etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385
Strona główna / Aktualności / Spektakl "EtnoTechno"

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

 

data: 9 grudnia 2022 (piątek)
godzina: 20:00

miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, budynek C, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 45 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 16 +
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc

re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

 

 

"Et­no­Tech­no" to eklek­tycz­ny ob­raz ro­dzin­nych re­la­cji ko­bie­cych zło­żo­ny z wy­obra­żeń, snów, wspo­mnień, prze­ka­zów trans­ge­ne­ra­cyj­nych. Spek­takl jest pró­bą ana­li­zy skom­pli­ko­wa­nej na­tu­ry wię­zi po­mię­dzy ko­lej­ny­mi po­ko­le­nia­mi ko­biet - mat­ki z cór­ką, bab­ki z wnucz­ką. W pra­cy nad spek­ta­klem Te­atr Szklar­nia ko­rzy­sta z wła­snych emo­cji i do­świad­czeń, prze­pusz­cza­jąc je przez filtr spo­łecz­nych prze­ko­nań, pró­bu­jąc zbu­do­wać te­atral­ną, uni­wer­sal­ną prze­strzeń. Sło­wo Etno to dla nas sym­bol tego, co w nas tra­dy­cyj­ne, prze­ka­za­ne przez in­nych, wpo­jo­ne przez śro­do­wi­sko i bli­skich. Tech­no na­to­miast ko­ja­rzy nam się z bun­tem, ze­rwa­niem sche­ma­tu, szyb­kim ryt­mem, któ­ry pro­wa­dzi do trwa­łych zmian.

 

Wszyst­kie je­ste­śmy "Et­no­Tech­no" - nie po­tra­fi­my żyć bez tego, co wy­ni­ka z ko­rze­ni, ale też nie je­ste­śmy w sta­nie bez­kry­tycz­nie tego przyj­mo­wać, nie dą­żąc do zmia­ny. Two­rząc spek­takl chce­my za­pro­sić wi­dza w sam śro­dek umy­słu ko­bie­ty, któ­ra doj­rze­wa. Jako mat­ka, cór­ka, wnucz­ka, pra­wnucz­ka in­nej ko­bie­ty…

 

Re­ży­se­ria, ko­stiu­my: Na­ta­lia Pe­rek
Sce­na­riusz: ze­spół Te­atru Szklar­nia
Cho­re­ogra­fia, sce­no­gra­fia: Ka­ta­rzy­na To­pol­ska
Mu­zy­ka: Adam Mor­tas, To­masz Cza­pliń­ski
Ani­ma­cja: Mar­ta Ma­gnu­ska
Re­ży­se­ria świa­tła: Mal­wi­na Sa­rach­ma­now, To­masz Kru­kow­ski
Ob­sa­da: Gra­ży­na Koł­to­nik, Zo­fia Ha­siuk, Wie­sła­wa Hil­czer, Da­ria Kow­nac­ka, Ka­ta­rzy­na To­pol­ska, So­fia Re­vko­vych
Opie­ka me­ry­to­rycz­na: Eli­na To­ne­va, Pa­weł Gło­wa­ty, Maja Ca­ban, To­masz Kru­kow­ski

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

 

Spektakl powstał w ramach I edycji konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny”, bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź -Teatr 2021.


Pokaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

318329335 482098330722634 1374875065023495449 n

Premiera spektaklu "PO"

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „PO”, według koncepcji Sary Kozłowskiej, w choreogrfii Katarzyny Leszek, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach finału II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", będącego częścią projektu Przestrzenie Sztuki, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA.

316829708 10160262950817486 2363538462181715629 n

Warszawska premiera książki "Rodowicz - Teatr - Droga"

miejsce i czas
03.12.2022
Komuna Warszawa | Projekt

Zapraszamy na warszawską premierę książki Tomasza Rodowicza "Rodowicz – Teatr – Droga" pod redakcją Dariusza Kosińskiego, która odbędzie się w Teatrze Komuna Warsawa. Spotkanie z Tomaszem Rodowiczem i Dariuszem Kosińskim poprowadzi Dominik Gac.

Mikolajki22 strona

Mikołajki w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia za­pra­sza­my wszyst­kich do spę­dze­nia ro­dzin­no-są­siedz­kie­go po­po­łu­dnia w ser­decz­nej, mi­ko­łaj­ko­wej at­mos­fe­rze, ra­zem z Fa­bry­ką Sztu­ki i Te­atrem CHO­REA!