22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 76
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 73
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 72
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 60
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 57
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 106
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 11
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 15
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 18
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 2
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 26
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 37
22Zota nic22 pokaz pracy fot.HOLLYBABA 52
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Złota nić

Złota nić

Twór­cy: Międzypokoleniowa Grupa Teatralna CHOREA

Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski

Ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak

Sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki

Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Ob­sa­da: Bar­ba­ra Cał­ka-Li­sek, Lu­cy­na Przy­byl­ska, Ha­li­na Ka­czo­row­ska, Jo­lan­ta Szy­dłow­ska, Na­ta­lia Arab­ska, Zo­sia Kę­dra, Gra­ży­na Koł­tu­nik, Mag­da­le­na Knyt, Alek­san­dra Zio­mek, Ka­mi­la Bie­drzyc­ka, Iga Kwint­kie­wicz, Pau­li­na Ochman, Magdalena Paszkiewicz

Pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

Czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)

Wiek wi­dzów: 12+

 

 

 

„Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two...

 

 

Przed­się­wzię­cie jest re­ali­zo­wa­ne dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi.

LOGO STYPENDIA ML 820X312

Wy­da­rze­nie re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb