stu lat spe­cja­li­zu­je się w tech­ni­ce ba­ti­ku.  

 

 

ASHTANGA JOGA - cykliczne warsztaty jogi dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych

 

Grupa początkująca (Vinyasa)

data: 1, 8, 15, 22 lutego 2023 (środa)

godzina: 16:30-17:30 

 

Grupa średniozaawansowana (PSP - Pierwsza Seria Prowadzona, znajomość przynajmniej połowy Pierwszej Serii Ashtangi)

data: 6, 13, 20, 27 lutego 2023 (poniedziałek)

godzina: 18:00-19:30

 

Mysore (Praktyka własna pod okiem nauczyciela)

data: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 28 lutego 2023 (wtorek, środa, piątek)

godzina 8:30-10:30

 

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: młodzież od 16 roku życia i dorośli

prowadzenie: Maja Caban / Nataradża - joga i masaż

 

koszt: 

- pojedyncze zajęcia prowadzone (poniedziałki i środy) - 35 zł od uczestnika

- pojedyncze zajęcia Mysore (wtorki, środy i piątki) - 35 zł od uczestnika 

- karnet (4 wejścia) - 130 zł

- karnet (8 wejść) - 200 zł

- karnet (12 wejść) - 250 zł

- karnety można wykorzystać w ciągu 4 tygodni od daty zakupu

 

zapisy/informacje: nataradza.joga@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847

 

UWAGA!

Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów, rezerwacji miejsc oraz sposobu opłaty, udziela prowadząca warsztaty - Maja Caban, pod adresem: nataradza.joga@gmail.com, lub https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847.

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju oraz o przygotowanie maty do ćwiczeń.

 

Ash­tan­ga Vi­ny­asa Yoga to dy­na­micz­na for­ma jogi, w któ­rej asa­ny po­prze­pla­ta­ne są Vi­ny­asa­mi, czy­li har­mo­nij­ny­mi se­kwen­cja­mi, łą­czą­cy­mi ruch z od­de­chem. Ruch w ryt­mie od­de­chu po­wo­du­je wy­twa­rza­nie cie­pła w cie­le ćwi­czą­ce­go, co sprzy­ja po­ce­niu się oraz in­ten­syw­ne­mu oczysz­cza­niu or­ga­ni­zmu i uwal­nia­niu na­gro­ma­dzo­nych tok­syn, za­rów­no w po­wierzch­nio­wych war­stwach pod­skór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej jak i w głę­bo­kich war­stwach mię­śni i na­rzą­dów we­wnętrz­nych. Prak­ty­ku­jąc Ash­tan­gę, oczysz­cza­my cia­ło oraz tre­nu­je­my wy­trzy­ma­łość, si­łę̨ i kon­cen­tra­cję umy­słu. Pod­czas cy­klicz­nych za­jęć w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi bę­dzie­my uczyć się ca­łej Pierw­szej Se­rii, zwa­nej Joga Chi­kit­sa.

Maja Ca­ban - tan­cer­ka, ak­tor­ka, per­for­mer­ka, na­uczy­ciel­ka Ash­tan­ga Jogi. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA, gdzie poza pra­cą ar­ty­stycz­ną od­po­wia­da tak­że za pro­duk­cję spek­ta­kli i kon­cer­tów, pro­wa­dze­nie pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych oraz pla­no­wa­nie i po­zy­ski­wa­nie fun­du­szy. Zaj­mu­je się pra­cą z cia­łem i tań­cem od 5 roku ży­cia, po­cząw­szy od tań­ca lu­do­we­go w Ze­spo­le Pie­śni i Tań­ca Lu­do­we­go "Har­nam" przez kla­sy­kę, po ta­niec współ­cze­sny, kon­takt im­pro­wi­za­cję i tan­go ar­gen­tyń­skie. Prak­ty­ku­je Ash­tan­ga Jogę sku­pia­jąc się na aspek­cie te­ra­peu­tycz­nym, rów­no­mier­nym roz­wo­ju cia­ła, za­po­bie­ga­niu kon­tu­zjom oraz od­naj­dy­wa­niu har­mo­nii mię­dzy cia­łem a umy­słem. Zaj­mu­je się rów­nież ha­waj­skim ma­sa­żem świą­tyn­nym Lomi Lomi Nui.

 

 

ASHTANGA JOGA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - warsztaty jogi dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych

 

data: 4 lutego 2023 (sobota)

godzina 10:00-12:00

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: młodzież od 16 roku życia i dorośli

prowadzenie: Maja Caban / Nataradża - joga i masaż

koszt: 80 zł od uczestnika, za pojedynczy warsztat

zapisy/informacje: nataradza.joga@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847

 

UWAGA!

Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów, rezerwacji miejsc oraz sposobu opłaty, udziela prowadząca warsztaty - Maja Caban, pod adresem: nataradza.joga@gmail.com, lub https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847.

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju oraz o przygotowanie maty do ćwiczeń.

 

Ash­tan­ga Vi­ny­asa Yoga to dy­na­micz­na for­ma jogi, w któ­rej asa­ny po­prze­pla­ta­ne są Vi­ny­asa­mi, czy­li har­mo­nij­ny­mi se­kwen­cja­mi, łą­czą­cy­mi ruch z od­de­chem. Ruch w ryt­mie od­de­chu po­wo­du­je wy­twa­rza­nie cie­pła w cie­le ćwi­czą­ce­go, co sprzy­ja po­ce­niu się oraz in­ten­syw­ne­mu oczysz­cza­niu or­ga­ni­zmu i uwal­nia­niu na­gro­ma­dzo­nych tok­syn, za­rów­no w po­wierzch­nio­wych war­stwach pod­skór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej jak i w głę­bo­kich war­stwach mię­śni i na­rzą­dów we­wnętrz­nych. Prak­ty­ku­jąc Ash­tan­gę, oczysz­cza­my cia­ło oraz tre­nu­je­my wy­trzy­ma­łość, si­łę̨ i kon­cen­tra­cję umy­słu. Pod­czas cy­klicz­nych za­jęć w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi bę­dzie­my uczyć się ca­łej Pierw­szej Se­rii, zwa­nej Joga Chi­kit­sa.

Maja Ca­ban - tan­cer­ka, ak­tor­ka, per­for­mer­ka, na­uczy­ciel­ka Ash­tan­ga Jogi. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA, gdzie poza pra­cą ar­ty­stycz­ną od­po­wia­da tak­że za pro­duk­cję spek­ta­kli i kon­cer­tów, pro­wa­dze­nie pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych oraz pla­no­wa­nie i po­zy­ski­wa­nie fun­du­szy. Zaj­mu­je się pra­cą z cia­łem i tań­cem od 5 roku ży­cia, po­cząw­szy od tań­ca lu­do­we­go w Ze­spo­le Pie­śni i Tań­ca Lu­do­we­go "Har­nam" przez kla­sy­kę, po ta­niec współ­cze­sny, kon­takt im­pro­wi­za­cję i tan­go ar­gen­tyń­skie. Prak­ty­ku­je Ash­tan­ga Jogę sku­pia­jąc się na aspek­cie te­ra­peu­tycz­nym, rów­no­mier­nym roz­wo­ju cia­ła, za­po­bie­ga­niu kon­tu­zjom oraz od­naj­dy­wa­niu har­mo­nii mię­dzy cia­łem a umy­słem. Zaj­mu­je się rów­nież ha­waj­skim ma­sa­żem świą­tyn­nym Lomi Lomi Nui.

 

 

PRANAYAMA I PSP - warsztaty jogi dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych

 

data: 11, 25 lutego 2023 (sobota)

godzina: 9:00-11:00

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: młodzież od 16 roku życia i dorośli

prowadzenie: Maja Caban / Nataradża - joga i masaż

zapisy/informacje: nataradza.joga@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847

 

UWAGA!

Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów, rezerwacji miejsc oraz sposobu opłaty, udziela prowadząca warsztaty - Maja Caban, pod adresem: nataradza.joga@gmail.com, lub https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847.

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju oraz o przygotowanie maty do ćwiczeń.

 

Ash­tan­ga Vi­ny­asa Yoga to dy­na­micz­na for­ma jogi, w któ­rej asa­ny po­prze­pla­ta­ne są Vi­ny­asa­mi, czy­li har­mo­nij­ny­mi se­kwen­cja­mi, łą­czą­cy­mi ruch z od­de­chem. Ruch w ryt­mie od­de­chu po­wo­du­je wy­twa­rza­nie cie­pła w cie­le ćwi­czą­ce­go, co sprzy­ja po­ce­niu się oraz in­ten­syw­ne­mu oczysz­cza­niu or­ga­ni­zmu i uwal­nia­niu na­gro­ma­dzo­nych tok­syn, za­rów­no w po­wierzch­nio­wych war­stwach pod­skór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej jak i w głę­bo­kich war­stwach mię­śni i na­rzą­dów we­wnętrz­nych. Prak­ty­ku­jąc Ash­tan­gę, oczysz­cza­my cia­ło oraz tre­nu­je­my wy­trzy­ma­łość, si­łę̨ i kon­cen­tra­cję umy­słu. Pod­czas cy­klicz­nych za­jęć w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi bę­dzie­my uczyć się ca­łej Pierw­szej Se­rii, zwa­nej Joga Chi­kit­sa.

Maja Ca­ban - tan­cer­ka, ak­tor­ka, per­for­mer­ka, na­uczy­ciel­ka Ash­tan­ga Jogi. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA, gdzie poza pra­cą ar­ty­stycz­ną od­po­wia­da tak­że za pro­duk­cję spek­ta­kli i kon­cer­tów, pro­wa­dze­nie pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych oraz pla­no­wa­nie i po­zy­ski­wa­nie fun­du­szy. Zaj­mu­je się pra­cą z cia­łem i tań­cem od 5 roku ży­cia, po­cząw­szy od tań­ca lu­do­we­go w Ze­spo­le Pie­śni i Tań­ca Lu­do­we­go "Har­nam" przez kla­sy­kę, po ta­niec współ­cze­sny, kon­takt im­pro­wi­za­cję i tan­go ar­gen­tyń­skie. Prak­ty­ku­je Ash­tan­ga Jogę sku­pia­jąc się na aspek­cie te­ra­peu­tycz­nym, rów­no­mier­nym roz­wo­ju cia­ła, za­po­bie­ga­niu kon­tu­zjom oraz od­naj­dy­wa­niu har­mo­nii mię­dzy cia­łem a umy­słem. Zaj­mu­je się rów­nież ha­waj­skim ma­sa­żem świą­tyn­nym Lomi Lomi Nui.

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

Pro­si­my o za­po­zna­nie się z re­gu­la­mi­nem Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi:
http://www.cho­rea.com.pl/pl/warsz­ta­ty/twor­cze-warsz­ta­ty-re­gu­la­min/

 

Wszelkie zapytania dotyczące Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi prosimy kierować na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org.

 

* Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi:

- Odbywają się w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

- Jeżeli miejsce ulegnie zmianie, będziemy o tym informować uczestników na bieżąco.

- Fabryka Sztuki zastrzega sobie możliwość zmiany formuły warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, a także do zmiany terminu lub odwołania wybranych warsztatów, w zależności od stanu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

* Udział w warsztatach jest płatny:

- Cennik każdego warsztatu podany jest w zarówno w miesięcznym harmonogramie warsztatów, jak również w opisie każdego wydarzenia.

- Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Łodzianina mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5 zł za udział w pojedynczych warsztatach. Powyższej zniżce nie podlegają karnety oraz udział w warsztatach Ashtanga Jogi, prowadzonych przez Maję Caban (Nataradża - joga i masaż).

- Płatność za udział w warsztatach przyjmujemy gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia.

- Płatność za udział w warsztatach można również przelać na konto Fabryki Sztuki w Łodzi: 66 1050 1461 1000 0090 8161 3359

- W tytule przelewu należy umieścić tytuł warsztatu, datę warsztatu oraz imię i nazwisko uczestnika / opiekuna. 

- Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org.

- W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, Fabryka Sztuki nie zwraca przelanej opłaty. 

- Nadawca przelewu będzie mógł wykorzystać opłatę w późniejszym terminie, na poczet udziału w kolejnych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki. 

 

* Na warsztaty konieczna jest rezerwacja miejsc: 

- Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00: 

- mailowo: warsztaty@fabrykasztuki.org

- telefonicznie: +48 506 103 207

- Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne. 

- System rezerwacji miejsc zamykamy o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00. 

- W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników: 

- w przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży - imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/rodzica,

- w przypadku warsztatów dla dorosłych - imię, nazwisko i wiek uczestnika. 

- Prosimy uczestników o informowanie nas o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie. 

- Nie przyjmujemy zgłoszeń na kolejne wydarzenia, od osób, które nie uprzedzają nas o odwołaniu rezerwacji.

 

* Twórcze Warsztaty "Hulaj dusza":

- Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

- Udział w warsztatach jest płatny.

- Zapisy na warsztaty prowadzą - Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska:

- pod adresem: kontakt@hulajdusza.com.pl 

- za pośrednictwem Instagrama: @karolina_hulaj_dusza

- za pośrednictwem Facebooka: www.facebook.com/hulajdusza.net

- telefonicznie: + 48 660 275 402

- Osoby, które prześlą zgłoszenie udziału w warsztatach (na adres: kontakt@hulajdusza.com.pl / @karolina_hulaj_dusza / www.facebook.com/hulajdusza.net, lub telefonicznie: + 48 660 275 402) w odpowiedzi otrzymają informacje dotyczące sposobu opłaty oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

 

* Twórcze Warsztaty "Ashtanga Joga" / "Ashtanga Joga dla początkujących" / "Pranayama i PSP":

- Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

- Udział w tych warsztatach jest płatny.

- Zapisy na warsztaty prowadzi Maja Caban / Nataradża - joga i masaż: 

- mailowo: nataradza.joga@gmail.com,

- za pośrednictwem Facebooka: https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847.

- Osoby, które prześlą zgłoszenie udziału w warsztatach (na adres: nataradza.joga@gmail.com, lub https://www.facebook.com/Nataradża-joga-i-masaż-113153530860847) w odpowiedzi otrzymają informacje dotyczące sposobu opłaty oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

WELCOMING CITIES 1200 x 675 2

"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - Warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
28-29.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

chorea ferie23 banerwww

Ferie zimowe w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
23-27.01.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Serdecznie zapraszamy na Ferie zimowe w Teatrze CHOREA! Od 23 do 27 stycznia 2023 zapraszamy wszystkie dzieci od 7 do 11 roku życia na bogatą serię kreatywnych, całodziennych, multidyscyplinarnych warsztatów! Jeżeli Twoje dziecko nie wyjeżdża z miasta podczas tegorocznych ferii zimowych - przyjdźcie koniecznie na Tymienieckiego 3!

LETS MEET UP 1200 x 675 2

LET'S MEET UP 2! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 2! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 2!

miejsce i czas
10.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Za­pra­sza­my na drugie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на друге відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the second open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.