jabog fot.Rami Shaya9
Strona główna / Aktualności / Spektakl "ja, bóg" w Gliwicach

Spektakl "ja, bóg" w Gliwicach

miejsce i czas
13.11.2023
Teatr Miejski w Gliwicach | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, w ramach ⅩⅩⅩⅠⅠ Festiwalu Ars Cameralis, na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach.

 

data: 13 li­sto­pa­da 2023 / poniedziałek
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: Teatr Miejski w Gliwicach

czas trwa­nia: 80 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 15+ 

wię­cej: https://www.facebook.com/cameralis/ / https://arscameralis.pl/ / https://arscameralisfestiwal.pl/ / https://teatr.gliwice.pl/ 

 

 

Instytucja Kultury Ars Cameralis istnieje od 1994 roku, a odkrywanie nowych zjawisk artystycznych i talentów stało się jedną z jej misji. Podstawowymi polami działalności Instytucji jest organizacja corocznego Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej - Festiwalu Ars Cameralis, a także promocja śląskiej kultury i sztuki w Polsce oraz poza granicami kraju.

 

Festiwal Ars Cameralis, odbywający się jesienią już od ponad trzydziestu lat, stał się kulturalną wizytówką regionu. Dzięki swojej formule, łączącej wydarzenia z wielu dziedzin sztuki, nośnej formie przekazu i różnorodności gatunkowej zyskał rzeszę zwolenników, którzy co roku w listopadzie odwiedzają miasta województwa śląskiego. Nadrzędną ideą Festiwalu jest prezentacja najciekawszych i najgorętszych zjawisk we współczesnej kulturze. I tak przez kilka listopadowych tygodni w miastach województwa śląskiego niepodzielnie królują: muzyka, sztuki wizualne, teatr, film i literatura, a także wszystko to, co balansuje pomiędzy nimi i umyka jakimkolwiek klasyfikacjom.

 

 

Spek­takl „ja, bóg” się­ga do nie­zba­da­nej i mało zna­nej czę­ści dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej Je­rze­go Gro­tow­skie­go, do­ty­ka­jąc jed­no­cze­śnie jego naj­waż­niej­szej oso­bi­stej pro­ble­ma­ty­ki.

 

Spek­takl "ja, bóg" jest ka­me­ral­ną opo­wie­ścią o naj­waż­niej­szej dro­dze po­szu­ki­wań Gro­tow­skie­go w te­atrze i w ży­ciu. Do­ty­ka jego naj­bar­dziej du­cho­wych py­tań. Duet To­masz Ro­do­wicz i Jo­an­na Chmie­lec­ka usta­wia ten spek­takl w per­spek­ty­wie po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nie ja­kie może so­bie za­dać czło­wiek – o ist­nie­nie/nie­ist­nie­nie boga. Jak po­znać to co jest nie­po­zna­wal­ne? W jaki spo­sób moż­na zaj­rzeć na „dru­gą stro­nę”? Duet ak­tor­ski roz­gry­wa te py­ta­nia na pod­sta­wo­wych opo­zy­cjach/bie­gu­nach: ży­cie-śmierć, męż­czy­zna-ko­bie­ta, czło­wiek-bóg, zdro­wie-cho­ro­ba, mło­dość-sta­rość.

 

Spek­takl na pod­sta­wie tek­stów Je­rze­go Gro­tow­skie­go

Twór­cy: Te­atr CHO­REA

Re­ży­se­ria i ob­sa­da: To­masz Ro­do­wicz, Jo­an­na Chmie­lec­ka

Opra­co­wa­nie tek­stów i sce­na­riusz: Da­riusz Ko­siń­ski, To­masz Ro­do­wicz, Jo­an­na Chmie­lec­ka

Kon­sul­ta­cje re­ży­ser­skie: Wal­de­mar Raź­niak

Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski

Ruch sce­nicz­ny: Jo­an­na Ja­wor­ska-Ma­cia­szek

Pro­jekt sce­no­gra­fii: An­drzej Dwo­ra­kow­ski, To­masz Ro­do­wicz

Wy­ko­na­nie sce­no­gra­fii: Mar­cin Czaj­kow­ski, Ma­li­na Woj­cie­chow­ska

Wy­ko­na­nie ko­stiu­mów: Anna Przy­byt

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Zdję­cia/Te­aser/Tra­iler: Rami Shaya

Pro­jekt pla­ka­tu/ba­ne­ra: Ka­ta­rzy­na Ja­siń­ska – Gra-Fika

Pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

Po­kaz przed­pre­mie­ro­wy: 22 czerw­ca 2019, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Fo­to­gra­fii "Fo­to­fe­sti­val 2019"

Pre­mie­ra: 23 sierp­nia 2019, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2019

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 8

Koncert Zespołu "Planety"

miejsce i czas
12.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na koncert zespołu Planety, do Fabryki Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

www 1200675 6 v2

Koncert "Marek Pospieszalski Solo"

miejsce i czas
09.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na solowy koncert Marka Pospieszalskiego, w ramach cyklu wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

tworcze listopad23 miesiac

Listopadowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
04-29.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w listopadowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki wŁodzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.