430835515 871644758061316 8777209766369334123 n
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Zwierzęta Maszyny" w Łodzi

Spektakl "Zwierzęta Maszyny" w Łodzi

miejsce i czas
14.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na pierwszy popremierowy po­kaz spek­ta­klu „Zwierzęta Maszyny” Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

 

data: 14 kwietnia 2024 (niedziela)

godzina: 16:00

miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek widzów: 6+

czas trwania: 45 minut

bilety: 45 zł (normalny) / 35 zł (ulgowy)

re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207,  lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com 

więcej: www.chorea.com.pl/spektakle/zwierzeta-maszyny/

 

Wydarzenie wpisane w program "Wiosny Teatrów w Łodzi 2024". 

Więcej informacji o "Wiośnie Teatrów 2024 w Łodzi":

 

 

Spektakl opowiada historię zwierząt połączonych ze sprzętem gospodarstwa domowego - w jedyny, unikalny, niepowtarzalny i nieprzewidywalny sposób. Zarówno pod względem wizualnym jak i psychologicznym. To opowieści właściwe nieposkromionej, młodej wyobraźni, podsycanej przez magię i narzędzia teatru.

 

Reżyseria: Michał Jóźwik

Prowadzenie grupy: Joanna Filarska

Scenariusz: Starsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA w składzie: Iga Appel, Dawid Będkowski, Lena Chojnacka, Helena Dałek, Emilia Grabka, Maksymilian Grabka, Kalina Jaguszewska, Kaja Jaszewska, Nadia Koralewska, Dawid Łyczko, Joachim, Mrozicki, Joanna Sarna, Antek Wójcik-Urbaniak

Muzyka: Michał Surosz

Kostiumy: Marta Góźdź

Reżyseria świateł: Tomasz Krukowski

Reżyseria dźwięku: Marcin Dobijański

Występują: Iga Appel, Dawid Będkowski, Lena Chojnacka, Helena Dałek, Emilia Grabka, Maksymilian Grabka, Kalina Jaguszewska, Kaja Jaszewska, Nadia Koralewska, Dawid Łyczko, Joachim, Mrozicki, Joanna Sarna, Antak Wójcik-Urbaniak

Premiera: 10 grudnia 2023, sala warsztatowa w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 12:00-18:00:

- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu,

- datę spek­ta­klu,

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja,

- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

 

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl/pl.

 

 

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze kwiecien24 miesiac

Kwietniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
13-27.04.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w kwietniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

wygibasy square text v2

Warsztaty ruchowe "KWIETNIOWE WYGIBASY"

miejsce i czas
06.04.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na inkluzywne warsztaty ruchowe i somatyczne "KWIETNIOWE WYGIBASY", przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez Natalię Zuch.

inny pies inny kot www

Pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT"

miejsce i czas
02.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT", w wykonaniu artystów działających w Klubie Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, prowadzonych przez Teatr CHOREA, w ramach programu "Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi 2024", dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.