fb w tle i baner fs v3
Strona główna / Aktualności / Premiera spektaklu „Morze ∞ możliwości”

Premiera spektaklu „Morze ∞ możliwości”

miejsce i czas
19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Morze ∞ możliwości” Fundacji Gra/nice, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi w ramach finału II edycji konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny”,  bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

 

data: 19 grudnia 2022 (poniedziałek)
godzina: 11:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 45 minut (bez przerw)
wiek widzów: 5+

wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc 
rezerwacja bezpłatnych wejściówek: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

 

 

„Nikogo takiego jak Ty jeszcze tu nie było i nigdy nikt taki jak Ty już się tu nie pojawi. Masz tyle do zaoferowania”.
(cyt. „Może”, Kobi Yamata, tłum. Anna Kmiecik) 

 

„Morze ∞ możliwości” jest inspirującą impresją o odkrywaniu przez dziecko tkwiącego w nim wewnętrznego potencjału i siły kształtowania świata. To kameralny spektakl lalkowo-plastyczny z realizowanymi na żywo projekcjami filmowymi. Wspólnie wyruszamy w magiczną podróż do świata, w którym przenikają się obrazy, dźwięki, pytania i skojarzenia. 

 

Spektakl inspirowany jest picturebookiem „Może” Kobi Yamady, przeznaczony dla widzów od 5 lat. Łagodna, ciepła i czuła inscenizacja ma umocnić w młodym widzu poczucie własnej wartości, pomóc odkryć tkwiącą w nim moc sprawczą, pobudzić do snucia marzeń i wizji, zachęcić do odkrywania nieznanego. Twórczynie i Twórcy przekonani o naturalnych predyspozycjach dziecka do spontanicznego przyjmowania filozoficznej postawy badawczej, polegającej przede wszystkim na nieustannym zapytywaniu, kwestionowaniu oczywistości i poszukiwaniu odpowiedzi, podkreślają rolę wyobraźni, fantazji i kreatywności jako kluczowego wymiaru myślenia każdego człowieka. 

 

Reżyseria: Aga Błaszczak 

Scenografia, kostiumy: Helena Osak

Lalki: Justyna Bernadetta Banasiak

Muzyka: Paweł Jabłoński

Ruch sceniczny: Masza Lesiak-Batko
Obsada: Żaneta Małkowska/Masza Lesiak-Batko, Łukasz Batko 

Reżyseria światła: Mariusz Rapała

Realizacja dźwięku: Marcin Dobijański

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pre­mie­ra spek­ta­klu re­ali­zo­wa­na jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Nasze Swiaty baner wydarzenie

Pokaz pracy "Nasze Światy"

miejsce i czas
17.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "Nasze Światy", w wykonaniu artystów działających przy Fundacji Autism Team oraz Klubie Świadomej Młodzieży. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”, prowadzonych we współpracy z Teatrem CHOREA.

WELCOMING CITIES 1200 x 675

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

Red Cream Modern Simple Guitar Tree Christmas Concert Facebook Cover

Koncert polsko-ukraiński „Spotkanie dla pokoju”

miejsce i czas
14.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Z ogromną przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni odwołać grudniowy koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU". Koncert odbędzie się w późniejszym terminie - w lutym 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na pozostałe grudniowe wydarzenia w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi!