fb w tle i baner fs v2
Strona główna / Aktualności / Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

 

data: 11 grudnia 2022 (niedziela)
godzina: 17:00
miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 120 minut (bez przerw)
wiek widzów: 16+

wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc 
rezerwacja bezpłatnych wejściówek: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

 

 

Spektakl „Maszyna miłości” to niezwykła zabawa z pogranicza teatru i edukacji, w której publiczność ma możliwość wpływu na przebieg scenicznej akcji, poprzez ingerencję w strukturę przedstawienia.

 

Spektakl opowiada historię Julii, studentki czwartego roku szkoły teatralnej, która jako jedna z najzdolniejszych aktorek na roku, została zaproszona do realizacji spektaklu dyplomowego pod kierunkiem uznanego reżysera. Doświadczenie pracy u boku wybitnego twórcy zamiast być czasem twórczego rozwoju i wprowadzania w artystyczną dojrzałość młodych adeptek sztuki, staje się bolesnym ekperymentem, w którym stopniowo przekraczane są granice wolności, szacunku, godności. Dziewczyna coraz bardziej wplątuje się w sieć toksycznych relacji i zależności. Próbując pozostać wierna swoim marzeniom, uwikłana w systemowe zależności stopniowo traci kontrolę nad własnym życiem. Czy bohaterce uda się ochronić siebie, odzyskać sprawczość i siłę?

 

Teatr Forum to interaktywna metody pracy stworzona przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. To tworzenie przestrzeni mówienia „otwartym głosem”, w której różnorodność proponowanych perspektyw odsłania możliwości rozwiązań sytuacji konfliktowych, przemocowych. Specyficzna funkcja widzo-uczestników, którzy swoimi interwencjami mogą tworzyć własną historię na scenie, czyni z nich aktywnych współtwórców przedstawienia. Zachowując zasady szacunku i troski, wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której bawiąc się podejmujemy ryzyko, wychodzenia z bierności i bezsilności, doświadczamy trudu prowadzącego do zmiany.

 

Prowadzenie, wsparcie reżyserskie: Iga Załęczna

Obsada: Karolina Jaroszewska, Luiza Łuszcz-Kujawiak, Marta Lasecka, Emila Nowak, Magdalena Paszkiewicz, Małgorzata Pawlikowska, Natalia Perek, Wiktor Moraczewski

Wsparcie realizatorskie: Janusz Adam Biedrzycki

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pre­mie­ra spek­ta­klu re­ali­zo­wa­na jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

318329335 482098330722634 1374875065023495449 n

Premiera spektaklu "PO"

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „PO”, według koncepcji Sary Kozłowskiej, w choreogrfii Katarzyny Leszek, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach finału II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", będącego częścią projektu Przestrzenie Sztuki, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA.

316829708 10160262950817486 2363538462181715629 n

Warszawska premiera książki "Rodowicz - Teatr - Droga"

miejsce i czas
03.12.2022
Komuna Warszawa | Projekt

Zapraszamy na warszawską premierę książki Tomasza Rodowicza "Rodowicz – Teatr – Droga" pod redakcją Dariusza Kosińskiego, która odbędzie się w Teatrze Komuna Warsawa. Spotkanie z Tomaszem Rodowiczem i Dariuszem Kosińskim poprowadzi Dominik Gac.