0388 n
Strona główna / Aktualności / Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

miejsce i czas
13-19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "ZNACZYĆ!", stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.


Otwarcie wystawy
data: 13 grudnia 2022 (wtorek)
godzina: 19:00
miejsce: foyer Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny

Termin otwarcia wystawy
data: 14-19 grudnia 2022 (środa-poniedziałek)
godziny: 11:00-15:00
miejsce: foyer Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny


Projekt „ZNACZYĆ” ukazuje 15 czarno-białych fotografii, przedstawiających osoby z niepełnosprawnością, chcące podkreślić ich indywidualność i równość wobec siebie i innych. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie i stygmatyzację niepełnosprawności.

Zdjęcia wykonała: Beata Michalczyk
Pomysł: Adam Kuza, Beata Michalczyk
Wernisaż wystawy: 1 października 2022, Galeria Sztuki Ultramaryna w Łodzi.


Po otwarciu wystawy zapraszamy na pokaz spektaklu "Ciepłe i puchate" Teatru Smile, w reżyserii Adama Kuzy.

data: 13 grudnia 2022 (wtorek)
godzina: 19:30
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 30 minut (bez przerw)
wiek widzów: bez ograniczeń wiekowych
wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

„Ciepłe i puchate” to bajka o krainie pełnej radości, miłości, szacunku i tolerancji. Wszystko za sprawą jej przyjaznych mieszkańców, dla których uśmiech, empatia i wzajemne wsparcie wpisane są w ich codzienność. Poprzez „posiadanie ciepłego i puchatego” - największego skarbu tej krainy - tworzą świat bez kłótni, zazdrości i nienawiści. Czy „ciepłe i puchate” może się wyczerpać i zniknąć? Skąd się bierze? Czy każdy może je posiadać?

Koncept i reżyseria: Adam Kuza
Scenariusz: Adam Kuza, Maja Kosowska
Choreografia: Adam Kuza
Muzyka: Pimon Lekler
Światło: Tomasz Filipiak
Teksty: Katarzyna Regulska
Lektor: Diana Wolińska
Tancerze: Marta Galant, Małgosia Suskiewicz, Anna Wojtalik, Julia Ścianowska, Aleksandra Bendkowska, Klaudia Woźnicka, Agata Frankiewicz, Maja Kosowska, Katarzyna Regulska, Mieszko Szymczak, Rafał Bielecki, Łukasz Rosiak
Premiera: 26 marca 2022

 


RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na spektakl pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pokaz spektaklu oraz wystawa fotografii realizowane są w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022”.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

LETS MEET UP 1200 x 675

LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine.

317116918 824163682168371 3317105523537894652 n

Projekt "Re:source! Ukraine"

miejsce i czas
13.12.2022 do 26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

13 grudnia 2022 rozpoczynamy realizację wyjątkowego projektu "Re:source! Ukraine", dedykowanego artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.

wlacz sie google kopia

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.