dzem strona 1 v2
Strona główna / Aktualności / Premiera spektaklu "Zjem twój dżem" Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA

Premiera spektaklu "Zjem twój dżem" Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA

miejsce i czas
18.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu "Zjem twój dżem" w wykonaniu Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

 

data: 18 listopada 2023 (sobota)

godzina: 18:00

miejsce: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wstęp: bezpłatny

liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc

rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

czas trwania: 45 minut

wiek widzów: 7+

 

 

Spektakl „Zjem twój dżem” to historia Babci Marmolady, która mieszka na łódzkich Bałutach. Mimo, że bohaterzy to typowa, lokalna społeczność sąsiadów zamieszkująca bałucką kamienicę, tak naprawdę opowieść jest nader uniwersalna. Spokojne, sąsiedzkie relacje mieszają się z zagmatwaną zagadką kryminalną, zawierającą aspekt międzynarodowy. Klimat bałuckiego osiedla łączy się z deszczowymi, skandynawskimi kryminałami, filmami noir i aktualną problematyką ekologiczną. To historia relacji międzypokoleniowych.

 

Scenariusz: Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA w składzie - Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Adrian Łuszczek, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Pola Smulska, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki

Asystentka reżysera: Anna Maszewska

Prowadzenie grupy: Joanna Filarska, Janusz Adam Biedrzycki

Występują: Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Pola Smulska, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Scenografia: Jola Królicka

Muzyka: Grzegorz Fajngold i Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Kostiumy: Anna Raczkowska, Janusz Adam Biedrzycki

Operator dźwięku: Adrian Łuszczek

Dźwięk: Marcin Dobijański

 

 

REZERWACJE

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

 

 

Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi


Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi

 

Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

394467200 813986397402486 4014831115784885317 n

Spektakl "Fredro. Bardzo mi miło" Teatru PAPAHEMA

miejsce i czas
16.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na łódzką premierę spektaklu "FREDRO. BARDZO MI MIŁO", w wykonaniu niezależnego Teatru PAPAHEMA , na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

ksiezniczki generalna agnieszka cytacka 10 ScaleWidthWzI4MDBd

Spektakl "Księżniczki" na Litwie

miejsce i czas
16.11.2023
Aly­taus Mie­sto Te­atras  | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księżniczki", w re­ży­se­rii Julii Jakubowskiej, na Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Te­atral­nym COM • ME­DIA w Aly­taus Mie­sto Te­atras, na Li­twie.

jabog fot.Rami Shaya9

Spektakl "ja, bóg" w Gliwicach

miejsce i czas
13.11.2023
Teatr Miejski w Gliwicach | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, w ramach ⅩⅩⅩⅠⅠ Festiwalu Ars Cameralis, na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach.