wlacz sie google kopia
Strona główna / Aktualności / V Spotkanie "Włącz się!"

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

 

data: 13 grudnia 2022 (wtorek)

godzina: 12:00-18:00

miejsce: Fabrycka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc

link do formularza rezerwacyjnego: https://forms.gle/zP2AJYQv8gyG15W89

pytania / informacje: e.otomanska@fabrykasztuki.org, +48 506 103 207

 

 

WAŻNE INFORMACJE

- Maksymalna ilość uczestników wydarzenia wynosi 20 osób.

- Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu uczestników do udziału w wydarzeniu.

- W wydarzeniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej grupy teatralnej/zespołu teatralnego.

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

godzina 12:00-15:00 - pierwsza część warsztatów
godzina 15:00-16:00 - obiad
godzina 16:00-18:00 - druga część warsztatów

godzina 19:00 - otwarcie wystawy "ZNACZYĆ!"
godzina 19:30 - spektakl "Ciepłe i Puchate", Teatr Smile, reż. Adam Kuza

 

 

Podczas poprzednich spotkań "WŁĄCZ SIĘ!" prowadziliśmy badania dotyczące kondycji i potrzeb teatru niezależnego w naszym regionie. W odpowiedzi na potrzeby oraz uwzględniając twórczy potencjał środowiska, zapraszamy wszystkich twórców, artystów, pedagogów teatralnych oraz animatorów kultury na mistrzowskie warsztaty organizowane w ramach V spotkania teatrów niezależnych.

 

Najbliższe spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i zostanie poprowadzone przez Iwonę Konecką, wieloletnią praktyczkę i twórczynię teatru niezależnego oraz fantastycznego szkoleniowca i człowieka teatru. Zajmuje się badaniem i animacją kultury oraz sieciowaniem środowisk teatralnych. Intensywnie współtworzy Wrocławską i Zachodniopomorską Offensywę Teatralną. Współpracuje także z portalem teatralny.pl, wrocławską Fundacją Teatr Nie-Taki oraz dwoma zespołami artystycznymi: Kolektywem Polka i Kolektywem Kobietostan.

 

Warsztaty odbędą się 13 grudnia 2022, w godzinach 12:00 - 18:00, z godzinną przerwą obiadową. Podczas najbliższego spotkania będziemy rozmawiać o tym, jaką siłę daje sieciowanie oraz na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, będąc artystą niezależnym. Co pomaga budować własną markę, silną pozycję i rozpoznawalność. Jak znajdywać i pozyskiwać fundusze na własne działania.

 

"Włącz się!" jest inicjatywą powstałą w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr", którego operatorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi, a partnerem łódzki Teatr CHOREA. "Włącz się!" - ma zadanie sieciowania artystów teatru niezależnego w regionie łódzkim, ich edukację oraz wzmacnianie poprzez proponowane warsztaty i wspólne inicjatywy. Do tej pory udało się nam zorganizować cztery spotkania teatrów niezależnych. Dodatkowo stale uzupełniamy bazę kontaktów artystów niezależnych oraz utworzyliśmy grupę, która usprawnia wymianę informacji między artystami.

 

Cykliczne spotkania mają za zadanie ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami, umożliwiają wymianę doświadczeń i zasobów. "Włącz się!" stara się odpowiadać na potrzeby środowiska artystów teatru niezależnego, dając platformę do ich sieciowania. Ma za zadanie podtrzymywać i wdrażać nowe inicjatywy i działania, na rzecz rozwoju środowiska teatrów niezależnych. Czuwa nad przepływem informacji o wydarzeniach w regionie, organizuje tematyczne panele dyskusyjne oraz oferuje merytoryczne warsztaty dla grup teatralnych z zakresu praktyki oraz organizacji.

 

Włącz się! do Off-bazy regionu łódzkiego:
https://bit.ly/38WuqRf

 

Iwona Konecka - performerka, edukatorka i artystka społeczna. Zajmuje się przede wszystkim teatrem, lecz również animacją i badaniem kultury. Jest też trenerką i ewaluatorką projektów społeczno-kulturalnych. Absolwentka Wiedzy o Teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie), Wiedzy o Kulturze (Uniwersytet Warszawski) i Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej (Państwowa Akademia Nauk). Ukończyła dwa kilkuletnie kursy teatralne: Południowobałtycką Akademię Teatru Niezależnego oraz Akademię Teatru Alternatywnego. Współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan oraz prezeska Fundacji Teatr Realistyczny. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów kulturalno-społecznych, w tym Centrum Sztuki Osadzonych, Punktów Kultury (na obszarach defaworyzowanych w Lublinie) i ogólnopolskiego kursu „Teatr - sztuka społeczna”. Współtwórczyni licznych spektakli teatralnych (m.in. „Bum” z Teatrem Realistycznym, „Spisu kobiet” z Kolektywem Polką, „Kuracjuszek” ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, „Spektaklu, który nie powstał” z Agatą Kędzią i Julią Niedziejko i „Chłopaków. Prawa głosu” z Kolektywem Kobietostan) nagradzanych na konkursach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim. Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocław w dziedzinie teatru. Współzałożycielka i członkini grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty, jako songwriterka, gitarzystka i wokalistka.

 

 

WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

 
Wydarzenie re­ali­zo­wa­ne jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

fb w tle i baner fs v4

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v2

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.