fb w tle i baner fs v4
Strona główna / Aktualności / Premiera spektaklu „Odbiór”

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

 

data: 12 grudnia 2022 (poniedziałek)
godzina: 18:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 60 minut (bez przerw)
wiek widzów: 16+
wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc

re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

 

 

Komunikacja jako fundament relacji, wszechobecna zasada organizacji wszechrzeczy, powinna być pierwszym przedmiotem ludzkiej edukacji, a nie jest. Ba, nawet podstawowe typy, zasady komunikacji, jej paradoksy stanowią wiedzę ukrytą lub zaawansowaną. Obiegowo powszechnie przyjęte naiwne założenie, że warunkiem komunikacji jest operowanie tym samym językiem, nie wytrzymuje próby doświadczeń.

 

„Odbiór” to partytura sceniczna, zbudowana w trakcie procesu twórczego z tekstów i działań własnych, interpretacji tekstów literackich, cytatów z kanonicznych tekstów filozoficznych, reportaży i artykułów prasowych, wizji choreograficznych i plastycznych, ćwiczeń terapeutycznych i zabaw. W centrum poszukiwań zespołu była tajemnica i fenomen o komunikacji. Komunikacja to rozległa przestrzeń doświadczalna i problemowa. To zagadnienie m.in. psychologiczne, socjotechniczne, antropologiczne, socjologiczne, biologiczne, przyrodnicze, religijne, spirytualistyczne, w końcu technologiczne. Teatr jako sztuka komunikacji społecznej inspiruje do zbadania wielu poziomów relacji np. aktor-widz, aktor-postać, postać-postać czy aktor-reżyser, albo świat iluzji, a świat rzeczywisty. Wariacje są niezliczone.

 

Squat teatralny założony w 2017 roku, to zespół teatralny prowadzony przez reżyserkę Annę Ciszewską, który prowadzi stałą praktykę laboratoryjną w zakresie teatru współczesnego tworzonego przez młodą kadrę.

 

Reżyseria: Anna Ciszowska
Muzyka: Szymon Kazimierczak
Scenografia: Jola Królicka
Konsultacje choreograficzne: Emilia Biskupik
Reżyseria światła: Tomasz Krukowski
Realizacja dźwięku: Krystian Kania
Obsada: Ernest Caban, Ania Chybińska, Zośka Chybińska, Marta Ingrid Kus, Michał Lange, Marta Lasecka, Michalina Leszkiewicz, Kacper Pietrzak, Rania Popowicz, Ola Radkowska, Paulina Sanecka-Majda, Pola Walewska, Miłosz Włodarczyk

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


 

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pre­mie­ra spek­ta­klu re­ali­zo­wa­na jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v2

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.