316417990 474272994838501 1293683581262792190 n
316411163 474273371505130 295562145333881609 n
316686082 474273501505117 8866785793636529038 n
316674493 474273351505132 4354595946432493250 n
316538564 474273164838484 2495335120197142026 n
316415695 474272928171841 2214835540218909340 n
316412464 474273464838454 8416906550463549938 n
316416585 474273111505156 1879146097006971551 n
316409337 474273628171771 7871384858651160551 n
316803886 474273244838476 7958850303099419110 n
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Od czasu do czasu

Od czasu do czasu

Twórcy: Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wa Gru­pa Te­atral­na CHO­REA

Re­ży­se­ria: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki

Sce­na­riusz: ze­spół Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA

Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka

Opra­co­wa­nie dżwię­ków: Fi­lip Ap­pel

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Kon­sul­ta­cja re­ży­ser­ska: Ka­ta­rzy­na Żuk

Ob­sa­da: Ali­cja Grab­ka, Ka­je­tan Ja­gu­szew­ski, Ad­rian Łusz­czek, Kor­ne­lia Ma­zur­kie­wicz, Ju­lia Ma­cię­żak, Pa­try­cja Mi­cha­lak, Mi­ko­łaj Mro­zic­ki, Igor Ob­ryc­ki, Ro­bert Ob­ryc­ki, Wan­da Po­te­raj, Pola Smul­ska, Ja­go­da Tran­da, We­ro­ni­ka Wro­niak

Premiera: 12 li­sto­pa­da 2022, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Czas trwa­nia: 50 mi­nut

Wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych 

 

 

 

Róż­ne spoj­rze­nia na ten sam świat, czy kil­ka róż­nych świa­tów? Spek­takl "...od cza­su do cza­su..." to eks­pe­ry­ment te­atral­ny w wy­ko­na­niu mło­dych osób, przed­sta­wia­ją­cy róż­ne spoj­rze­nia na Łódź - daw­niej i dziś. To opo­wieść o świa­tach rów­no­le­głych, na­cho­dzą­cych na sie­bie, mi­ja­ją­cych się. Uła­mek cza­su, uła­mek hi­sto­rii, uła­mek miej­sca. Prze­paść cza­so­wa, tech­no­lo­gicz­na, ludz­ka. Czy aby na pew­no? Czy aż tak bar­dzo się zmie­ni­li­śmy? Sprawdź­my...

 

 

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pre­mie­ra spek­ta­klu zostala zre­ali­zo­wa­na w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

 

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb