402420789 681324520800013 5925175544618587588 n
402546306 681325764133222 7846396066626660068 n
402652853 681324930799972 6369943931902523821 n
402417850 681324560800009 7654924099216138864 n
402563019 681324500800015 8976097783948502475 n
402495793 681324907466641 9143560447684935304 n
402248613 681325617466570 4715707594711775843 n
402464086 681325350799930 3132841113644416320 n
402563058 681325560799909 5721788195900352448 n
402581699 681325837466548 3133268591136792311 n
402648067 681325214133277 4169256971748781568 n
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Zjem Twój Dżem

Zjem Twój Dżem

Twórcy: Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki, Anna Maszewska

Prowadzenie grupy: Joanna Filarska, Janusz Adam Biedrzycki

Scenariusz: Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Adrian Łuszczek, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Pola Smulska, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Muzyka: Grzegorz Fajngold, Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Kostiumy: Anna Raczkowska, Janusz Adam Biedrzycki

Scenografia: Jola Królicka

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański

Obsada: Iga Appel, Alicja Dominiak, Zosia Kędra, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Premiera: 18 listopada 2023, Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023, Fabryka Sztuki w Łodzi 

Czas trwania: 45 minut

Wiek widzów: 7+

 

 

 

Spektakl „Zjem twój dżem” to historia Babci Marmolady, która mieszka na łódzkich Bałutach. Mimo, że bohaterzy to typowa, lokalna społeczność sąsiadów zamieszkująca bałucką kamienicę, tak naprawdę opowieść jest nader uniwersalna. Spokojne, sąsiedzkie relacje mieszają się z zagmatwaną zagadką kryminalną, zawierającą aspekt międzynarodowy. Klimat bałuckiego osiedla łączy się z deszczowymi, skandynawskimi kryminałami, filmami noir i aktualną problematyką ekologiczną. To historia relacji międzypokoleniowych.

 


 

Premiera zrealizowana w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi


Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi

 

Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.