ksiezniczki generalna agnieszka cytacka 10 ScaleWidthWzI4MDBd
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Księżniczki" na Litwie

Spektakl "Księżniczki" na Litwie

miejsce i czas
16.11.2023
Aly­taus Mie­sto Te­atras  | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księżniczki", w re­ży­se­rii Julii Jakubowskiej, na Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Te­atral­nym COM • ME­DIA w Aly­taus Mie­sto Te­atras, na Li­twie.

 

data: 16 li­sto­pa­da 2023 / czwartek
go­dzi­na: 17:00
miej­sce: Aly­taus Mie­sto Te­atras 

czas trwa­nia: 90 mi­nut (bez przerw)

wiek wi­dzów: 14 +
wię­cej: https://fb.me/e/3dC433gDuhttps://aly­tau­ste­atras.lt/ / https://com­me­dia­fest.com/lt/ / https://www.facebook.com/Alytausmiestoteatras

 

 

"Daw­no, daw­no temu, była so­bie, a może i nie..."

 

"Z a c z n i j. Tak się czy­ści za­tru­tą rze­kę. Je­śli się bo­isz nie­po­wo­dze­nia, za­cznij mimo to, a je­śli nie moż­na in­a­czej, to po­nieś klę­skę, po­zbie­raj się i za­cznij od nowa. Je­śli znów się nie uda, to co z tego? Za­cznij jesz­cze raz. To nie po­raż­ka po­wstrzy­mu­je - to nie­chęć do za­czy­na­nia od po­cząt­ku po­wo­du­je sta­gna­cję." 
Cla­ris­sa Pin­ko­la Es­tés, "Bie­gną­ca z wil­ka­mi. Ar­che­typ Dzi­kiej Ko­bie­ty w mi­tach i le­gen­dach"

 

Spek­takl Księż­nicz­ki to baj­ko­wa po­dróż przez ko­bie­ce ar­che­ty­py, wi­dzia­na z per­spek­ty­wy Sy­ren­ki, Kop­ciusz­ka i Kró­lew­ny Śnież­ki. Wspól­ne snu­cie opo­wie­ści, ba­ja­nie, opo­wia­da­nie, jako le­kar­stwo na cho­ro­by współ­cze­snej ko­bie­ty i po­szu­ki­wa­nie bez­piecz­nej prze­strze­ni na spo­tka­nie z pier­wot­ną nar­ra­cją.

 

Re­ży­se­ria i sce­na­riusz: Ju­lia Ja­ku­bow­ska

Księż­nicz­ki: Ka­ta­rzy­na Gor­czy­ca, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska 

Sce­no­gra­fia i ko­stiu­my: Anna Ada­miak

Cha­rak­te­ry­za­cja: Da­ria Szy­mań­ska / Ali­cja Dę­bow­ska

Mu­zy­ka: Piotr Ma­tu­la

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Vi­deo: Nor­bert Se­ra­fin, Ja­kub Urbań­ski

Zdję­cia: Agniesz­ka Cy­tac­ka Fo­to­gra­fia

Pla­kat, ba­ner: Ka­ta­rzy­na Ja­siń­ska / Gra-Fika

Pro­duk­cja: Spek­takl zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach Sty­pen­dium Ar­ty­stycz­ne­go Wy­dzia­łu Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ło­dzi 2020 dla Ju­lii Ja­ku­bow­skiej

Part­ne­rzy: Urząd Mia­sta Ło­dzi, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Miej­ska Stre­fa Kul­tu­ry 

Pre­mie­ra: 30, 31 paź­dzier­ni­ka 2020, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

jabog fot.Rami Shaya9

Spektakl "ja, bóg" w Gliwicach

miejsce i czas
13.11.2023
Teatr Miejski w Gliwicach | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, w ramach ⅩⅩⅩⅠⅠ Festiwalu Ars Cameralis, na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach.

www 1200675 8

Koncert Zespołu "Planety"

miejsce i czas
12.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na koncert zespołu Planety, do Fabryki Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

www 1200675 6 v2

Koncert "Marek Pospieszalski Solo"

miejsce i czas
09.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na solowy koncert Marka Pospieszalskiego, w ramach cyklu wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.