CHOREA jabog baner v2
Strona główna / Aktualności / Spektakl "ja, bóg" w Łodzi

Spektakl "ja, bóg" w Łodzi

miejsce i czas
03.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

data: 3 listopada 2023 (piątek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 80 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 15+ (w spek­ta­klu wy­stę­pu­ją ele­men­ty na­go­ści)
bi­le­ty: 45 zł (nor­mal­ny) / 35 zł (ulgo­wy)
re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207,  lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com

wię­cej: www.chorea.com.pl/spektakle/ja-bog/

 

 

Spek­takl „ja, bóg” się­ga do nie­zba­da­nej i mało zna­nej czę­ści dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej Je­rze­go Gro­tow­skie­go, do­ty­ka­jąc jed­no­cze­śnie jego naj­waż­niej­szej oso­bi­stej pro­ble­ma­ty­ki.

 

Spek­takl "ja, bóg" jest ka­me­ral­ną opo­wie­ścią o naj­waż­niej­szej dro­dze po­szu­ki­wań Gro­tow­skie­go w te­atrze i w ży­ciu. Do­ty­ka jego naj­bar­dziej du­cho­wych py­tań. Duet To­masz Ro­do­wicz i Jo­an­na Chmie­lec­ka usta­wia ten spek­takl w per­spek­ty­wie po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nie ja­kie może so­bie za­dać czło­wiek – o ist­nie­nie/nie­ist­nie­nie boga. Jak po­znać to co jest nie­po­zna­wal­ne? W jaki spo­sób moż­na zaj­rzeć na „dru­gą stro­nę”? Duet ak­tor­ski roz­gry­wa te py­ta­nia na pod­sta­wo­wych opo­zy­cjach/bie­gu­nach: ży­cie-śmierć, męż­czy­zna-ko­bie­ta, czło­wiek-bóg, zdro­wie-cho­ro­ba, mło­dość-sta­rość.

 

Spek­takl na pod­sta­wie tek­stów Je­rze­go Gro­tow­skie­go

Twór­cy: Te­atr CHO­REA

Re­ży­se­ria i ob­sa­da: To­masz Ro­do­wicz, Jo­an­na Chmie­lec­ka

Opra­co­wa­nie tek­stów i sce­na­riusz: Da­riusz Ko­siń­ski, To­masz Ro­do­wicz, Jo­an­na Chmie­lec­ka

Kon­sul­ta­cje re­ży­ser­skie: Wal­de­mar Raź­niak

Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski

Ruch sce­nicz­ny: Jo­an­na Ja­wor­ska-Ma­cia­szek

Pro­jekt sce­no­gra­fii: An­drzej Dwo­ra­kow­ski, To­masz Ro­do­wicz

Wy­ko­na­nie sce­no­gra­fii: Mar­cin Czaj­kow­ski, Ma­li­na Woj­cie­chow­ska

Wy­ko­na­nie ko­stiu­mów: Anna Przy­byt

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Zdję­cia/Te­aser/Tra­iler: Rami Shaya

Pro­jekt pla­ka­tu/ba­ne­ra: Ka­ta­rzy­na Ja­siń­ska – Gra-Fika

Pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

Po­kaz przed­pre­mie­ro­wy: 22 czerw­ca 2019, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Fo­to­gra­fii "Fo­to­fe­sti­val 2019"

Pre­mie­ra: 23 sierp­nia 2019, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2019

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10.00-18.00:

- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu

- datę spek­ta­klu

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja

- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów, oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

 

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl/pl.

 

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

aDSC 24 v2

Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

miejsce i czas
29-31.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki, w reżyserii Katarzyny Knychalskiej, Marcina Kęszyckiego i Tomasza Rodowicza, w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi.

www 1200675 v6

Koncert "Livet. Suita dla Ziemi" w Oslo

miejsce i czas
21.10.2023
Kościół św. Jakuba w Oslo | Koncert

Zapraszamy na drugi - po premierze w Łodzi, podczas XII edycji Festiwalu Retroperspektywy - pokaz koncertu "Livet. Suita dla Ziemi", w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów oraz zespół Teatru CHOREA, który odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Kościele św. Jakuba w Oslo. Wydarzenie re­ali­zo­wa­ne jest w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzięki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.

Cover wydarzenia fb

Warsztaty muzyczne "Echo_Lokacje"

miejsce i czas
20-21.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsz­ta­ty są czę­ścią pro­jek­tu „Fa­bry­ka dźwię­ków dziw­nych - sztu­ka i edu­ka­cja ar­ty­stycz­na dla dzie­ci i mło­dzie­ży”, któ­re­go ku­ra­to­rem jest Ra­fał Ko­łac­ki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.