Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 57
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 62
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 67
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 69
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 71
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 66
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 32
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 37
Eden v2. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 57
Eden v2. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 62
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 65
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 72
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 77
Eden. Basn sceniczna w kilku obrazach premiere fot.HOLLYBABA 85
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach

Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach

Twór­cy: Mię­dzy­po­ko­le­nio­wa Gru­pa Te­atral­na CHO­REA

Re­ży­se­ria, cho­re­ogra­fia, dra­ma­tur­gia: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Sce­na­riusz: ze­spół Mię­dzy­po­ko­le­nio­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA

Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak

Mu­zy­ka: Ty­mo­te­usz Ka­raś-Tę­cza

Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt

Współ­pra­ca dra­ma­tur­gicz­na: Ka­ta­rzy­na Wie­le­chow­ska

Współ­pra­ca cho­re­ogra­ficz­na: Mi­chał Rud­kow­ski

Współ­pra­ca warsz­ta­to­wa: Agniesz­ka Bo­ru­ta

Re­ali­za­cja świa­tła: Adam Za­ma­na, Eryk Walczak

Re­ali­za­cja dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Pro­du­cent: Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Asy­stent­ka pro­du­cen­ta: Ce­cy­lia Tra­fas

Ob­sa­da: Lu­cy­na Przy­byl­ska, Ha­li­na Ka­czo­row­ska, Jo­lan­ta Szad­kow­ska, Na­ta­lia Arab­ska, Zo­fia Kę­dra, Gra­ży­na Koł­to­nik, Mag­da­le­na Knyt, Ka­mi­la Bie­drzyc­ka, Iga Kwint­kie­wicz, Li­lian­na Fi­lip­czak, Bar­ba­ra Iże­li, Ali­cja Kaź­mier­ska, Ce­cy­lia Tra­fas

Pre­mie­ra: 06 paź­dzier­ni­ka 2023, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)

Wiek wi­dzów: 7+

 

 

 

Spek­takl „Eden. Baśń sce­nicz­na w kil­ku ob­ra­zach” jest spoj­rze­niem róż­nych po­ko­leń na oso­bi­ste re­la­cje z na­tu­rą. „Baśń sce­nicz­na” jako for­mu­ła spek­ta­klu uka­zu­je współ­cze­sne do­świad­cze­nie za­gu­bie­nia, utra­ty po­czu­cia sa­me­go sie­bie, nie­okre­ślo­nej tę­sk­no­ty, ale też do­świad­cze­nie po­szu­ki­wa­nia i od­zy­ski­wa­nia prze­strze­ni har­mo­nii, wy­ci­sze­nia. Jest to za­pro­sze­nie do wy­pra­wy w prze­strzeń ogro­du, gdzie zmy­sły na nowo za­miesz­ka­ją wśród zie­lo­nych traw, szu­mią­cych drzew, by od­na­leźć uko­je­nie. Ogród jest tym frag­men­tem na­tu­ry, któ­ry choć two­rzo­ny przez czło­wie­ka, po­zwa­la ją od­czuć, do­świad­czyć współ­ist­nie­nia z nią. Sen­su­al­ne do­zna­nie ogro­du jest w isto­cie spo­tka­niem z przy­ro­dą i z sa­mym sobą, i może otwie­rać na spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem. Za­le­ży nam, by nie po­prze­sta­wać na roz­po­zna­wa­niu tego, co ne­ga­tyw­ne, lecz by stwo­rzyć moż­li­wość do prze­ży­wa­nia afir­ma­cji.

Się­ga­my po oso­bi­ste opo­wie­ści uczest­ni­ków pro­jek­tu, do róż­nych kon­tek­stów kul­tu­ro­wych – ja­poń­skiej sztu­ki ką­pie­li le­śnych shin­rin-yoku, ale tak­że roz­wa­żań fi­lo­zo­fów i eko­lo­gów. Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia po­wsta­ły w du­chu zero wa­ste i upcyc­lin­gu.

 

Mię­dzy­po­ko­le­nio­wa Gru­pa Te­atral­na CHO­REA – dzia­ła od 2020 roku i po­wsta­ła z po­łą­cze­nia dwóch grup dzia­ła­ją­cych w Te­atrze CHO­REA – mło­dzie­żo­wej oraz se­nio­ral­nej. Do gru­py przy­na­le­żą oso­by z róż­nych śro­do­wisk, o róż­no­rod­nym do­świad­cze­niu, w zróż­ni­co­wa­nym wie­ku i o od­mien­nych tem­pe­ra­men­tach. Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy dia­log, wie­lo­aspek­to­wość dzia­łań, wza­jem­na in­spi­ra­cja, prze­ła­my­wa­nie ba­rier, lę­ków i ste­reo­ty­pów to­wa­rzy­szą gru­pie przy wspól­nej pra­cy. W swo­jej ak­tyw­no­ści te­atral­nej gru­pa się­ga po te­ma­ty, któ­re bez­po­śred­nio do­ty­czą wszyst­kich jej człon­ków i człon­ki­nie, od­wo­łu­jąc się do tego, co wspól­ne, ze­spo­ło­we. Jed­no­cze­śnie, ko­lek­tyw pro­wa­dzą­cy gru­pę – Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Wik­tor Mo­ra­czew­ski – dba o in­dy­wi­du­al­ny roz­wój każ­de­go z uczest­ni­ków. Gru­pa w 2021 roku przy­go­to­wa­ła ple­ne­ro­wy per­for­mans „Se­kun­do­wa wspól­no­ta”, a w 2022 roku zre­ali­zo­wa­ła swój pierw­szy spek­takl „Zło­ta nić”.


Wię­cej in­for­ma­cji o gru­pie: https://www.cho­rea.com.pl/pl/gru­py/mie­dzy­po­ko­le­nio­wa-gru­pa-te­atral­na/

 

 


Spek­takl po­wstał w ra­mach pro­gra­mu OFF Pol­ska or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go oraz Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.