nocowanka
Strona główna / Aktualności / Nocowanka dla dorosłych w Teatrze CHOREA!

Nocowanka dla dorosłych w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
09-10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy na "MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ I DOBRE JEDZENIE!" - czyli niepowtarzalną NOCOWANKĘ DLA DOROSŁYCH w Teatrze CHOREA!

 

rozpoczęcie: 9 lutego 2024 (piątek), godzina 18:00

zakończenie: 10 lutego 2024 (sobota), godzina 10:00

miejsce: sala warsztatowa w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: 18+

prowadzenie: Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Filarska, Anna Maszewska

koszt: 200 zł (cena normalna), 180 zł (cena ulgowa), 300 zł (cena dla pary)

zapisy / informacje: teatrchorea@gmail.com

 

 

Wasze dzieci wyjechały na ferie i wreszcie macie trochę czasu dla siebie i wolną weekendową noc? Na mieście hula nuda, a do tego zimno, pada i wieje? Nasza NOCOWANKA jest dla Was!

 

Zapraszamy na pierwszą w Łodzi, a może nawet i pierwszą w Polsce - NOCOWANKĘ DLA DOROSŁYCH, w stylu PIŻAMA PARTY, w Teatrze CHOREA!

 

W programie wydarzenia rozmaite gry i zabawy integracyjno-towarzyskie. Dużo rozmów i śmiechu. Do tego wspólne, pyszne jedzenie i wyjątkowe seanse filmowe.

 

Strój obowiązujący to wszelkie wariacje piżamowych strojów nocnych! Szlafroki, szlafmyce, przytulanki, fikuśne kapcie i bambosze mile widziane!

 

UWAGA!

 • Prosimy o zabranie nocowankowego niezbędnika!
 • Potrzebne będą: karimata, własny śpiwór i poduszka.

 

REZERWACJE

 • Te­atr CHO­REA pro­wa­dzi za­pi­sy na wydarzenie, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00, za posrednictwem ma­ila: te­atr­cho­rea@gma­il.com.
 • Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.
 • Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my o godz. 18:00, w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie, czy­li 8 lutego 2024 (czwar­tek).
 • W ma­ilu zgło­sze­nio­wym pro­si­my o po­da­nie imienia i na­zwi­ska uczestnika/uczestników.

 

CENNIK

 • Cena normalna za udział w wydarzeniu wynosi 200 zł za uczestnika.
 • Cena ulgowa za udział w wy­da­rze­niu wy­no­si 180 zł za uczestnika.
 • Cena dla pary za udział w wydarzeniu wynosi 150 zł od uczestnika.
 • Cena ulgowa przeznaczona jest dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 80 roku życia oraz osób objętych ulgą ustawową.

 

OPŁATY

 • Opła­ty za udział w wydarzeniu przyj­mu­je­my na kon­to Te­atru CHO­REA - Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285 / Swift code: ALBPPLDW.
 • W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży umie­ścić: imię i na­zwi­sko uczest­ni­ka oraz for­muł­kę „No­co­wan­ka dla dorosłych w Te­atrze CHO­REA”.
 • Pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia prze­le­wu na ad­res: te­atr­cho­rea@gma­il.com.
 • Te­atr CHO­REA ma­ilo­wo po­in­for­mu­je uczest­ni­ków o od­no­to­wa­nej wpła­cie i tym sa­mym osta­tecz­nie po­twier­dzi uczest­nic­two w wy­da­rze­niu.
 • Wpła­ta musi zo­stać od­no­to­wa­na na kon­cie ban­ko­wym Te­atru CHO­REA naj­póź­niej do 5 lutego 2024 (poniedziałek), do go­dzi­ny 18:00.
 • Teatr CHOREA może wy­sta­wić fak­tu­rę VAT.
 • Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w wy­da­rze­niu zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie) do piątku, 2 lutego 2024 włącz­nie, Teatr CHOREA zwra­ca peł­ną kwo­tę (100%) na kon­to nadaw­cy.
 • Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­ne) po piątku, 2 lutego 2024, Teatr CHOREA nie zwra­ca opłaty.

 

REGULAMIN WYDARZENIA "MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ I DOBRE JEDZENIE!" - NOCOWANKA DLA DOROSŁYCH w Teatrze CHOREA

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

2. „NOCOWANKA DLA DOROSŁYCH w Teatrze CHOREA” organizowana jest przez Teatr CHOREA, zwany Organizatorem wydarzenia.

3. Wydarzenie rozpoczyna się 9 lutego 2024, o godzinie 18:00 i kończy się 10 lutego 2024 o godzinie 10:00.

4. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia.

5. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik wydarzenia powinien mieć aktualne ubezpieczenie NNW. W razie wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Organizator jest uprawniony do usunięcia z terenu wydarzenia osób, które zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, lub które nie przestrzegają poleceń osób prowadzących wydarzenie.

9. Na sali, w której odbywa się wydarzenie, zabronione jest:

b) korzystanie z urządzeń i elementów wyposażenia sali niezgodnie z ich przeznaczeniem;

c) niszczenie elementów wyposażenia sali;

d) przebywanie w obszarach, które są wyłączone z wydarzenia;

e) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, lub pozostawione na terenie wydarzenia.

11. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na osobach i mieniu.

12. W przypadku gdy nie zbierze się optymalna ilość uczestników, Organizator odwołuje wydarzenie i zwraca wszystkie opłaty na konta uczestników.

13. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych w dowolnym terminie. W takiej sytuacji Organizator zwraca wszystkie opłaty na konta uczestników.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą Organizatora.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty.

Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

IMG 9305

Cykliczne warsztaty "Krav Maga" dla dzieci

miejsce i czas
07.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznych zajęć dwóch stałych grup warsztatowych "Krav Maga", przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzonych przez doświadczoną instruktorkę – Elinę Tonevę, w ramach programu Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi.

antymanip.

Warsztaty "Rozpoznawanie i obrona przed zachowaniami przemocowymi w pracy zespołowej"

miejsce i czas
13.01.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Rozpoznawanie i obrona przed zachowaniami przemocowymi w pracy zespołowej", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzi Ula Kijak, 13 stycznia 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

Livet Oslo fot.HOLLYBABA 69

Podsumowanie roku 2023

miejsce i czas
01.01.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku 2023 w Teatrze CHOREA. Ile premier stworzyliśmy? Ile projektów zorganizowaniliśmy? Ile spektakli i koncertów zagraliśmy? Dokąd podróżowaliśmy? Czy otrzymaliśmy jakieś wyróżnienia? Wszystkiego dowiecie się zerkając poniżej.