Aktualności

Strona główna / Aktualności / Marzec 2023
WIOSNA Facebook wydarzenie

Warsztaty Teatru CHOREA w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

miejsce i czas
31.03-02.04.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na  warsztaty „CIAŁO / GŁOS / RUCH” Teatru CHOREA oraz na pokaz spektaklu "Ja, Feuerbach", w reżyserii Pawła Głowatego, które odbędą się w Fabryce Sztuki  Łodzi, w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem 2023", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 17

Spektakl "Ja, Feuerbach" i spotkanie "Dosłownie o książce "Rodowicz - Teatr - Droga" w Lublinie

miejsce i czas
30.03.2023
Centrum Kultury w Lublinie | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Lublinie. Po spektaklu zapraszamy również na spotkanie autorskie z Dariuszem Kosińskim i Tomaszem Rodowiczem, poświęcone stworzonej przez nich książce "Rodowicz - Teatr - Droga".

rps 27.08.22 zlota nic fot. agnieszka cytacka 67

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
24.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralno-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

335609091 623917729555486 4221874805047111409 n

Festiwal Retroperspektywy w plebiscycie "Plastry Kultury"

miejsce i czas
14-21.03.2023
plasterlodzki.pl | Projekt

Z dumą i radością informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zajął 3 miejsce w plebiscycie "Plastry Kultury", na najlepsze łódzkie wydarzenie kulturalne minionego roku.

tworcze marzec23 miesiac

Marcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-29.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w marcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

Archiwum