Aktualności

Strona główna / Aktualności / May 2023
Na stroneSpektrum teatru

Cykl warsztatów „Spektrum Teatru”

miejsce i czas
26.05-04.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Doświadcz siebie w sztuce oraz w twórczej relacji z innymi! Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarznie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

tworcze maj23 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
05-31.05.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w majowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.