baner v2
Strona główna / Aktualności / Pokaz otwarty "Pogłosy"

Pokaz otwarty "Pogłosy"

miejsce i czas
22.12.2022
Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz otwarty (work in progress) projektu teatralnego "Pogłosy", w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w sali C_101, w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Przestrzenie Sztuki Lublin oraz Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź.

 

data: 22 grud­nia 2022 (czwartek)
go­dzi­na: 20:00
miej­sce: sala C_101, Art_In­ku­ba­to­r w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 45 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 15+
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

 

 

Pokaz otwarty "Pogłosy" w reżyserii Konrada Dworakowskiego, jest próbą scenicznej realizacji sztuki Wita Szostaka, pod tym samym tytułem. Choć autor nazywa ją dramatem, w rzeczywistości przypomina bardziej poemat, rozpisany na bohaterów, którymi są słowa. Wit Szostak nie sugeruje żadnych scenicznych rozwiązań, powierzając wszelkie decyzje sceniczne realizatorom. Niezwykłość tego tekstu powoduje, że można zrealizować go zarówno jako wielkoobsadowe wydarzenie, jak i kameralny spektakl, nie ingerując w strukturę dramatyczną i poetycką tekstu.

 

Prezentowany pokaz pracy jest próbą uchwycenia metaforyki sztuki Szostaka. Opowieść toczy się wokół takich pojęć jak utrata, pożegnanie, pamięć i prawda, a każde z nich tworzy bardzo osobisty punkt widzenia, niepowtarzalną optykę. Odbiciem tego w inscenizacji jest forma spektaklu – rachityczna i tymczasowa, tracąca i zyskująca kształt, rozpadająca się i konstruująca na nowo, będąca metaforą pamięci ugniatanej i formowanej w zależności od kontekstu.

 

Pokaz stanowi próbę otwartą / work in progress w ramach otwartego konkursu Przestrzenie Sztuki Teatr. Premiera spektaklu zaplanowana jest na 2023 rok.

 

Reżyseria: Konrad Dworakowski

Tekst: Wit Szostak

Muzyka: Piotr Klimek

Scenografia/kostiumy: Marika Wojciechowska

Obsada aktorska: Przemysław Buksiński, Joanna Chmielecka, Konrad Dworakowski

Realizacja wideo: Rami Shaya/Hollybaba

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na spek­takl pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Łodzi, Centrum Kultury w Lublinie
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Spektakl "Pogłosy" powstaje dzięki Przestrzeniom Sztuki Lublin oraz Przestrzeniom Sztuki Łódź, które są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Lublin jest Centrum Kultury w Lublinie.

Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr  jest Fabryka Sztuki w Łodzi.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

fb w tle i baner fs v3

Premiera spektaklu „Morze ∞ możliwości”

miejsce i czas
19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Morze ∞ możliwości” Fundacji Gra/nice, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi w ramach finału II edycji konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny”,  bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Nasze Swiaty baner wydarzenie

Pokaz pracy "Nasze Światy"

miejsce i czas
17.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "Nasze Światy", w wykonaniu artystów działających przy Fundacji Autism Team oraz Klubie Świadomej Młodzieży. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”, prowadzonych we współpracy z Teatrem CHOREA.

WELCOMING CITIES 1200 x 675

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".