371862553 1284759359029672 6668346192613568803 n
371123609 1284759922362949 2221522949664237689 n
371847610 1284760095696265 7361230855580152894 n
371770926 1284760035696271 3817414950628706967 n
371805391 1284759745696300 8767363509097857620 n
371907373 1284759512362990 6565871591035668533 n
371759418 1284759735696301 5330012284707654927 n
371831379 1284759872362954 2186222960697585507 n
371782451 1284759925696282 3958715091998131153 n
371822170 1284760279029580 5064395121699102402 n
370976321 1284760265696248 6718983219501614710 n
371139803 1284759665696308 4564052358842473048 n
371124555 1284759809029627 2222835285695398481 n
371778014 1284760509029557 2410349665604478432 n
371780948 1284759692362972 4533328333023792933 n
371847560 1284760465696228 2168544125148434391 n
Strona główna / Koncerty / Aktualne / Livet

Livet

Twór­cy: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater

Koncepcja: Erik Hil­le­stad, Juni Dahr, To­masz Ro­do­wicz

Kie­row­nic­two mu­zycz­ne: Piotr Kli­mek

Asy­stent kie­row­ni­ka mu­zycz­ne­go: Ma­ciej Cem­pu­ra

Pro­du­cent mu­zycz­ny: Erik Hil­le­stad 

Tek­sty po­etyc­kie: Nils-Aslak Val­ke­apää

Wy­bór tek­stów: Juni Dahr

Re­cy­ta­cja: Juni Dahr, To­masz Ro­do­wicz

Tłu­ma­cze­nie z ję­zy­ka sami na ję­zyk nor­we­ski: La­ila Stien

Prze­kład na ję­zyk pol­ski: Ju­sty­na Cze­chow­ska

Sce­no­gra­fia, ko­stiu­my: Mar­ta Góźdź - El Bruz­da

Dźwięk: Va­dim Ra­di­she­vskiy

Pro­du­cent­ka: Ola Shaya

Wo­ka­list­ki: Mar­ja Mor­tens­son, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Eli­na To­ne­va, Jo­an­na Chmie­lec­ka

Chór: Ma­ciej Bed­na­rek, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ar­tur Chrza­now­ski, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Łu­kasz Fi­li­pow, Mi­chał Jóź­wik, Mar­cin Ko­by­liń­ski, Ewa Łu­ka­sie­wicz, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Eli­na To­ne­va

Mu­zy­cy: Tord Gu­sta­vsen (fortepian), Eivind Aar­set (gi­ta­ra), Tore Brun­borg (sak­so­fon te­no­ro­wy), Hu­bert Ze­mler (per­ku­sja), Rune Ar­ne­sen (per­ku­sja), Piotr Ro­do­wicz (kon­tra­bas)

Spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia: Sti­ftel­sen Lás­ságám­mi og The pu­bli­sher DAT

Pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2023, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

Czas trwa­nia: 90 mi­nut

Wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych

 

 

 

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, jako część pro­jek­tu ACT_IN_OUT, fi­nan­so­wa­ne­go przez Is­lan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię, w ra­mach fun­du­szy EOG i fun­du­szy nor­we­skich.

 

Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie czte­rech kul­tur i czte­rech róż­nych tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­sną su­itą dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, dwu­na­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To mu­zy­ka in­spi­ro­wa­na tra­dy­cyj­ny­mi pie­śnia­mi z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Pol­ski i Nor­we­gii. Wy­bra­ne wąt­ki mu­zycz­ne z czte­rech tra­dy­cji Eu­ro­py mó­wią o nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi czło­wie­ka z na­tu­rą i są zwią­za­ne z tro­ską o na­szą pla­ne­tę i nie­po­ko­jem o prze­trwa­nie ga­tun­ku ludz­kie­go. Pra­gnie­my przy­po­mnieć słu­cha­czom i so­bie sa­mym, że zo­sta­ło nam nie­wie­le cza­su, aby za­dbać i usza­no­wać ży­cie na tej pla­ne­cie.

 

Udział w pro­jek­cie za­de­kla­ro­wa­li tak wy­bit­ni mu­zy­cy jak: Tord Gu­sta­vsen, Eivind Aar­set, Tore Brun­borg z Nor­we­gii oraz Hu­bert Ze­mler i Piotr Ro­do­wicz z Pol­ski. Par­tie so­lo­we za­śpie­wa­ją Eli­na To­ne­va (Buł­ga­ria), Zo­ria­na Dy­bo­vska (Ukra­ina), Mar­ja Mor­tens­son (Nor­we­gia). Dwu­ję­zycz­ną nar­ra­cję będą pro­wa­dzić wy­bit­na ak­tor­ka Juni Dahr (Nor­we­gia) i dy­rek­tor Te­atru CHO­REA To­masz Ro­do­wicz (Pol­ska).

 

Pra­pre­mie­ra wi­do­wi­ska od­była się w Ło­dzi, 27 sierp­nia 2023, w sali kon­cer­to­wej Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi, pod­czas fi­na­łu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE. Ma­te­riał mu­zycz­ny zo­sta­ł za­re­je­stro­wa­ny w stu­dio na­gra­nio­wym we wrze­śniu 2023. W paź­dzier­ni­ku zaś kon­cert bę­dzie za­gra­ny po raz dru­gi w ko­ście­le św. Ja­ku­ba w Oslo.

 

 

Kon­cert re­ali­zo­wa­ny jest w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej. 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

Za­da­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.