retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 45
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 48
rps 23.08.22 fot. agnieszka cytacka 34
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 71
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 73
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 98
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 114
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 116
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 127
DSC8949fot.m.korbus
DSC8714fot.m.korbus
DSC8800fot.m.korbus
DSC8696fot.m.korbus
DSC8706fot.m.korbus
DSC8851fot.m.korbus
DSC8759fot.m.korbus
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Ragnarok

Ragnarok

Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che

Pro­duk­cja: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ad­rian Bart­czak

Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski / w spek­ta­klu wy­ko­rzy­sta­no utwór Arvo Pärt "STA­BAT MA­TER"

Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia: Mar­ta Góźdź - El Bruz­da

Asy­stent re­ży­se­ra, współ­pra­ca dra­ma­tur­gicz­na: Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Kon­sul­ta­cje cho­re­ogra­ficz­ne: An­na­bel­le Bon­néry

Ob­sa­da: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Mi­chał Jóź­wik, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska, To­masz Ro­do­wicz

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski / Ka­rol Skrzy­piec

Pla­kat: Fi­lip Ap­pel

Zdjęcia: Agnieszka Cytacka fotografia / Marcin Korbus

Kie­row­nicz­ka pro­duk­cji: Ola Shaya

Pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che

W spektaklu wykorzystano utwór Arvo Pärt "STABAT MATER", na chór mieszany i orkiestrę smyczkową, z płyty CD "Pärt, A.: Stabat Mater", (w: Creator Spiritus, Harmonia Mundi Fr, 2011). Wykonania odbywają się za zgodą wydawnictwa Universal Edition A.G.

Pre­mie­ra: 19 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

Czas trwa­nia: 80 mi­nut (bez przerw)

Wiek wi­dzów: 16+

 

 

 

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu.

 

Spek­takl opo­wia­da o no­wym świe­cie. I tu­taj chcie­li­śmy za­głę­bić się w pro­ble­ma­ty­kę czło­wie­czeń­stwa. Pro­ble­ma­ty­kę re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, po­łą­cze­nia i kon­tak­tu ze sa­mym sobą oraz ob­ra­zu spo­łe­czeń­stwa, ale bez okre­ślo­nych ról czy hie­rar­chii.

 

Pra­cu­je­my z kon­cep­cją li­mi­nal­no­ści, kon­cen­tru­ją­cej się na by­ciu w miej­scu „po­mię­dzy”, któ­re sta­no­wi klu­czo­wy mo­ment w cen­tral­nej fa­zie ob­rzę­du przej­ścia. To miej­sce, w któ­rym już nie je­ste­śmy daw­ny­mi sobą, ale jesz­cze nie sta­li­śmy się ni­czym no­wym. To am­bi­wa­lent­ne, nie­jed­no­znacz­ne miej­sce przej­ścia. Chcie­li­śmy, żeby cały spek­takl był ta­kim miej­scem. Ro­dza­jem za­bu­rzo­nej, za­kłó­co­nej, wy­krzy­wio­nej, nie­po­ko­ją­cej sy­tu­acji, nie­pod­le­ga­ją­cej ja­kie­mu­kol­wiek po­rząd­ko­wi, z ro­dza­jem nie­ja­sne­go na­pię­cia i po­czu­cia nie­wy­go­dy.

 

Każ­da z ak­to­rek i każ­dy z ak­to­rów ma swo­ją wła­sną hi­sto­rię i wy­bie­ra swo­ją wła­sną ścież­kę, któ­rą po­dą­ża przez cały spek­takl. Cza­sa­mi ścież­ki się prze­ci­na­ją, wy­da­rza­ją się pew­ne re­la­cje. Chcie­li­śmy pod­kre­ślić ten dziw­ny ro­dzaj sa­mot­no­ści, osob­no­ści, obec­nej na­wet je­śli do­cho­dzi do spo­tkań i po­wią­zań, po­łą­czeń. Cho­dzi bar­dziej o od­na­le­zie­nie tego spe­cy­ficz­ne­go per­for­ma­tyw­ne­go sta­nu, w któ­rym po­tra­fi­my uważ­nie wsłu­chać się w sa­mych sie­bie - i dzię­ki temu czu­łe­mu i czuj­ne­mu słu­cha­niu - mo­że­my praw­dzi­wie usły­szeć in­nych.

 

 

Spek­takl zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", re­ali­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Te­atrem Car­te Blan­che z Ber­gen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

Za­da­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 actinout cover photo po polsku