Aktualności

Strona główna / Aktualności / Grudzień 2022 / strona: 2
fb w tle i baner fs v2

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

318329335 482098330722634 1374875065023495449 n

Premiera spektaklu "PO"

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „PO”, według koncepcji Sary Kozłowskiej, w choreogrfii Katarzyny Leszek, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach finału II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", będącego częścią projektu Przestrzenie Sztuki, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA.

316829708 10160262950817486 2363538462181715629 n

Warszawska premiera książki "Rodowicz - Teatr - Droga"

miejsce i czas
03.12.2022
Komuna Warszawa | Projekt

Zapraszamy na warszawską premierę książki Tomasza Rodowicza "Rodowicz – Teatr – Droga" pod redakcją Dariusza Kosińskiego, która odbędzie się w Teatrze Komuna Warsawa. Spotkanie z Tomaszem Rodowiczem i Dariuszem Kosińskim poprowadzi Dominik Gac.

Mikolajki22 strona

Mikołajki w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia za­pra­sza­my wszyst­kich do spę­dze­nia ro­dzin­no-są­siedz­kie­go po­po­łu­dnia w ser­decz­nej, mi­ko­łaj­ko­wej at­mos­fe­rze, ra­zem z Fa­bry­ką Sztu­ki i Te­atrem CHO­REA!

tworcze grudzien22 miesiac

Grudniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-30.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi! Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas!

  • 1
  • 2
Archiwum