tworcze czerwiec24 miesiac
Strona główna / Aktualności / Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-23.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w czerwcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

 

 

BATIK - rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci od 5 roku życia, wraz z opiekunami, młodzieży i dorosłych - WARSZTATY ODWOŁANE!

data: 2 czerwca 2024 (niedziela)
godzina: 15:00-18:00
miejsce: sala A_120, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci od 5 roku życia, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami, młodzież i dorośli
czas trwania: 3 godziny
prowadzenie: Natalia Shemyakina
koszt: 45 zł za uczest­ni­ka, za po­je­dyn­czy warsz­tat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWAGA!
- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry bę­dzie moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

 

Zapraszamy na kreatywne warsztaty zdobienia tkanin metodą batiku, pod tytułem „Ptaki szczęścia”. Na wykrojach tekstylnych, z na­nie­sio­nym wo­sko­wym kon­tu­rem, stwo­rzy­my wzory za po­mo­cą spe­cjal­nych farb. Każ­dy uczest­nik warsz­ta­tów stwo­rzy na tkaninie swój własny obraz rajskiego ptaka szczęścia, któ­ry bę­dzie mógł za­brać ze sobą do domu.

Batik to unikalna, starożytna technika, polegająca na tworzeniu obrazu na tkaninie, poprzez malowanie gorącym woskiem. Zapraszamy serdecznie wszystkich, niezależnie od wieku, którzy w przyjemnej atmosferze chcą poznać niezwykłą technikę zdobienia tkanin, stworzyć unikalne, woskowe obrazy, a także posiąść wiedzę na temat materiałów i narzędzi potrzebnych do własnoręcznego wykonania batiku.

Natalia Shemyakina - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, artystka zajmująca się tkaninami, projektantka. Członkini Związku Artystów Ukrainy. Ukończyła Instytut Bojczuka w Kijowie oraz Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Wydział Projektowania). Na swoim koncie ma 11 wystaw indywidualnych, jedna praca w funduszu muzeum sztuki (Bachczysaraj, Krym). Od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w technice batiku.

 

 

BLISKO SIEBIE - TAŃCE PRZYTULAŃCE - rodzinne warsztaty ruchowe dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami - WARSZTATY ODWOŁANE!

data: 8 czerwca 2024 (sobota)
godzina: 11:00-12:00
miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 2-6 lat wraz z rodzicami lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 1 godzina
prowadzenie: Małgorzata Lipczyńska
koszt: 40 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWAGA!
- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

- Ze względu na specyfikę zajęć prosimy, aby na każde dziecko przypadał jeden dorosły.

Będziemy się... przytulać. Przytulanie to bliskość, bezpieczeństwo, ukojenie. I dobra zabawa. Będziemy się też turlać, skakać, łaskotać (tylko ci, którzy lubią) i pisać sobie palcem po plecach. Sprawdzimy, w jaki sposób można stać się samolotem, zrobić z taty wóz strażacki, a z mamy naleśnika. Wszystko poprzez ruch i zabawę. Warsztaty zakładają aktywny udział dzieci i opiekunów. Prosimy o zabranie wygodnego stroju, gotowość do robienia fikołków i do kontaktu z podłogą.

Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska - ak­tor­ka, tan­cer­ka, tre­ner­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty ta­necz­ne, te­atral­ne i edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych, za­rów­no w Pol­sce jak i za gra­ni­cą. Od kil­ku lat współ­pra­cu­je z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, pro­wa­dząc za­ję­cia te­atral­ne w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej. Ab­sol­went­ka stu­diów po­dy­plo­mo­wych "Po­ro­zu­mie­nie bez prze­mo­cy wg M.Ro­sen­ber­ga" w Col­le­gium Ci­vi­tas w War­sza­wie. W pra­cy za­wo­do­wej żywo za­in­te­re­so­wa­na moż­li­wo­ścia­mi i po­ten­cja­łem cia­ła ludz­kie­go, bu­dze­niem jego świa­do­mo­ści oraz prze­ła­my­wa­niem ba­rier i lę­ków. W za­ję­ciach z dzieć­mi i do­ro­sły­mi swo­ją uwa­gę kon­cen­tru­je na swo­bod­nej eks­pre­sji, bez­piecz­nej bli­sko­ści fi­zycz­nej i ra­do­ści jaką daje do­tyk i kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem.

 

 

HOP SIUP! - warsztaty taneczne dla młodzieży w wieku 11-14 lat - WARSZTATY ODWOŁANE!

 

data: 8 czerwca 2024 (sobota)

godzina: 12:30-14:00

miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat

czas trwania: 1,5 godziny

prowadzenie: Ewa Otomańska

koszt: 50 zł za uczest­ni­ka, za po­je­dyn­czy warsz­tat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!
- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwiczeń fizycznych i wy­god­ne­go obu­wia sportowego na zmia­nę.

 

Dynamiczne zajęcia taneczno-ruchowe, inspirowane teatrem tańca, przeznaczone dla młodzieży w wieku od 11 do 14 lat. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię i umiejętności taneczne, poprzez zabawne ćwiczenia i aktywności. Zajęcia będą skupiać się na różnorodnych stylach tanecznych, technikach teatralnych oraz improwizacji, zachęcając do wyrażania siebie poprzez ruch i ekspresję. Oprócz nauki choreografii uczestnicy będą mieli również możliwość eksperymentowania z różnymi formami teatru tańca, co pozwoli im odkryć własny unikalny styl i osobowość sceniczną. "Hop Siup!" to nie tylko zajęcia taneczne, ale także inspirująca przygoda, która rozwija zarówno ciało, jak i umysł.

 

Ewa Otomańska - animatorka kultury, pedagożka teatru, artystka i koordynatorka projektów artystycznych. Absolwentka studiów teatrologicznych pierwszego stopnia oraz studentka promocji sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2011 roku współpracuje z Teatrem CHOREA. W latach 2010-13 uczestniczka i instruktorka programu PaT (Profilaktyka a Teatr). Główna opiekunka inicjatywy “Włącz się! - sieciowanie teatrów niezależnych regionu łódzkiego”. Uczestniczka organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego warsztatu “Praca ze społecznością lokalną” (2017) oraz kursu “Teatr- Sztuka Społeczna”(2022) organizowany przez Teatr Realistyczny i Instytut Jerzego Grotowskiego, skupiającym się na metodach teatralnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z osadzonymi, z osobami LGBTQ+, migrantami oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych. Obecnie w trakcie kursu kwalifikacyjnego teatroterapii organizowanego przez ZTZ. W swoich działaniach stara się korzystać z potencjału jaki daje sztuka zaangażowana społecznie i działanie na zasobach grup.

 

 

SOBÓTKI RĘCZNE DLA DOROSŁYCH - warsztaty plastyczne dla dorosłych

data: 8 czerwca 2024 (so­bo­ta)
godzina: 15:00-17:00

miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia
czas trwania: 2 godziny
prowadzenie: Jola Królicka
koszt: 45 zł od uczestnika, za pojedynczy warsztat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWAGA!
- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry bę­dzie moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Warsztaty są okazją do kreatywnego działania, artystycznego wyżycia się i oderwania od codziennych zmartwień. Dajemy "śmieciom" nowe życie, uczymy patrzenia na nie w kreatywny sposób. W trakcie warsztatów uczestnicy tworzą prace plastyczne na zaproponowany temat, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, począwszy od rzeczy z recyklingu (plastikowe butelki, pudła kartonowe, folie, tkaniny), przez tworzywa naturalne (kije, patyki, wiklina), aż po przedmioty codziennego użytku (sitka, lejki, kosze, miotły, łyżki), czy elementy konstrukcyjne (kółka, rury, taśmy, sznurki). Projekty nie wymagają od uczestników wyjątkowych zdolności plastycznych ani manualnych, nie używamy narzędzi (poza nożyczkami).

Jola Królicka - artystka, plastyczka, pedagożka, realizatorka wielu scenografii do koncertów i eventów, rysowniczka. Zajmuje się rękodziełem artystycznym, prowadzi edukacyjno-integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej i z niepełnosprawnościami. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi oraz rodzinne, międzypokoleniowe warsztaty plastyczne w ramach programu "Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi". Jako ilustratorka współtworzy program TVP pt. "Supełkowe ABC" skierowany do dzieci niedosłyszących. Autorka scenografii do spektakli i koncertów: "Żarty Teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Rój. Sekretne życie społeczne" (2019), "iGeneration?" (2020), "Sklep z dobrym humorem" (2021), "Dzień Dobry Pinky Mouse!" (2021), zrealizowanych w Teatrze CHOREA.

 

 

UM CIA CIA BUM - rodzinne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z opiekunami

data: 8, 22 czerwca 2024 (so­bo­ta)
godzina: 17:00-17:45
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 45 minut

prowadzenie: Karolina Sylwia Kowalska

koszt: 35 zł za dziec­ko, za po­je­dyn­czy warsz­tat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWAGA!
- Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i wygodnego obuwia na zmianę.

Na zajęciach będziemy śpiewać w rozmaitych skalach, stylach i tempach, a także rytmizować i improwizować wokalnie i ruchowo, pobudzając kreatywność i muzyczną wrażliwość u dzieci. Wszystko odbywa się w formie swobodnej zabawy, z towarzyszeniem kolorowych rekwizytów i instrumentów. Wystarczy wygodny strój i otwartość na wspólne muzykowanie. Podstawą zajęć gordonowskich jest zanurzenie dziecka w muzycznej różnorodności, której nie spotka ono nigdzie indziej. Podczas zajęć dialogujemy z dziećmi ucząc je ROZUMIENIA muzyki, czyli audiowania, myślenia muzycznego, a nie tylko odtwarzania muzyki. Przyspieszamy tym samym rozwój mowy oraz możliwości szybszego przyswajania wiedzy z innych dziedzin.

Karolina Sylwia Kowalska - absolwentka Autorskiej Szkoły Rozrywkowej im. Krzysztofa Komedy w Warszawie w klasie gitary. Od 5 lat prowadzi lekcje grupowe oraz indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła kurs Instytutu Gordonowskiego, uprawniający do prowadzenia zajęć gordonowskich z dziećmi w wieku 0-6 lat. Posiada również certyfikat Instruktora Rytmiki. Aktywna wokalistka oraz instrumentalistka, doświadczenie sceniczne zdobywała występując na festiwalach ze swoim zespołem. W 2020 roku ukończyła Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

KWIATY FANTASTYCZNE - warsztaty haftu dla dorosłych

 

data: 15 czerwca 2024 (sobota)
godzina: 11:00-15:00
miejsce: sala A_227, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia

czas trwania: 4 godziny
prowadzenie: Małgorzata Samborska
koszt: 150 zł od uczestnika, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!
- Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i wygodnego obuwia na zmianę.

 

Będziemy uczyć się haftować kwiaty fantastyczne. Nie ma ich, a powinny być. Nauczysz się tworzyć haft oparty o różnego typu kwiaty, między innymi róże, floksy, chabry i nagietki. Wyhaftujemy je w nieklasycznych wersjach, w fantastycznych kolorach. Będzie dużo cieniowanych nici! Poznasz kilka wszechstronnych ściegów, między inymi dziergany, couching, improwizowany na bazie atłaska, wariacje francuskiego supełka i laizy daisy. Dostaniesz też dużo praktycznych wskazówek.

 

W trakcie warsztatu opowiem o współczesnym hafcie i jego najważniejszych kierunkach w kontekście kwiatów. Chcę Was zainspirować i pokazać dodatkowe możliwości. Poczujesz wytchnienie od codzienności i poczujesz terapeutyczną moc haftu ręcznego.


Małgorzata Samborska - artystka-hafciarka, marketingowiec, trenerka, podcasterka. Przez pięć lat nauczycielka haftu w Szkole Haftu Złote Rączki. W życiu zawodowym łączy zdania, obrazy, ludzi i emocje. Haftuje głównie słowa. Fascynuje ją „myślenie esencją” i to, jaką moc oraz ile informacji niosą ze sobą wyrazy i zdania, jeśli tylko przyjrzymy się im uważnie.

Haft to dla niej joga dłoni, rodzaj medytacji w ruchu. To także forma współczesnego aktywizmu, analogowej partyzantki. Żyjemy w świecie przymusu produktywności - czyli tam, gdzie liczy się wydajność i szybkość, a nie dokładność i głębsze zrozumienie. Haft można uwielbiać przede wszystkim za jego powolne tempo, za naukę cierpliwości i skupienia. Dodatkowo, poprzez swoją fizyczność i namacalność, haft daje natychmiastowe poczucie sprawczości. Jego wywrotowy potencjał delikatności i empatii jest tym, czego teraz potrzebujemy.

 

 

SOBÓTKI RĘCZNE - rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, wraz z opiekunami

data: 15 czerwca 2024 (so­bo­ta)
godzina: 15:00-17:00
miej­sce: sala A_131, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6-10 lat, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 2 godziny
prowadzenie: Jola Królicka
koszt: 40 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWAGA!
- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry bę­dzie moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.


Weekendowe rodzinne zajęcia, adresowane do dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich opiekunów. Dajemy "śmieciom" nowe życie, uczymy patrzenia na nie w kreatywny sposób. W trakcie warsztatów zespoły tworzą prace plastyczne na zaproponowany temat, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, począwszy od rzeczy z recyklingu (plastikowe butelki, pudła kartonowe, folie, tkaniny), przez tworzywa naturalne (kije, patyki, wiklina), aż po przedmioty codziennego użytku (sitka, lejki, kosze, miotły, łyżki), czy elementy konstrukcyjne (kółka, rury, taśmy, sznurki). Projekty nie wymagają od uczestników wyjątkowych zdolności plastycznych ani manualnych, nie używamy narzędzi (poza nożyczkami). Zajęcia pozwalają dzieciom spojrzeć na zwykłe przedmioty z zupełnie innej perspektywy, uczą twórczego myślenia oraz dają możliwość stworzenia czegoś niezwykłego wspólnymi siłami, przy czym opiekunowie tylko wspierają działania dzieci. To one są tu głównymi wykonawcami.

Jola Królicka - artystka, plastyczka, pedagożka, realizatorka wielu scenografii do koncertów i eventów, rysowniczka. Zajmuje się rękodziełem artystycznym, prowadzi edukacyjno-integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej i z niepełnosprawnościami. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi oraz rodzinne, międzypokoleniowe warsztaty plastyczne w ramach programu "Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi". Jako ilustratorka współtworzy program TVP pt. "Supełkowe ABC" skierowany do dzieci niedosłyszących. Autorka scenografii do spektakli i koncertów: "Żarty Teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Rój. Sekretne życie społeczne" (2019), "iGeneration?" (2020), "Sklep z dobrym humorem" (2021), "Dzień Dobry Pinky Mouse!" (2021), zrealizowanych w Teatrze CHOREA.

 

WYPEŁNIANIE KSZTAŁTÓW - warsztaty haftu dla dorosłych

 

data: 16 czerwca 2024 (niedziela)
godzina: 11:00-15:00
miejsce: sala A_227, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia

czas trwania: 4 godziny
prowadzenie: Małgorzata Samborska

koszt: 150 zł od uczestnika, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWAGA!
- Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i wygodnego obuwia na zmianę.

 

Będziemy uczyć się wypełniać kształty. Potraktujemy haft jak kolorowanie, tyle że zamiast kredek i flamastrów użyjemy igieł i nici. Nauczysz się tworzyć haft, dzięki któremu wypełnisz dowolny kształt - liść, koło, kwadrat i różne kształty nieregularne - tak, abyś potem mógł/mogła wyczarować samodzielnie to, co Ci w sercu i duszy gra - na koszuli, tamborku czy chusteczce.

 

Poznasz sześć wszechstronnych ściegów i dostaniesz dużo praktycznych wskazówek.

W trakcie warsztatu opowiem o współczesnym hafcie i jego najwa żniejszych kierunkach. Chcę Was zainspirować i pokazać dodatkowe możliwości. Poczujesz wytchnienie od codzienności i poczujesz terapeutyczną moc haftu ręcznego.

 

Małgorzata Samborska - artystka-hafciarka, marketingowiec, trenerka, podcasterka. Przez pięć lat nauczycielka haftu w Szkole Haftu Złote Rączki. W życiu zawodowym łączy zdania, obrazy, ludzi i emocje. Haftuje głównie słowa. Fascynuje ją „myślenie esencją” i to, jaką moc oraz ile informacji niosą ze sobą wyrazy i zdania, jeśli tylko przyjrzymy się im uważnie.

Haft to dla niej joga dłoni, rodzaj medytacji w ruchu. To także forma współczesnego aktywizmu, analogowej partyzantki. Żyjemy w świecie przymusu produktywności - czyli tam, gdzie liczy się wydajność i szybkość, a nie dokładność i głębsze zrozumienie. Haft można uwielbiać przede wszystkim za jego powolne tempo, za naukę cierpliwości i skupienia. Dodatkowo, poprzez swoją fizyczność i namacalność, haft daje natychmiastowe poczucie sprawczości. Jego wywrotowy potencjał delikatności i empatii jest tym, czego teraz potrzebujemy.

 

 

HULAJ DUSZA - rodzinny multisensoryczny plac zabaw dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat, wraz z opiekunami

data: 23 czerwca 2024 (nie­dzie­la)
go­dzi­na: 11:00-12:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6 miesięcy - 6 lat, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 75 minut
prowadzenie: Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska
koszt: 65 zł za dziec­ko, za po­je­dyn­czy warsz­tat

za­pi­sy / in­for­ma­cje: kon­takt@hu­laj­du­sza.com.pl / + 48 660 275 402 / @ka­ro­li­na_hu­laj_du­sza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net

UWAGA!
- Fa­bry­ka Sztu­ki i Te­atr CHO­REA nie pro­wa­dzą za­pi­sów, ani nie przyj­mu­ją opłat za udział w warsz­ta­tach.

- Wszel­kich in­for­ma­cji do­ty­czą­cych warsz­ta­tów, re­zer­wa­cji miejsc oraz spo­so­bu opła­ty, udzie­la­ją oso­by pro­wa­dzą­ce warsz­ta­ty - Hu­laj Du­sza / Ka­ro­li­na Ra­dzi­kow­ska - pod ad­re­sem: kon­takt@hu­laj­du­sza.com.pl / @ka­ro­li­na_hu­laj_du­sza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net, lub te­le­fo­nicz­nie: + 48 660 275 402.

- Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry bę­dzie moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

- Dzie­ci na te­re­nie pla­cu za­baw po­win­ny prze­by­wać z do­ro­sły­mi opie­ku­na­mi, któ­rzy dba­ją o ich bez­pie­czeń­stwo.


Multisensoryczny, mobilny plac zabaw Hulaj Dusza, to niezapomniana wyprawa do krainy różnorodnych faktur, dźwięków, kolorów i kształtów. Podczas spotkań warsztatowych dzieci będą mogły cieszyć się kontaktem z różnorodnymi bodźcami, stymulującymi wszystkie zmysły. Czekać na nie będą wyspy wypełnione po brzegi substancjami, materiałami, takimi jak: kisiel, makarony, zboże, masy mączne, księżycowy piasek, ciecz nienewtonowska i wiele innych. Wszystko to w pięknych, bajkowych aranżacjach. Każda wyspa to inna historia, inny pomysł na stylizację, dzięki czemu dzieci co chwilę odkrywają coś nowego.

Wyróżnia nas dbałość o szczegóły, kreatywność w tworzeniu aranżacji, dopasowywanie się do pór roku, oczekiwanej tematyki, okoliczności z aranżacją i wyposażeniem placu zabaw. Podczas zabawy na terenie multisensorycznego placu zabaw będzie obecnych 2 animatorów. Ich zadaniem jest zachęcanie dzieci do wspólnego hulania, wykonywanie doświadczeń lub mas plastycznych według przepisów (ciastoliny, kaszoliny, slime'y, itp.). Dzieci na terenie naszego placu zabaw powinny przebywać z opiekunami, którzy dbają o ich bezpieczeństwo. (https://hulajdusza.com.pl)

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

* Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi:

http://www.fabrykasztuki.org/Tworcze_Warsztaty_w_Fabryce_Sztuki


* Wszelkie zapytania dotyczące Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi prosimy kierować na adres:

warsztaty@fabrykasztuki.org

* Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi:
- Odbywają się w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.
- Jeżeli miejsce ulegnie zmianie, będziemy o tym informować uczestników na bieżąco.
- Fabryka Sztuki zastrzega sobie możliwość zmiany formuły warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, a także do zmiany terminu lub odwołania wybranych warsztatów.

 

* Udział w warsztatach jest płatny:

- Cennik każdego warsztatu podany jest w zarówno w miesięcznym harmonogramie warsztatów, jak również w opisie każdego wydarzenia.

- Płatność za udział w Twórczych Warsztatach przyjmujemy przed rozpoczęciem wydarzenia, go­tów­ką lub kar­tą (zbli­że­nio­wo, za po­śred­nic­twem kar­ty Visa, Ma­ster­card, Ame­ri­can Express, te­le­fo­nu lub ze­gar­ka, pa­ska ma­gne­tycz­nego i chipa). 

- Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Łodzianina mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5 zł za udział w pojedynczych warsztatach.

 

* Na warsztaty konieczna jest rezerwacja miejsc:
- Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:
- mailowo: warsztaty@fabrykasztuki.org,
- telefonicznie: +48 506 103 207.
- Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.
- System rezerwacji miejsc zamykamy o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00.
- W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników:
- w przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/rodzica;
- w przypadku warsztatów dla dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika.
- Prosimy uczestników o informowanie nas o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.
- Nie przyjmujemy zgłoszeń na kolejne wydarzenia, od osób, które nie uprzedzają nas o odwołaniu rezerwacji.

 

* Twór­cze Warsz­ta­ty "Hu­laj du­sza":
- Fa­bry­ka Sztu­ki i Te­atr CHO­REA nie pro­wa­dzą za­pi­sów, ani nie przyj­mu­ją opłat za udział w warsz­ta­tach.
- Udział w warsz­ta­tach jest płat­ny.
- Za­pi­sy na warsz­ta­ty pro­wa­dzą - Hu­laj Du­sza / Ka­ro­li­na Ra­dzi­kow­ska:
- pod ad­re­sem: kon­takt@hu­laj­du­sza.com.pl
- za po­śred­nic­twem In­sta­gra­ma: @ka­ro­li­na_hu­laj_du­sza
- za po­śred­nic­twem Fa­ce­bo­oka: https://www.facebook.com/hulajdusza.net
- te­le­fo­nicz­nie: + 48 660 275 402
- Oso­by, któ­re prze­ślą zgło­sze­nie udzia­łu w warsz­ta­tach (na ad­res: kon­takt@hu­laj­du­sza.com.pl / @ka­ro­li­na_hu­laj_du­sza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net, lub te­le­fo­nicz­nie: + 48 660 275 402) w od­po­wie­dzi otrzy­ma­ją in­for­ma­cje do­ty­czą­ce spo­so­bu opła­ty oraz uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 21

Międzykulturowy Dzień Dziecka na Abramce!

miejsce i czas
01.06.2024
Park im. Edwarda Abramowskiego | Projekt

Z okazji Dnia Dziecka Teatr CHOREA i Fabryka Sztuki w Łodzi zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego i międzykulturowego popołudnia w Parku im. Edwarda Abramowskiego! 

15.Chorea foto dufaj.e

Manifest na 20-lecie Teatru CHOREA

miejsce i czas
28.05.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do lektury manifestu "O NOWĄ ME­TA­FI­ZY­KĘ W TE­ATRZE",  stworzonego przez Tomasza Rodowicza, na 20 -lecie Teatru CHOREA.

rewowwwch

Cykl warsztatów "Zapisy (z) Rewolucji"

miejsce i czas
18.05-10.11.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów, prowadzonych metodą teatru dokumentalnego, z elementami treningu fizycznego aktora, opracowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu edukacyjno-artystycznego "Zapisy (z) Rewolucji".