Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa
Strona główna / Aktualności / Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

 

data: 11 grudnia 2022 (niedziela)
godzina: 20:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 45 minut (bez przerw)
wiek widzów: 12+
wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc

re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

 

 

Spektakl "Trzy ćwierci do śmierci" to monodram lalkowy, inspirowany opowieściami z Supraśla, zebranymi i opracowanymi przez Wojciecha Załęskiego w zbiorze „Hecz precz stała się rzecz” oraz książką „Po trochu” Weroniki Gogoli.

 

Spektakl to podróż Babuchy na granicy dwóch światów. Wszystko zaczęło się od prababki Weroniki, która przeniosła Śmierć przez rzekę i w ten sposób zapewniła kobietom w swojej rodzinie długowieczność. Jest to jednak dar problematyczny. Bohaterka pragnie zakończyć swój zbyt długi żywot. Wcześniej jednak musi dokonać rachunku sumienia. Musi na nowo zmierzyć się z przeszłością, by poznać co było prawdą w jej życiu, co zabobonem i fantazją. Czy ciąży na niej przekleństwo złych ludzi? A może sama odpowiada za swoje nieszczęście? Czy ktoś przyjdzie jej z pomocą?

 

Reżyseria: Karolina Martin i Mateusz Smaczny

Tekst: Jerzy Machowski
Scenografia: Marek Idzikowski (lalka: Karolina Martin)
Muzyka (na żywo): Paula Kowalczyk (altówka), Adam Milewski (kontrabas)
Animacja, śpiew: Zofia Straczycka, Zuzanna Łuczak-Wiśniewska
Reżyseria światła: Maciej Iwańczyk
Obsługa światła: Emil Lipski

Premiera: 28 czerwca 2018

Spektakl zrealizowano dzięki stypendium artystycznemu "Młodzi Twórcy" Prezydenta Miasta Białegostoku, przy współpracy z Akademią Teatralną, Filią w Białymstoku.

Lalka została wykonana podczas warsztatów Laboratory of creation body-puppets z Natachą Belovą w 2017 roku.

 

Nagrody:

- Grand Prix XIII Festiwalu Monodramów MoTyF w Tychach oraz nagroda publiczności „Mały wóz Tespisa”
- Nagroda POLUNIMY dla najbardziej obiecującej aktorki - lalkarki młodego pokolenia 2019
- Rekomendacja Komisji Artystycznej Programu Teatr Polska w 2019 roku
- II Nagroda oraz Nagroda Publiczności na Festiwalu Teatrów Niezależnych Garderoba w Warszawie
- Złota podkowa pegaza na XV Międzynarodowych Spotkaniach z monodramem w Suwałkach
- Nagroda Jury na 6. Ogólnopolskim Festiwalu Monodramów MONOfest w Łodzi
- Nagroda Rady Artystycznej - statuetka Strzała Północy 2018 za aktorski debiut w monodramie
- Nagroda Główna publiczności oraz Nagroda Dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie na 6. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty Strzała północy 2018.

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

 
Pokaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

fb w tle i baner fs v2

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

318329335 482098330722634 1374875065023495449 n

Premiera spektaklu "PO"

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „PO”, według koncepcji Sary Kozłowskiej, w choreogrfii Katarzyny Leszek, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach finału II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", będącego częścią projektu Przestrzenie Sztuki, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA.